Προεδρικό διάταγμα 8/2/12b

ΠΔ 08-02-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (νομού Φωκίδος) οικοδομικό τετράγωνο 161, με άρση απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-02-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (νομού Φωκίδος) οικοδομικό τετράγωνο 161, με άρση απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/2012), 17-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφος 1) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009), τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009) Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

6. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

9. Την υπ' αριθμόν 52/2006 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και το υπ' αριθμόν 6311/2006 πρακτικό αποδοχής της από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 174/2007, 44/2008, 120/2008, 53/2009 και 120/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Γαλαξιδίου.

 

11. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ11-ε/1757/13-03-2009 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 899/2009 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

13. Το υπ' αριθμόν Φ.26/993/2009 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - Ι. Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δελφών.

 

14. Την υπ' αριθμόν 43/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το υπ' αριθμόν 28037/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 170/2011 και 334/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-02-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.