Απόφαση 10058/15

Απόφαση 10058/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Ι Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές (Δεξιά - Αριστερά Καλαμπάκας), με μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών νότια των οικοδομικών τετραγώνων Γ1273 και Γ1274 και μείωση της οδού από 8 m σε 7 m


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10058/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Ι Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές (Δεξιά - Αριστερά Καλαμπάκας), με μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών νότια των οικοδομικών τετραγώνων Γ1273 και Γ1274 και μείωση της οδού από 8 m σε 7 m, (ΦΕΚ 129/ΑΑΠ/2015), 29-06-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Τη με αριθμό Γ59224/2458/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 470/Δ/1985) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πόλης Τρικάλων.

 

13. Το από 30-09-1991 προεδρικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική μελέτη στην Πολεοδομική Ενότητα Ι (ΦΕΚ 810/Δ/1991).

 

14. Την από 16-10-2006 αίτηση της Τσαρουχά Αικατερίνης προς τον Δήμο Τρικκαίων.

 

15. Την από 17-6-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρικκαίων, θεωρημένη από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων.

 

16. Τη με αριθμό 314/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

17. Τις από 12-08-2009 και 13-08-2009 δημοσιεύσεις στον τύπο και τις επιδόσεις στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

18. Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 6236/2009 και 1933/2010 βεβαιώσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας - Σχεδίων Πόλεως της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 314/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16438/2012 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

20. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 16438/2013 και 8990/2013 έγγραφα μας, με τα οποία ζητήθηκαν από το Δήμο Τρικκαίων συμπληρωματικά στοιχεία και επικαιροποίηση της με αριθμό 314/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

21. Τα με αριθμούς 65180/2014/2015 και 38663/2014 έγγραφα του Δήμου Τρικκαίων με τα οποία συμπληρώθηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

22. Τη με αριθμό 177/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία επικαιροποίησε την με αριθμό 314/2009 απόφαση του.

 

23. Τις από 04-06-2014 και 05-06-2014 δημοσιεύσεις στον τύπο.

 

24. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 38666/2014 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 177/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

25. Το Τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Τοπογράφο Μηχανικό Μισιάκα Ελένη στις 05-03-2015 και θεωρήθηκε στις 06-3-2015 από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων και συνοδεύει την με αριθμό 177/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 62124/2013/2014 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος υπολογισμού ισοζυγίου των Κοινοχρήστων Χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας Ι, συνοικισμός Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές (Δεξιά και Αριστερά Καλαμπάκας).

 

27. Το με αριθμό 2363/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 09-04-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

28. Το απόσπασμα του 4ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της 22-04-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Πράξη 26η), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά των 16ης και 22ης σχετικών αποφάσεων (314/2009 και 177/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 6236/2009, 1933/2010 και 38666/2014 βεβαιώσεις του Δήμου Τρικκαίων.

 

3. Η ρυμοτομική γραμμή που διέρχεται έμπροσθεν της ιδιοκτησίας στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1274 ρυμοτομεί το ισόγειο κτίσμα που βρίσκεται εντός του οικόπεδου της ιδιοκτησίας της αιτούντος και το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύμφωνα με την με υπ' αριθμόν 2735/2002 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων.

 

4. Σύμφωνα με το παραπάνω, με αριθμό πρωτοκόλλου 62124/2013/2014 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων και τον σχετικό πίνακα που το συνοδεύει, θεωρημένος από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων, με το οποίο υπολογίστηκε το ισοζυγίου των Κοινοχρήστων Χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας Ι, συνοικισμός Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές (Δεξιά και Αριστερά Καλαμπάκας), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εγκεκριμένες, έως και σήμερα, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης της παραπάνω Πολεοδομικής ενότητας, το ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων είναι θετικό ως προς τους κοινόχρηστους χώρους κατά 374,63 m2. Συνεπώς η μείωση που επέρχεται στους κοινόχρηστους χώρους της συγκεκριμένης ενότητας με την προτεινόμενη ρύθμιση, εμβαδού 77,38 m2, καλύπτεται από την συνολική αύξηση της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων και το ισοζύγιο τους στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα παραμένει θετικό κατά 297,25 m2.

 

5. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3237/8697/84/2000 στην οποία αναφέρεται ότι ...κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. Στο πλαίσιο των νόμιμων αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά ερείσματα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης και λαμβάνονται υπόψη μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991) κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν συγχωρείται καταρχήν η μείωση ή η κατάργηση των χώρων αυτών (κοινόχρηστοι χώροι), είναι εν τούτοις δυνατή η αναδιάταξη των χώρων αυτών χάριν πολεοδομικών λόγων, πλην όμως το καθαρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων πρέπει αν δεν αυξάνεται να παραμένει τουλάχιστον ίσο με το προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 6472/1995, 508/1993, 283/1995).

 

6. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

 

7. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα Ι, συνοικισμός Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές (Δεξιά και Αριστερά Καλαμπάκας), με μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών στο νότιο τμήμα των οικοδομικών τετραγώνων Γ1273 και Γ1274 και μείωση της οδού από 8 m σε 7 m, όπως αυτά φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.10058.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 10-06-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.