Απόφαση 589/16

Απόφαση 589/2016: Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 8 του νόμου 4001/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 589/2016: Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 8 του νόμου 4001/2011, (ΦΕΚ 487/ΑΑΠ/2017), 20-02-2017.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 

(έκτακτη συνεδρίαση στις 21-12-2016)

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση Θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3428/2005 Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/Α/2005), όπως ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 80.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149/Α/2016) και ιδίως το άρθρο 28 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (ΦΕΚ 94/Α/2015) και ιδίως το άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 αυτού.

 

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ (L 211/2009).

 

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-10-2010 (L 295), ΕΕ 994/2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) όπως ισχύει.

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2001 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ 121/Α/2001).

 

10. Την υπ' αριθμόν Δ1/Α/5346/2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 379/Β/2010) (εφεξής o Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 1096/2011 (ΦΕΚ 2227/Β/2011) και υπ' αριθμόν 526/2013 (ΦΕΚ 3131/Β/2013) αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-200860/20-11-2015 εισήγηση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της Δημόσια Επιχείρηση Αερίου.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-200882/23-11-2015 εισήγηση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και της ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε..

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-200885/23-11-2015 εισήγηση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής ΕΠΑ Αττικής Α.Ε..

 

14. Το γεγονός ότι, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εκάστου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 10-12-2015, τις αντίστοιχες εισηγήσεις αυτών, από 10-12-2015 έως 15-01-2016, κατόπιν παράτασης ως 29-01-2016 και σε συνέχεια του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-202315/15-01-2016 αιτήματος ως τις 15-02-2016.

 

15. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ έγγραφα: ΡΑΕ Ι-202967/03-02-2016 της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) και ΡΑΕ Ι-203418/12-02-2016 της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ο-63403/15-02-2016 επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής σχετικά με την έγκριση ενός κοινού Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής για όλα τα δίκτυα διανομής.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ο-63433/17-02-2016 ηλεκτρονική επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής με τα αναλυτικά σχόλια της επί του Κώδικα Διαχείρισης εκάστου Διαχειριστή.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ο-63571/16-03-2016 επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τη Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

19. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-205049/01-04-2016 έγγραφο της Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-205934/25-04-2016 δεύτερη εισήγηση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε..

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-205939/25-04-2016 δεύτερη εισήγηση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

 

22. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-205940/25-04-2016 δεύτερη εισήγηση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής ΕΠΑ Αττικής Α.Ε..

 

23. Τo υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-213621/01-11-2016 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με θέμα Σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

 

24. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-213622/01-11-2016 ηλεκτρονικό έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με θέμα Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

25. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-213623/01-11-2016 ηλεκτρονικό έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με θέμα Σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

26. Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ο-65607/02-11-2016 ηλεκτρονική επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με θέμα Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

 

27. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-213853/07-11-2016 ηλεκτρονικό έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με θέμα Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

 

28. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-213885/07-11-2016 ηλεκτρονικό έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με θέμα Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

 

29. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-213903/08-11-2016 ηλεκτρονικό έγγραφο της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με θέμα Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

 

30. Το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της για την έκδοση του εν λόγω Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, στις 08-12-2016 έθεσε σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδος, με καταληκτική ημερομηνία τη 16-12-2016.

 

31. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της σύντομης συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης, με τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ έγγραφα:

 

ΡΑΕ I-215436/15-12-2016 της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ),
το ΡΑΕ Ι-215454/16-12-2016 έγγραφο της Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,
τα ΡΑΕ Ι-215483/16-12-2016 και ΡΑΕ Ι-215546/16-12-2016 των ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. και Θεσσαλονίκης Α.Ε,
το ΡΑΕ Ι-215485/16-12-2016 της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου,
το ΡΑΕ Ι-215484/16-12-2016 ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και
το ΡΑΕ Ι-215510/16-12-2016 υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ της ELPEDISON Α.Ε..

 

32. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Σκέφτηκε ως εξής:

 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Γ' της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστρια του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει το τελικό κείμενο εντός 3 μηνών από τη χρόνο υποβολής, (α) ................... (β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 80 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 80 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει (εφεξής ο Νόμος): Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, θεσπίζεται Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή του. Ο Κώδικας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.

 

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβλήθηκε από κάθε Διαχειριστή χωριστά, ήτοι την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. με τα σχετικά 11, 12 και 13 έγγραφα.

 

Επειδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκρινε σκόπιμη την έγκριση ενός κοινού Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής για τα τέσσερα δίκτυα διανομής των περιοχών της Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Αττικής και Λοιπής Ελλάδας, για λόγους εναρμόνισης των διατάξεων που αφορούν:

 

α) Στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής, των Χρηστών των Δικτύων Διανομής και των Τελικών Πελατών που συνδέονται στα Δίκτυο Διανομής,

β) στη διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία των Δικτύων Διανομής,

γ) στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης των Χρηστών Διανομής στα Δίκτυα Διανομής και

δ) στις παρεχόμενες από τους Διαχειριστές των Δικτύων υπηρεσίες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 80 του νόμου 4001/2011 (εφεξής o Νόμος), όπως ισχύει, ανεξαρτήτως του δικτύου διανομής στο οποίο αφορούν.

 

Επειδή, ο Κώδικας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον στα προβλεπόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 80 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει.

 

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω οι Διαχειριστές υπέβαλαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενιαίο κείμενο, το οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από 10-12-2015 έως 15-01-2016 και κατόπιν παράτασης έως 29-01-2016 και σε συνέχεια του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-202315/15-01-2016 αιτήματος έως 15-02-2016.

 

Επειδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, προέβη σε τροποποιήσεις και προσθήκες επί του υποβληθέντος κοινού κειμένου βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Γ' της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, θέτοντος τούτο εκ νέου σε σύντομη δημόσια διαβούλευση από τις 08-12-2016 έως τις 16-12-2016.

 

Επειδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέτασε σε βάθος το σύνολο των παρατηρήσεων και σχολίων τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των δύο δημόσιων διαβουλεύσεων.

 

Επειδή, από τη συνολική επεξεργασία των απόψεων των συμμετεχόντων, όπως αυτές καταγράφονται στα ως άνω υποβληθέντα έγγραφα, καθώς και από την επεξεργασία των λεπτομερών παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στις κατά τα ως άνω δημόσιες διαβουλεύσεις, και ειδικότερα (α) αναφορικά με τις προαιρετικές υπηρεσίες, η Αρχή έκρινε ότι πέραν της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 80Α του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν δημιουργεί διακρίσεις είτε μεταξύ Χρηστών είτε μεταξύ Τελικών Πελατών, ούτε θα τίθεται ζήτημα σύμπτωσης εποπτευόμενου και εποπτεύοντα και (β) αναφορικά με τη Δέσμευση Ωριαίας Δυναμικότητας σε Ωρομετρούμενο Σημείο Παράδοσης, η Αρχή, προς αποφυγή χειραγώγησης της δεσμευμένης δυναμικότητας από μέρους των χρηστών με αποτέλεσμα την υποανάκτηση εσόδων του Διαχειριστή, έκρινε ότι ως ασφαλές μέτρο για τον υπολογισμό της δεσμευμένης ωριαίας δυναμικότητας κάθε έτους, το καθορισμό ποσοστού ίσο με 80% της μέγιστης ωριαίας μετρηθείσας ποσότητας του προηγούμενου έτους.

 

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:

 

1. Την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, με το περιεχόμενο που ακολουθεί και το οποίο συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κεφάλαιο 1: Γενικές διατάξεις και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Κώδικα και σχετικά Εγχειρίδια

 

Κεφάλαιο 2: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 4: Ισότιμη αντιμετώπιση Χρηστών και Τελικών Πελατών

Άρθρο 5: Διαφάνεια - Εχεμύθεια

Άρθρο 6: Επίλυση διαφορών περί πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής

Άρθρο 7: Τεχνικοί κανόνες και περιορισμοί

Άρθρο 8: Ανωτέρα Βία

Άρθρο 9: Σημεία Εισόδου και Παράδοσης Δικτύου Διανομής

Άρθρο 10: Κατοχή Φυσικού Αερίου

Άρθρο 11: Ποιότητα Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο 3: Παροχή Υπηρεσιών από το Διαχειριστή

 

Άρθρο 12: Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 13: Επικουρικές και Τιμολογούμενες Υπηρεσίες

Άρθρο 14: Προαιρετικές Υπηρεσίες

Άρθρο 15: Σημεία Εξυπηρέτησης του Διαχειριστή

Άρθρο 16: Προώθηση της χρήσης Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο 4: Διαδικασίες για τη μετάδοση πληροφοριών

 

Άρθρο 17: Στοιχεία επικοινωνίας και Επίσημα Μέσα Επικοινωνίας Διαχειριστή

Άρθρο 18: Τροποποίηση στοιχείων

Άρθρο 19: Δημοσιεύσιμες Πληροφορίες για το Δίκτυο Διανομής

Άρθρο 20: Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Αναγνώρισης των Σημείων Παράδοσης

Άρθρο 21: Καθορισμός των χαρακτηριστικών κατανάλωσης των μη Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών

Άρθρο 22: Συντονισμός του Διαχειριστή με Διαχειριστές Μεταφοράς ή και άλλους Διαχειριστές Διανομής

Άρθρο 23: Παρακολούθηση εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο 5: Σύνδεση, τροποποίηση, διακοπή, επανενεργοποίηση των σημείων παράδοσης

 

Άρθρο 24: Αίτηση Σύνδεσης νέου Σημείου Παράδοσης

Άρθρο 25: Κριτήρια για τη σύνδεση των νέων Σημείων Παράδοσης - Προσφορά Σύνδεσης

Άρθρο 26: Σύμβαση Σύνδεσης

Άρθρο 27: Εκτέλεση Έργων Σύνδεσης

Άρθρο 28: Τροφοδοσία Σημείου Παράδοσης

Άρθρο 29: Τροποποίηση υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης

Άρθρο 30: Διακοπή της τροφοδοσίας, αποσύνδεση και αποξήλωση της Εξωτερικής Εγκατάστασης.

Άρθρο 31: Διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση του Μετρητή

Άρθρο 32: Αποσύνδεση της τροφοδοσίας με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση

Άρθρο 33: Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης

Άρθρο 34: Προσωρινή διακοπή της τροφοδοσίας λόγω εργασιών συντήρησης ή επισκευής ή αναβάθμισης ή τροποποίησης του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 35: Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από διακοπή της τροφοδοσίας

Άρθρο 36: Επανασύνδεση της τροφοδοσίας μετά από αποσύνδεση με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση

 

Κεφάλαιο 6: Πρόσβαση στο δίκτυο διανομής

 

Άρθρο 37: Σύμβαση Χρήσης του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 38: Αίτημα Χρήστη Διανομής για τροφοδοσία Φυσικού Αερίου σε Σημείο Παράδοσης

Άρθρο 39: Αλλαγή Χρήστη Διανομής στο Σημείο Παράδοσης

Άρθρο 40: Πρόσβαση πολλαπλών Χρηστών Διανομής σε ένα Σημείο Παράδοσης

 

Κεφάλαιο 7: Λειτουργία Δικτύου Διανομής

 

Άρθρο 41: Λειτουργία Δικτύου Διανομής

Άρθρο 42: Δηλώσεις Χρηστών Διανομής στα Σημεία Εισόδου Δικτύου

Άρθρο 43: Μεθοδολογία Αρχικής Κατανομής Ποσοτήτων στους Χρήστες Διανομής

Άρθρο 44: Μεθοδολογία Τελικής Κατανομής ποσοτήτων στους Χρήστες στα Σημεία Εισόδου

Άρθρο 45: Αέριο Πλήρωσης

Άρθρο 46: Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο 8: Ποιότητα αερίου

 

Άρθρο 47: Συνθήκες Παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εισόδου

Άρθρο 48: Παράδοση Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Διανομής

Άρθρο 49: Απαλλαγή από την υποχρέωση αποδοχής παράδοσης Φυσικού Αερίου

Άρθρο 50: Παράδοση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών

Άρθρο 51: Παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου

Άρθρο 52: Συνθήκες Παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Παράδοσης

Άρθρο 53: Παραλαβή Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες Διανομής

Άρθρο 54: Υποχρεώσεις Χρηστών Διανομής και Διαχειριστή κατά την παραλαβή Φυσικού Αερίου

Άρθρο 55: Παραλαβή Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό συμπιεστών

Άρθρο 56: Πρόσβαση του Διαχειριστή σε εγκαταστάσεις Τελικών Πελατών και Διασυνδεδεμένα Συστήματα

 

Κεφάλαιο 9: Συντήρηση και Ανάπτυξη του συστήματος Διανομής

 

Άρθρο 57: Συντήρηση του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 58: Ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 59: Παροχή στοιχείων στο Διαχειριστή

 

Κεφάλαιο 10: Ασφαλής και αδιάλειπτη τροφοδοσία Φυσικού Αερίου

 

Άρθρο 60: Αρμοδιότητες του Διαχειριστή για ασφαλή και αδιάλειπτη τροφοδοσία Φυσικού Αερίου

Άρθρο 61: Ανταπόκριση σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 62: Ανταπόκριση σε Κρίσεις

Άρθρο 63: Υποχρέωση τήρησης Αρχείου Πληροφοριών

Άρθρο 64: Ενεργοποίηση Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

 

Κεφάλαιο 11: Ποιότητα Εξυπηρέτησης του Διαχειριστή

 

Άρθρο 65: Ποιότητα Εξυπηρέτησης

Άρθρο 66: Εγγυημένες Υπηρεσίες

Άρθρο 67: Σημεία Εξυπηρέτησης του Διαχειριστή

Άρθρο 68: Στόχοι Ποιότητας Υπηρεσιών και Αποδοτικότητας του Διαχειριστή

 

Κεφάλαιο 12: Διαδικασίες τιμολόγησης και είσπραξης

 

Άρθρο 69: Κατηγορίες τιμολογίων

Άρθρο 70: Τιμολόγια Διανομής

Άρθρο 71: Τιμολόγια Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών

Άρθρο 72: Τιμολόγια Προαιρετικών Υπηρεσιών

Άρθρο 73: Διαδικασία έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων διανομής

Άρθρο 74: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-12-2016

 

Ο Πρόεδρος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.