Απόφαση 120578/17

Απόφαση 120578/2260/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους) στις οδούς Πολ. Λεμπέση και Θεοτοκοπούλου στα οικοδομικά τετράγωνα 1888Α και 1889 στην περιοχή Μπεγουλάκι, ιδιοκτησίας Γεωργίου, Σοφίας και Αρχοντούλας Νικολακόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 120578/2260/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους) στις οδούς Πολ. Λεμπέση και Θεοτοκοπούλου στα οικοδομικά τετράγωνα 1888Α και 1889 στην περιοχή Μπεγουλάκι, ιδιοκτησίας Γεωργίου, Σοφίας και Αρχοντούλας Νικολακόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/2017), 26-06-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) και ειδικότερα την παράγραφο 3)α, του άρθρου 5 (Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017), περί Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1018/Β/2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

15. Οι με αριθμό 975/1966, 3004/1971, 2379/1976, 2531/2000 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

16. Το από [ΠΔ] 12-07-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 231/Δ/1975) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και η με αριθμό Χ/13293/92/1993 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 266/Δ/1993) Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πάτρας Νομού Αχαΐας.

 

17. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

18. Η με αριθμό 1545/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας (Τμήμα 2ο - Τριμελές) με την οποία αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πάτρας, να άρει την ένδικη απαλλοτρίωση σε δύο ακίνητα ιδιοκτησίας Γεωργίου Νικολακόπουλου στη θέση Μπεγουλάκι.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 11139/Π1743/19-04-2010 αίτηση του Γεωργίου Νικολακόπουλου.

 

20. Τη με αριθμό 502/11-09-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους στις οδούς Πολ. Λεμπέση και Θεοτοκοπούλου στα οικοδομικά τετράγωνα 1888Α και 1889 στην περιοχή Μπεγουλάκι, με επαναχαρακτηρισμό ως κοινόχρηστοι χώροι δρόμων τμημάτων που ισοδυναμούν με την υποχρεωτική εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, επαναχαρακτηρισμό ως κοινόχρηστοι χώροι δρόμων τμημάτων με αποζημίωση εκ μέρους του Δήμου και χαρακτηρισμό των εναπομεινάντων εδαφικών τμημάτων ως οικοδομήσιμοι χώροι. Με την ίδια Απόφαση εγκρίθηκε η αναγκαία πίστωση ποσού 33.542,88€ για την αποζημίωση τμημάτων συνολικής έκτασης Ε=156,45 m2, σύμφωνα με την τιμή μονάδος του αντικειμενικού προσδιορισμού που ισχύει στην περιοχή.

 

21. Τη με αριθμό 583/14-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 33.542,88€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2014 για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων εμβαδού ΕΡΥΜ=156,45 m2 επί προβλεπομένων από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστων χώρων δρόμων Πολ. Λεμπέση και Θεοτοκοπούλου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1889 και 1881Α και Κ.Χ. 1890, στην περιοχή Μπεγουλάκι.

 

22. Τις 2 ενστάσεις κατά της υπ' αριθμόν 502/11-09-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη με αριθμό 202/16-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η απόρριψη των ενστάσεων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 105062/Π4034/2014/04-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης με πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως, η οποία αφορά σε επαναχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστων χώρων (δρόμων) και σε χαρακτηρισμό των εναπομεινάντων τμημάτων ως οικοδομήσιμους χώρους, καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου 176685/Π8540/2014/01-12-2014 έγγραφο με συμπληρωματικά στοιχεία.

 

24. Τη με αριθμό 184031/4669/09-01-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας σχετική με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στα οικοδομικά τετράγωνα 1888Α και 1889 στην περιοχή Μπεγουλάκι, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, με επαναχαρακτηρισμό εδαφικών τμημάτων ως κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι) και χαρακτηρισμό των εναπομεινάντων εδαφικών τμημάτων ως οικοδομήσιμοι χώροι με επιβολή εισφοράς σε γη.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18/9527/27-01-2015/ΤΤ και 45/32457/17-03-2015/ΤΤ έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα Πρακτικού της από 23-12-2015 Συνεδρίασης (No 10). Το συμβούλιο συμφώνησε με το υπ' αριθμόν 105062/Π4034/2014/04-07-2014 έγγραφο της ΥΔΟΜ Πάτρας που περιέχει τις υπ' αριθμόν 502/11-09-2013 και 202/16-04-2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών περί τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους στις οδούς Λεμπέση και Θεοτοκοπούλου στα οικοδομικά τετράγωνα 1888Α και 1889 στο Μπεγουλάκι και αποδέχτηκε ομόφωνα να παρέμβει επί της ιδιοκτησίας του Νικολακόπουλου Γ. σε συμμόρφωση με Δικαστική Απόφαση και ζήτησε να παραμείνει η ρυμοτομική γραμμή ως έχει.

 

26. Τη με αριθμό 82687/1802/06-06-2016 νέα εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, μετά από επανεξέταση του φακέλου σχετικά με την αιτούμενη τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών στα οικοδομικά τετράγωνα 1888Α και 1889, με την οποία συμφωνεί εν μέρει με την προτεινόμενη από τον Δήμο Πατρέων τροποποίηση και ειδικότερα μόνο στο σκέλος που αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο 1889.

 

27. Το Πρακτικό της από 10-11-2016 Συνεδρίασης (No 6) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας όπου, αφού κατατέθηκαν από τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη συμπληρωματικά στοιχεία, αποφασίστηκε ομόφωνα η διακοπή του θέματος και η συνέχιση του σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να κατατεθεί πλήρης φάκελος από τον ενδιαφερόμενο.

 

28. Το Πρακτικό της από 18-11-2016 Συνεδρίασης (No 7) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας όπου, αφού κατατέθηκαν από την δικηγόρο του ενδιαφερόμενου συμπληρωματικά στοιχεία, διακόπηκε η συνεδρίαση λόγω έκτακτου γεγονότος.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 86/83257/ΤΤ/13-01-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το Απόσπασμα Πρακτικού της από 20-12-2016 Συνεδρίασης (No 8) όπου, αφού λήφθηκαν υπόψη τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο, γνωμοδότησε ομόφωνα - υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1545/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στα οικοδομικά τετράγωνα 1889 και 1888Α στην περιοχή Μπεγουλάκι. Το πλάτος της οδού Λεμπέση μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1889 και 1881Α μειώνεται από τα 14 m σε 10 m. Παράλληλα επιβάλλεται πρασιά πλάτους 4 m στο οικοδομικό τετράγωνο 1889 επί της οδού Λεμπέση και στο οικοδομικό τετράγωνο 1888Α επιβάλλεται πρασιά όπως προτάθηκε στο από τον Ιούνιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα των πολιτικών μηχανικών Παχή Γ. και Βελισσάρη Γ., που θεωρήθηκε από το Δήμο Πατρέων στις 04-07-2014. και τη μη έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 1881, διότι δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικαστική απόφαση και δεν τεκμηριώνεται από το Δήμο η ανάγκη τροποποίησής του.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20908/Π1808/2017/07-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 206/28-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 33.542,88€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2017 για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων εμβαδού ΕΡΥΜ=156,45 m2 επί προβλεπομένων από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστων χώρων - δρόμων Πολ. Λεμπέση και Θεοτοκοπούλου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1889 και 1881Α και Κ.Χ. 1890, στην περιοχή Μπεγουλάκι.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 98736/ΤΤ/05-05-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως, όπως αποφασίστηκε στη 8η συνεδρίασή του στις 20-12-2016, αποφασίζουμε:

 

α) Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1545/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στα οικοδομικά τετράγωνα 1889 και 1888Α στην περιοχή Μπεγουλάκι με επαναχαρακτηρισμό τμημάτων κοινόχρηστων χώρων (δρόμων) και χαρακτηρισμό των εναπομεινάντων τμημάτων ως οικοδομήσιμοι χώροι με επιβολή εισφοράς σε γη.

 

Ειδικότερα:

 

για το οικοδομικό τετράγωνο 1888Α: εκ της αρχικής ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας εμβαδού Ε=274,83 m2 επαναχαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος (δρόμος) εδαφικό τμήμα εμβαδού 29,97 m2, το οποίο ισοδυναμεί με την υποχρεωτική εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, ενώ χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος το εναπομένον εδαφικό τμήμα εμβαδού Ε= 244,86 m2, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος οικοδομήσιμος χώρος με το υπόλοιπο τμήμα της ίδιας ιδιοκτησίας εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1888Α εμβαδού 200,72 m2 με ΕΟΛ.ΟΙΚ.= 445,58 m2

 

για το οικοδομικό τετράγωνο 1889: εκ της αρχικής ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας εμβαδού Ε= 396,57 m2 επαναχαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος (δρόμος) εδαφικό τμήμα εμβαδού 54,31 m2, το οποίο ισοδυναμεί με την υποχρεωτική εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, επαναχαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι) εδαφικά τμήματα εμβαδού 156,45 m2, τα οποία θα αποζημιωθούν εκ μέρους του Δήμου, ενώ χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος το εναπομένον εδαφικό τμήμα εμβαδού Ε=185,81 m2, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος οικοδομήσιμος χώρος με το υπόλοιπο τμήμα της ίδιας ιδιοκτησίας εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1889 εμβαδού 1151,28 m2 με ΕΟΛ.ΟΙΚ.=1337,09 m2

 

Για τα εδαφικά τμήματα εμβαδού 156,45 m2, τα οποία επαναχαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι), θα καταβληθεί άμεσα η προσήκουσα αποζημίωση από το Δήμο στους δικαιούχους.

 

Τα ανωτέρω απεικονίζονται στο από Ιουνίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα πρότασης τροποποίησης των μηχανικών Γεωργίου Παχή, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. και Γεωργίου Βελισσάρη, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού όπως συμπληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 05-05-2017.

 

Οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης των οικοδομήσιμων χώρων απεικονίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα της πρότασης τροποποίησης κι έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

β) Τη μη έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 1881, διότι δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικαστική απόφαση και δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησής του.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.120578.17

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 31-05-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.