Απόφαση 1026/18

Απόφαση 1026/2018: Τροποποίηση εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ187 - Γ217 - 85 του Δήμου Καλαμπάκας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1026/2018: Τροποποίηση εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ187 - Γ217 - 85 του Δήμου Καλαμπάκας, (ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/2018), 02-03-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καλαμπάκας (ΦΕΚ 523/Δ/1986).

 

15. Την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καλαμπάκας, εκτός του τομέα Γ (ΦΕΚ 626/Δ/1988).

 

16. Την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων Ι,ΙΙ,ΙV,V και VI του οικισμού Καλαμπάκας νομού Τρικάλων (ΦΕΚ 166/Δ/1989).

 

17. Την τροποποίηση όρων δόμησης σχεδίου πόλεως Καλαμπάκας νομού Τρικάλων (ΦΕΚ 10/Δ/1990).

 

18. Την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Καλαμπάκας νομού Τρικάλων στα οικοδομικά τετράγωνα Γ194 και Γ187 (ΦΕΚ 440/Δ/1994).

 

19. Την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της πόλεως Καλαμπάκας η οποία κυρώθηκε με τη υπ' αριθμόν 2325/23-07-1998 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων.

 

20. Τα τοπογραφικά διαγράμματα, που συντάχθηκαν από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημήτριο Ζαρκαδά, θεωρήθηκαν με ημερομηνία 03-10-2017 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας και συνοδεύουν την με αριθμό 168/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8985/13-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας.

 

22. Τη με αριθμό 22/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας.

 

23. Τη με αριθμό 168/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

24. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 19640/27-10-2017, 19642/27-10-2017, ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της με αριθμό 168/29-06-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας.

 

25. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας περί ενστάσεων επί της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ187- Γ217-85 του οικισμού Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας.

 

26. Τη με αριθμό 32/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας η οποία εισηγείται την απόρριψη των ενστάσεων κατά της υπ' αριθμόν 168/29-06-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

27. Τη με αριθμό 281/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη των ενστάσεων κατά της με αριθμό 168/2016 απόφασης.

 

28. Τη δημοσίευση της περίληψης της παραπάνω απόφασης στις 09 και 10-07-2016 σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και τις επιδόσεις της με αριθμό 168/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

29. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6059/11-07-2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία, κατά της ανωτέρω 571/2013 απόφασης υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

30. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17447/03-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Καλαμπάκας με την οποία βεβαιώνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δε καθιστά άρτια οικόπεδα ως μη άρτια και δεν ρυμοτομεί νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

 

31. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17448/03-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Καλαμπάκας με την οποία βεβαιώνεται ότι το ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του προτεινόμενου ρυμοτομικού είναι θετικό. Επίσης η προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού.

 

32. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17449/03-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Καλαμπάκας με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται κώλυμα των συμμετεχόντων στη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας για την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

33. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3198/27-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

 

34. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7434/26-09-2016 έγγραφο προς το Δήμο Καλαμπάκας σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

35. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16845/06-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία τα συμπληρωματικά στοιχεία.

 

36. Τη τεχνική έκθεση προσπελασιμότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας σύμφωνα με την οποία η επιλογή χωροθέτησης του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 217, είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται με την υπ' αριθμόν 37237/ΣΤ1/2007 απόφαση (ΦΕΚ 635/Β/2007).

 

37. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17584/04-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας με το οποίο διαβίβασε στην υπηρεσία το φάκελο του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις που αναφέρονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 5805/ 13-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

38. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 23164/15-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμπάκας με το οποίο διαβίβασε στην υπηρεσία το φάκελο με τα συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία ζητήθηκαν τηλεφωνικά από την υπηρεσία.

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9677/09-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 28-12-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

40. Το υπ' αριθμόν 1 απόσπασμα Πρακτικού της 1ης/07-02-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Πράξη 1η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης και το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 59/5480/08-02-2018 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο απόλυτα εμπεριστατωμένο. Η αναδιάταξη των χρήσεων στα οικοδομικά τετράγωνα 187-217 γίνεται για καθαρά πολεοδομικούς, πολιτιστικούς και αισθητικούς λόγους.

 

3. Στο οικοδομικό τετράγωνο 85 σε οικόπεδο εμβαδού 1603,96 m2 έχει ήδη κατασκευαστεί από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας παιδικός - βρεφονηπιακός σταθμός ζητείται η αλλαγή της χρήσης από Γενική Κατοικία σε Παιδικό Σταθμό μόνο για το συγκεκριμένο οικόπεδο. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη για το τυπικό της λειτουργίας του παιδικού σταθμού αφού σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 10074/29-06-2016 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.

 

4. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθεται στην υπ' αριθμόν 37237/ΣΤ1/2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 635/Β/2007) είναι προτιμότερη η χωροθέτηση του Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 217, όπου παρεμβάλλεται τουλάχιστο ένα οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 217 και της σιδηροδρομικής γραμμής και του οικοδομικού τετραγώνου 217 και της περιφερειακής οδού. Στην προηγούμενη θέση (οικοδομικό τετράγωνο 187) θα πρέπει να αποφεύγεται η χωροθέτηση σχολικών χώρων διότι γειτνιάζει με την περιφερειακή οδό του νέου σχεδίου πόλης Καλαμπάκας και με την ολοκλήρωσή της θα αποτελεί οδική αρτηρία μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου. Επιπλέον, η σιδηροδρομική γραμμή είναι περιφραγμένη και υπερυψωμένη σε όλο το μήκος της, για όσο διέρχεται μέσα στα όρια της πόλης, εμποδίζοντας έτσι οποιονδήποτε να διέλθει ανεξέλεγκτα από αυτή.

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

6. Η απόρριψη τω ενστάσεων είναι αιτιολογημένη διότι η εισφορά σε γη και χρήμα των ιδιοκτησιών έγινε λόγω της ένταξής τους στο πολεοδομικό σχέδιο και δεν επηρεάστηκε από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την έγκριση της τροποποίησης εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ187 - Γ217 - 85 του Δήμου Καλαμπάκας, όπως αυτή φαίνεται στα τοπογραφικά τα οποία συνοδεύον την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 09-02-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 

a.1026.18Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.