Απόφαση 116640/15

Απόφαση 116640/4061/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (δημοτικής οδού) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 51 και 56 σε κοινόχρηστο χώρο Πλατεία και Πεζόδρομο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 116640/4061/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (δημοτικής οδού) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 51 και 56 σε κοινόχρηστο χώρο Πλατεία και Πεζόδρομο, (ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/2015), 22-12-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160, 161 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

6. Την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου νομού Ιωαννίνων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 20/1990 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 567/Δ/1990) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 188/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου, στα πλαίσια της σύμβασης για την εκπόνηση της Πολεοδομικής και Ρυμοτομικής Μελέτης με τίτλο Ανάπλαση - Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Καλπακίου νομού Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 103151/3236/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

9. Το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης/16-10-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, αριθμός γνωμοδότησης 54 (θέμα 1o/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

10. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

11. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (δημοτικής οδού) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 51 και 56 σε κοινόχρηστο χώρο Πλατεία και Πεζόδρομο, διατηρεί αμετάβλητο το ισοζύγιο των συνολικά κοινόχρηστων χώρων της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, αποβλέπει σε κοινή ωφέλεια λόγω της ήπιας κυκλοφορίας προς κοινή εξυπηρέτηση των διοικητικών κτιρίων -Δημαρχείο - πνευματικό κέντρο, του φυλακίου δασοπυρόσβεσης, της εκκλησίας καθώς και των γειτνιαζόντων ιδιοκτησιών, βελτιώνει τις πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής, διευκολύνουν και τις συνθήκες αυτές που επιβάλλονται από τον ισχύοντα Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

12. Ότι η ως άνω πρόταση τροποποίησης δεν αντίκειται στις διατάξεις των εγκυκλίων 55/1988, παράγραφος 4 και 18/2003, παράγραφος VII, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αφού αποβλέπει σε θεραπεία των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις πράξεις της διοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (δημοτικής οδού) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 51 και 56 σε κοινόχρηστο χώρο Πλατεία, όπως φαίνεται σχεδιασμένο με πράσινη συνεχόμενη γραμμή, και Πεζόδρομο σκιαγραφημένο κίτρινου χρώματος, στο θεωρημένο αρμοδίως και από το Δήμο Πωγωνίου, συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

Οι χρήσεις γης είναι αυτές που εγκρίθηκαν με την Πολεοδομική Μελέτη με την υπ' αριθμόν 20/1990 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 567/Δ/1990) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα, όπως αναφέρεται ότι ...στους οικοδομήσιμους χώρους και των δύο τομέων καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)...

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.116640.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 26-11-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.