Απόφαση 122816/16

Απόφαση 122816/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Πουσιγκόρο παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS A.E. στην Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 122816/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Πουσιγκόρο παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS A.E. στην Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, (ΦΕΚ 348/Δ/2016), 04-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και λοιπά έγγραφα:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010)

 

11. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15649/1522/2011 (ΦΕΚ 491/Β/2011) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

 

12. Την αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

13. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

14. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Πουσιγκόρο παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS A.E. στην Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, το οποίο συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Αντωνόπουλο Αντώνη και ελέγχθηκε στις 19-05-2016 και θεωρήθηκε στις 25-05-2016 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

15. Το με αριθμό 131941/30098/25-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την θεώρηση του φακέλου οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Πουσιγκόρο παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS Α.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 45067/1288/25-05-2016).

 

16. Το υπ' αριθμόν 45067/1288/27-5-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, τον Δήμο Ερμιονίδος, την Διεύθυνση Δασών Αργολίδος και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α2 του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014.

 

17. Την υπ' αριθμόν Φ5Α/13/4938/6-7-2016 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδος (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 105286/27-07-2016).

 

18. Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία των 45 εργάσιμων ημερών χωρίς να διαβιβασθεί η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδος (παράγραφος 2.1)δ του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014).

 

19. Την υπ' αριθμόν 52849/10-08-2016 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 122816/18-08-2016).

 

20. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδος όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 133/2016 απόφαση του (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 122776/18-08-2016), αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Πουσιγκόρο παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS Α.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, οριζομένων με τα σημεία ΑΟ1, ΑΟ2, ΑΟ3, ΑΟ4,..., ΑΟ16, ΑΟ17, ΑΟ18 (Αριστερά), και με τα σημεία ΔΟ1, ΔΟ2, ΔΟ3, ΔΟ4,..., ΔΟ16, ΔΟ17, ΔΟ18 (Δεξιά) εκατέρωθεν της ροής του ρέματος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500 το οποίο συντάχθηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Αντωνόπουλο Αντώνη σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε και ελέγχθηκε στις 19-05-2016 και θεωρήθηκε στις 25-05-2016 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.122816.16

 

Τρίπολη, 26-08-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.