Απόφαση 111723/15

Απόφαση 111723/2716/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού Άστρους της Δημοτικής Ενότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 111723/2716/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού Άστρους της Δημοτικής Ενότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, (ΦΕΚ 102/Δ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και λοιπά έγγραφα:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010)

 

11. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15649/1522/2011 (ΦΕΚ 491/Β/2011) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

 

12. Την αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

13. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

14. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού Άστρους της Δημοτικής Ενότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, το οποίο συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 από τον Τοπογράφο Μηχανικό Δαλιάνη Γιάννη και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 06-06-2014 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

15. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 155/2014 απόφαση του.

 

16. Την με αριθμό 57477/4109/2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού Άστρους της Δημοτικής Ενότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού Άστρους της Δημοτικής Ενότητας Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οριζομένων με τα σημεία Α) Ο1-...-Ο15 (Αριστερά) και 029-...-045 (Δεξιά) για τον κλάδο AB, Β) Ο16-...-Ο28 (Αριστερά) και 046-...-057 (Δεξιά) για τον κλάδο ΓΑ και Γ) Ο15-Ο58-...-Ο85 (Αριστερά) και 016-086-...-0112 (Δεξιά) για τον κλάδο ΔΑ εκατέρωθεν της ροής των υδατορεμάτων, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Δαλιάνη Γιάννη σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 06-06-2014 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.111723.15

 

Τρίπολη, 08-04-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.