Προεδρικό διάταγμα 8/10/14b

ΠΔ 08-10-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 223 συνοικίας Ε του Δήμου Χαλκιδέων, με άρση απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-10-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 223 συνοικίας Ε του Δήμου Χαλκιδέων, με άρση απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 331/ΑΑΠ/2014), 22-10-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφοι 1 και 2) και 32 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως το άρθρο 29 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003 Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 308/Α/2003) και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014).

 

7. Την 153/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

8. Το υπ' αριθμόν 25/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 1098/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

10. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του νόμου 3463/2006 Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α/2006) καθώς και η τασσόμενη προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

11. Την 1/πρακτικό 1/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 23/2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την 167/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.