Προεδρικό διάταγμα 8/5/20

ΠΔ 08-05-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MARE VILLAGE Α.Ε, στη θέση Κάνιστρο της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου, της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, του Δήμου Κασσάνδρας (Νομού Χαλκιδικής) και επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-05-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MARE VILLAGE Α.Ε, στη θέση Κάνιστρο της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου, της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, του Δήμου Κασσάνδρας (Νομού Χαλκιδικής) και επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος, (ΦΕΚ 243/Δ/2020), 13-05-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997) όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών, Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 4585/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20-11-2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Αιγαίου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23-11-1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον νόμο [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 216/Α/2018) και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 9 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 14, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

8. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

9. Την υπ' αριθμόν 179/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κασσάνδρας νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2012).

 

10. Την υπ' αριθμόν 177253/2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το έργο Ιδιωτική Πολεοδόμηση, έκτασης 131.617.71 m, για τη δημιουργία οικισμού β κατοικίας και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση Κάνιστρο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, Δήμου Κασσάνδρας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας της MARE VILLAGE Α.Ξ.Κ.Ε. (ΑΔΑ:75ΑΦ0-815).

 

11. Την υπ' αριθμόν 202971/27-12-2012 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γνωμοδότηση για τη Χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την οικιστική αξιοποίηση έκτασης (Ιδιωτική Πολεοδόμηση με χρήση Β κατοικίας) επιφάνειας περίπου 132 στρεμμάτων ιδιοκτησίας MARE VILLAGE Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Κτηματική Εταιρεία.

 

12. Την υπ' αριθμόν 60270/30-10-2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χορήγηση βεβαίωσης άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) για τη δημιουργία Ιδιωτικής Πολεοδόμησης έκτασης 131.617,71 m2 ιδιοκτησίας της MARE VILLAGE Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Κτηματική Εταιρεία, στην περιοχή Κάνιστρο της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου του Δήμου Κασσάνδρας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. (ΑΔΑ:ΒΛ180-Ψ4Γ).

 

13. Τα υπ' αριθμούς 9741 και 9979/04-05-2015 πιστοποιητικά Περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Κασσάνδρας, της Διεύθυνσης Δασών Νομού Χαλκιδικής.

 

14. Την υπ' αριθμόν 8098/15-04-2013 έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του τμήματος Γ', της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ., της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 400946/3082/18-10-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το υπ' αριθμόν 58605/30-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Δ', της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού σχετικά με την τμηματική οριοθέτηση ρέματος.

 

16. Την υπ' αριθμόν 129/2019 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 52/συνεδρία 7η/27-07-2018 και 62/συνεδρία 8η/ 27-09-2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Την υπ' αριθμόν 128/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (τμήμα Γ), αποδεκτή με την υπ' αριθμόν 38806/18-09-2017 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

19. Το υπ' αριθμόν 4179/31-07-2019 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 76/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.