Προεδρικό διάταγμα 8/3/17c

ΠΔ 08-03-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 105/75 και 106/75 περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, με άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα κοινοχρήστων χώρων και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-03-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 105/75 και 106/75 περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, με άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα κοινοχρήστων χώρων και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/2017), 24-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154, όπως ισχύει και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Α'79), όπως ισχύουν πριν από την τροποποίηση τους με το νόμο 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 περίπτωση ε' του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύουν πριν από την τροποποίηση τους με το νόμο [Ν]4315/2014.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 13456/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

7. Το 5134/21-10-2010 πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

8. Το υπ' αριθμόν 17019/05-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς το Δήμο Αθηναίων και το γεγονός ότι η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) παρήλθε άπρακτη.

 

9. Το υπ' αριθμόν 164337/13-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής.

 

10. Το υπ' αριθμόν 250456/06-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλης και Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 9118/18-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Περιφέρεια Αττικής και το γεγονός ότι δεν έχει περιέλθει απάντηση μέχρι σήμερα.

 

12. Το υπ' αριθμόν 22/02-04-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

13. Την 77/10-05-2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 3/συνεδρία 7/28-03-2013 και 1/συνεδρία 8/15-04-2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις 165/2016 και 6/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.