Απόφαση 12836/15

Απόφαση 12836/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην Πολεοδομική Ενότητα V8, στο οικοδομικό τετράγωνο 18, στη συμβολή των οδών Βασιαρδάνη και Αλλαμανή, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12836/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην Πολεοδομική Ενότητα V8, στο οικοδομικό τετράγωνο 18, στη συμβολή των οδών Βασιαρδάνη και Αλλαμανή, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα, (ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/2015), 08-09-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10 Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας.

 

13. Την από 10-09-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης Μπαλογιάννη Φρειδερίκης.

 

14. Την με αριθμό 70/1989 άδεια οικοδομής.

 

15. Την Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Ξυλομένου Κωνσταντίνου.

 

16. Το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 03-07-2014, το οποίο είναι σύμφωνο και συνοδεύει την με αριθμό 12/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

17. Την με αριθμό 323/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

18. Την με αριθμό 242/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

19. Την με αριθμό 12/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5087/13/2014 ανακοίνωση του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

 

21. Τα αποδεικτικά επιδόσεων στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

22. Τη δημοσίευση της ανωτέρω 18ης ανακοίνωσης, σε δύο εφημερίδες, δύο συνεχόμενες μέρες στις 25-02-2014 και 26-02-2014.

 

23. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3179/2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 12/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, ότι δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια και δεν χάνουν τη αρτιότητα οικόπεδα άρτια.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3179/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης στην Υπηρεσία μας.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 132/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης, του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ισοζύγιο των Κοινόχρηστων Χώρων στην Πολεοδομική ενότητα V8 είναι θετικό κατά 175,00 m2.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 372/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 27-04-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

27. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 2ης/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Πολεοδομικής Ενότητας Καρδίτσας (Πράξη 23), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της 19ης σχετικής απόφασης (12/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3179/2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας.

 

3. Σύμφωνα με το παραπάνω, με αριθμό πρωτοκόλλου 132/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης, του Δήμου Καρδίτσας, το ισοζύγιο των Κοινόχρηστων Χώρων στην Πολεοδομική ενότητα V8 είναι θετικό κατά 175,00 m2.

 

Συνεπώς η μείωση που επέρχεται στους κοινόχρηστους χώρους της συγκεκριμένης ενότητας με την προτεινόμενη ρύθμιση, εμβαδού (Α, Ζ, Η, Α) 7,00 m2, καλύπτεται από την συνολική αύξηση της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων και το ισοζύγιο τους στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα παραμένει θετικό κατά 168,00 m2.

 

4. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3237/8697/84/2000 στην οποία αναφέρεται ότι ...κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. Στο πλαίσιο των νόμιμων αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά ερείσματα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης και λαμβάνονται υπόψη μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991) ... κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν συγχωρείται καταρχήν η μείωση ή η κατάργηση των χώρων αυτών (κοινοχρήστων χώρων), είναι εν τούτοις δυνατή η αναδιάταξη των χώρων αυτών χάριν πολεοδομικών λόγων, πλην όμως το καθαρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων πρέπει αν δεν αυξάνεται να παραμένει τουλάχιστον ίσο με το προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 6472/1995, 508/1993, 283/1995).

 

5. Με την αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας, το τοπογραφικό υπόβαθρό της οποίας δεν αποτύπωνε την υφιστάμενη οικοδομή που κατασκευάστηκε βάση της με αριθμό 70/1989 άδειας οικοδομής, με συνέπεια η απότμηση της ρυμοτομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο 18, στην γωνία των οδών Βασιαρδάνη και Αλλαμανή να ρυμοτομεί την νομίμως υφιστάμενη οικοδομή.

 

6. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην Πολεοδομική Ενότητα V8, στο οικοδομικό τετράγωνο 18, με μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής από τη θέση Η, Θ, Ζ, στη θέση Η, Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 12/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.12836.15

 

Λάρισα, 18-08-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.