Απόφαση 13637/20

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/13637/191/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΚΧ 2010, στην περιοχή Εγλυκάδα, σε συμμόρφωση στην 34/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στη συνιδιοκτησία των Δημητρίου, Σωτηρίου και Αικατερίνης Βασιλειάδη και την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, με χαρακτηρισμό τμήματος των υπόψη χώρων ως οικοδομικά τετράγωνα, κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/13637/191/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΚΧ 2010, στην περιοχή Εγλυκάδα, σε συμμόρφωση στην 34/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στη συνιδιοκτησία των Δημητρίου, Σωτηρίου και Αικατερίνης Βασιλειάδη και την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, με χαρακτηρισμό τμήματος των υπόψη χώρων ως οικοδομικά τετράγωνα, κ.λ.π., (ΦΕΚ 149/Δ/2020), 03-04-2020.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 186, 280 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κ.λ.π.

 

3. Την 258207/3469/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/2019): Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την 281668/3810/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/Β/2019): Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923): Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα μετά το νόμο 2508/1997, το νόμο 3212/2003, κ.λ.π.

 

7. Το νόμο 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002), περί Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, κ.λ.π..

 

8. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αντίστοιχα περί Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων και Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 41 αυτού.

 

10. Το νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62 (Τροποποίηση των άρθρων 31 και 32 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού).

 

11. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), περί Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, κ.ά. διατάξεις.

 

12. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

13. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με τις αρμοδιότητες φορέων μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 38525/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4269/2014.

 

15. Την ΠΟΛ/1113/2018 (ΦΕΚ 2192/Β/2018) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, σχετική με την Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης ... κατά το αντικειμενικό σύστημα.

 

16. Τις διατάξεις της 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη Δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

17. Την 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους....

 

18. Το υπ' αριθμόν 17741/08-06-2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικό με το Καθεστώς οικοπέδων εντός των οριογραμμών ρέματος.

 

19. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, Δήμου Πατρέων, Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

20. Το από [ΠΔ] 12-07-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 231/Δ/1975), περί Τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

21. Το από 29-04-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 271/Δ/1982), περί Τροποποίησης όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών (Αχαΐας).

 

22. Την Χ/2549/1993 (ΦΕΚ 1140/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Αχαΐας, περί Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου νομού Αχαΐας περιοχής Εγλυκάδος, Δήμου Πατρέων νομού Αχαΐας.

 

23. Την 3979/63946/2011 (ΦΕΚ 557/Δ/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί Επικύρωσης καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου Μαλαμαμούτη στο οικοδομικό τετράγωνο / ΚΧ2010 και του υδατορέματος Γηροκομείου στο οικοδομικό τετράγωνο 2022 στα όρια του Δήμου Πατρέων, νομού Αχαΐας.

 

24. Την 34/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας.

 

25. Την από 29-05-2012 αίτηση του Δημητρίου Βασιλειάδη προς το Δήμο Πατρέων (με αριθμό πρωτοκόλλου 68127/29-05-2012).

 

26. Την 590/30-10-2013 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, σχετική με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, στην περιοχή Εγλυκάδα, στον προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 2010.

 

27. Τις εκθέσεις και τα αποδεικτικά επίδοσης των σχετικών εγγράφων - Ειδοποιήσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, που αφορούν στην 590/30-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, όπως υποβλήθηκαν από το Δήμο Πατρέων.

 

28. Τις 2 εμπρόθεσμες ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο Δήμο Πατρέων, κατά της 590/30-10-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, των Θεοδώρας και Άννας Ζαφειροπούλου του Νικολάου.

 

29. Την 167/17-03-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, με την οποία εκδικάσθηκαν οι υποβληθείσες σχετικές ενστάσεις.

 

30. Το από Μάιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Παύλου Στάμου, με την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πατρών.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 48892/Π1915/02-04-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Πατρέων.

 

32. Την από 11-06-2015 νεότερη αίτηση του Δημητρίου Βασιλειάδη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (με αριθμό πρωτοκόλλου 68127/29-05-2012).

 

33. Το υπ' αριθμόν 166055/3170/15/04-03-2016 έγγραφο της υπηρεσίας προς το Δήμο Πατρέων, σχετικό με διευκρινίσεις - συμπληρώσεις του φακέλου και των δικαιολογητικών για την αιτούμενη τροποποίηση.

 

34. Το υπ' αριθμόν 27773/Π1740/06-04-2016 έγγραφο του Δήμου Πατρέων προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την τροποποίηση.

 

35. Την από 09-05-2016 αίτηση του Παύλου Στάμου προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (με αριθμό πρωτοκόλλου 118163/2465/09-05-2016), σχετικά με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε1181/ΤΟ462/21-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων.

 

37. Την από 06-04-2016 βεβαίωση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Βασίλειου Σταμόπουλου, Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων - βάσει της υπ' αριθμόν 55995/15-04-2013 απόφασης Δημάρχου Πατρέων, περί εξουσιοδότησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων για την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, κ.λ.π. - με την οποία ...διασαφηνίζεται ότι: με την προτεινόμενη τροποποίηση κανένα κτίριο δεν θίγεται και κανένα άρτιο οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο.

 

38. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 93116/2005/29-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Αχαΐας, σχετικά με την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών.

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 124794/16-07-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με το συνημμένο σε αυτό απόσπασμα Πρακτικού της από 22-04-2019 Συνεδρίασής του, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

40. Το υπ' αριθμόν 222035/3898/24-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τον Δήμο Πατρέων, για τις απαιτούμενες διορθώσεις επί του τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό Πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

41. Το από Μάιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Παύλου Στάμου, με την τροποποίηση στο Κ.Χ.2010 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πατρών (εις τετραπλούν), επικαιροποιημένο, μετά το από υπ' αριθμόν 1/22-04-2019 πρακτικό του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

42. Το υπ' αριθμόν 72301/23-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με διορθωμένα, τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

 

43. Το υπ' αριθμόν 390594/7024/24-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για τη θεώρηση των διορθωμένων διαγραμμάτων της τροποποίησης.

 

44. Το υπ' αριθμόν 293066/31-12-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με τα σφραγισμένα κι αρμοδίως θεωρημένα σχέδια που αφορούν στην υπόψη τροποποίηση (Α.. 3637/191/16-01-2020 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πατρών, στην περιοχή Εγλυκάδα, στον προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Κ.Χ.2010 μετά την άρση του, βάσει της 34/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στη συνιδιοκτησία των φερόμενων συνιδιοκτητών Αικατερίνης, Δημητρίου και Σωτηρίου Βασιλειάδη, δια χαρακτηρισμού τμήματος της συνιδιοκτησίας σε οικοδομήσιμο χώρο, εντός του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α και δια επαναχαρακτηρισμού των εναπομενόντων τμημάτων αυτής σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμους, κ.λ.π.), κατά μερική αποδοχή της 590/30-10-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων - κι όπως φαίνονται στο από Μάιο 2012 (επικαιροποιημένο μετά το υπ' αριθμόν 1/22-04-2019) συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Παύλου Στάμου, κλίμακας 1:500, αρμοδίως θεωρημένο κι εγκεκριμένο ομόφωνα από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στις 31-12-2019.

 

Συγκεκριμένα, εγκρίνεται:

 

α. Η δημιουργία του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κ.Χ.2010, όπου ευρίσκεται τμήμα της συνιδιοκτησίας των ανωτέρω, δια καθορισμού:

 

της νοτιοανατολικής ρυμοτομικής γραμμής του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, έτσι ώστε αυτή να ταυτίζεται με το τμήμα της βόρειας οριογραμμής (γραμμής πλημμύρας) του εκεί ρέματος.
της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, σε απόσταση 10 m (ως πρασιά) από την ανωτέρω καθορισθείσα ρυμοτομική γραμμή.
της βορειοδυτικής οικοδομικής γραμμής του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, έτσι ώστε αυτή να ταυτίζεται με τμήμα του εκεί ορίου της συνιδιοκτησίας των ανωτέρω και με στοιχεία (5-32-6-7-8-9-10-10').
των βορειοανατολικών και νοτιοδυτικών Ο.Γ.-Ρ.Γ. του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, γραμμές αντίστοιχα με στοιχεία (5-4) οι πρώτες και (10'-45') οι δεύτερες.

 

β. Η δημιουργία διαμπερούς πεζοδρόμου σταθερού πλάτους 4 m, από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Ευριπίδου, βορειοδυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, καθορίζοντας έτσι και τη νέα, νοτιοανατολική ρυμοτομική γραμμή του Κ.Χ.2010.

 

γ. Η δημιουργία πεζοδρόμου σταθερού πλάτους, μεταξύ του νέου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α και του με στοιχεία (12-2-2'-13-1415-16-17-18-12) κοινοχρήστου χώρου (του εναπομείναντος τμήματος εκ του αρχικού Κ.Χ.2010), καθορίζοντας έτσι και τη βορειοανατολική του ρυμοτομική γραμμή, σε απόσταση 3.5 m από το οικοδομικό τετράγωνο 2010Α.

 

δ. Ο χαρακτηρισμός τμήματος της συνιδιοκτησίας των ανωτέρω ως οικοδομήσιμος χώρος, εντός του νέου δημιουργούμενου οικοδομικού τετραγώνου 2010Α, με στοιχεία (5-4-45-45'-10'10-9-8-7-6-32-5) κι εμβαδόν ΕΟΙΚ=1.097,87 m2, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

2. Την επιβολή εισφοράς σε γη, στη συνιδιοκτησία των ανωτέρω - κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 - σύμφωνα με την παράγραφο 2.ε του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 όπως ισχύει, συνολικού εμβαδού ΕΕΙΣΦ=180,71 m2, προσδιορίζοντάς την, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στα επιμέρους εδαφικά τμήματα με γκρι σκίαση, έτσι ώστε αυτά να επαναχαρακτηρισθούν ως κοινόχρηστοι χώροι (πεζόδρομος, δρόμοι) και τα οποία - μετά την δημοσίευση της εν λόγω τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - καθίστανται αυτοδίκαια κοινόχρηστα, ως προερχόμενα από την εισφορά σε γη.

 

3. Τον καθορισμό των όρων αρτιότητας και δόμησης, ως αυτοί ισχύουν για τον τομέα στον οποίο εμπίπτει η συνιδιοκτησία και συγκεκριμένα για το οικοδομικό τετράγωνο 2010Α, καθώς και των χρήσεων γης σύμφωνα με την 590/30-10-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών και τα σχετικά αναγραφόμενα επί του τοπογραφικού διαγράμματος (κλίμακας 1:500) του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Παύλου Στάμου, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1.Α, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.13637.20

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 10-02-2020

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.