Απόφαση 1098/96

Απόφαση 1098/1996: Τροποποίηση των όρων δόμησης του τομέα Α του οικισμού Γουμένισσας, νομού Κιλκίς ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1098/1996: Τροποποίηση των όρων δόμησης του τομέα Α του οικισμού Γουμένισσας, νομού Κιλκίς ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, (ΦΕΚ 426/Δ/1996), 02-05-1996.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων σχεδίων πόλεων και κωμών κ.λ.π., όπως συνεχίστηκε διατηρήθηκε σε ισχύ, επεκτάθηκε, τροποποιήθηκε και προσέλαβε την τελική μορφή με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971, το άρθρο 13 του νόμου 1032/1080, το άρθρο 61 του νόμου 947/1979, το άρθρο 33 του νόμου 1337/1983, το άρθρο 8 & 15 του νόμου 1512/1985, το άρθρο 34 & 3 του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τα προεδρικά διατάγματα 183/1986 και από 02-04-1985 (ΦΕΚ 225/Α/1985) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση Ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησις αγροτικών οικισμών.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994 και του άρθρου 5 του νόμου 2240/1994.

 

3. Την υπ' αριθμόν 326/15-05-1995 Διαπιστωτική Πράξη του Νομάρχη Κιλκίς.

 

4. Το 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 292/Δ/1989) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης, τμημάτων δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Γουμένισσας.

 

5. Τον νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 187/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γουμένισσας με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 247/25-01-1996 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού, καθώς και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπέρ της τροποποίησης.

 

8. Το γεγονός ότι η παρούσα τροποποίηση δεν αλλάζει τους εκπεφρασμένους μέσους συντελεστές δόμησης, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του μέγιστου επιτρεπομένου ύψους του τομέα Α του Οικισμού Γουμένισσας, σε 11 m και πάνω από το μέγιστο ύψος αυτό επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με ΗMAX στέγης 1,5 m.

 

2. Στέγη επιβάλλεται και στην περίπτωση διώροφων κτιρίων, με ΗMAX στέγης 1,5 m.

 

3. Άδειες που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία (Διεύθυνση πολεοδομίας νομού Κιλκίς) μέχρι την υπογραφή της παρούσας εκδίδονται με το παλαιό καθεστώς.

 

4. Κατά το λοιπά ισχύει το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) όσον αφορά τον συντελεστή δόμησης της κάθε περιοχής και οι λοιπές διατάξεις κατ' εφαρμογή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

5. Από το Κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 05-04-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.