Απόφαση 14629/96

Απόφαση 14629/3307/16643/3790/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης, στον Άγιο Νικόλαο - Κάντζα, Δήμου Παλλήνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14629/3307/16643/3790/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης, στον Άγιο Νικόλαο - Κάντζα, Δήμου Παλλήνης, (ΦΕΚ 1484/Δ/1996), 31-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.
Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).
Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) διάταγμα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).
Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 39 του νόμου 2218/1994 περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τις όμοιες του νόμου 2240/1994 συμπλήρωση διατάξεων για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 400/Β/1995).
Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 3.
Τα από 29-01-1986 (ΦΕΚ 62/Δ/1986) και 19-06-1987 (ΦΕΚ 978/Δ/1987).
Την υπ' αριθμόν 155/1996 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης.
Την υπ' αριθμόν 88239/6497/1993 (ΦΕΚ 1243/Δ/1993) τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Παλλήνης.
Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Συνεδρία 28η/πράξη 3η/07-11-1996.
Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16643/3790/1996 βεβαίωση του Δήμου Παλλήνης ότι με την τροποποίηση δεν επιβαρύνεται ο Δημοτικός Προϋπολογισμός.
Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης και χρήσεων γης στον Άγιο Νικόλαο - Κάντζα, Δήμου Παλλήνης, ως εξής:

 

1. Καθορίζεται ζώνη γενικής κατοικίας, η οποία περιέχει:

 

α. Τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Λεονταρίου.

 

β. Τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς: Πεισιστράτου, Αριστογείτονα και Μεγακλέους, καθώς και τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις ως άνω οδούς και σε βάθος αρτίου οικοπέδου.

 

2. Καθορίζεται ζώνη αμιγούς κατοικίας, όλη η ΠΕ.7, πλην των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 με την παρατήρηση ότι: τα καταστήματα καθημερινής ανάγκης να έχουν μέγιστο εμβαδόν, μέχρι 80 m2 ανά οικόπεδο, καθώς επίσης επιτρέπονται και κτίρια ειδικής εκπαίδευσης (ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, κ.λ.π.).

 

3. Οι χρήσεις γης, στη ζώνη Γενικής κατοικίας, καθορίζονται ως εξής:

 

Από την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), εξαιρούνται εμπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, εκτός εάν είναι οργανωμένες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε υπαίθρια αγορά. Εξαιρούνται επίσης εκθεσιακά κέντρα.
Από την παράγραφο 6 του άρθρου 3 εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης και η παράγραφος 11 του ιδίου άρθρου.
Από την παράγραφο 7 του άρθρου 3 εξαιρούνται αίθουσες ηλεκτρονικών παιγνίων ή χαρτοπαικτικών λεσχών.
Η χρήση των παραγράφων 3, 4, 6, 7 και 10 του άρθρου 3, επιτρέπεται μόνο στο ισόγειο και σε χώρους εμβαδού έως 200 m2.
Η χρήση γραφείων επιτρέπεται στους ορόφους, με την προϋπόθεση συστέγασης με κατοικία.
Από την παράγραφο 5 του άρθρου 3, εξαιρούνται τα κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από την ειδική εκπαίδευση, επιτρέπονται μόνο: φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.
Από την παράγραφο 10 του άρθρου 3, εξαιρούνται τα εξής από τον πίνακα δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) ΚΑ ΕΣΥΕ 241.0, 252.2, 259.3, 261.1, 281.1, 329.1, 335.3, 336.2, 337.2, 339.1, 353.2, 353.3, 353.3Α, 361.2, 369.9, 377.0, 384.0, 386.0, 391.1, 391.2, 392.2, 394.3, 396.1, 397.1, 201.1, 201.4, 201.5, καθώς και οι με αύξοντα αριθμό Α, Α, 85, 87, 88, 89 & 90 του ίδιου άρθρου.
Καθορίζεται ύψος σε όλους τους τομείς (Α, Β, Γ) 2 όροφοι, 8.6 m συν 2 m για στέγη. Στέγη υποχρεωτική, κεραμοσκεπής και ο θερμοσίφωνας να ενσωματώνεται σε αυτήν.

 

4. Για τις χρήσεις γης στις ζώνες Αμιγούς κατοικίας, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο από 29-01-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 62/Δ/1986).

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παλλήνη, 09-12-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.