Απόφαση 15803/15

Απόφαση 15803/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην συνοικία Ευαγγελίστρια στο οικοδομικό τετράγωνο 15, με μείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 από 12 m σε 10 και μετατροπή της σε Κοινόχρηστο Χώρο με ένδειξη Parking, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15803/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην συνοικία Ευαγγελίστρια στο οικοδομικό τετράγωνο 15, με μείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 από 12 m σε 10 και μετατροπή της σε Κοινόχρηστο Χώρο με ένδειξη Parking, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα, (ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/2015), 02-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας.

 

13. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 27527/2008 και 25320/2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 40/2013 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ίδρυμα Υποτροφιών Γ. Αχ. Αλλαμανή με το οποίο αιτούνται την προτεινόμενη ρύθμιση.

 

15. Την με ημερομηνία Απρίλιος 2013 Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη μηχανικού Κατσάρα Δημήτριου.

 

16. Το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα στις 28-05-2014 το οποίο είναι σύμφωνο και συνοδεύει την με αριθμό 442/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

17. Την από 12-07-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Καρδίτσας.

 

18. Την με αριθμό 201/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

19. Την με αριθμό 112/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

20. Την με αριθμό 442/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3052/2013 ανακοίνωση του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

 

22. Τα αποδεικτικά επιδόσεων στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

23. Την δημοσίευση της ανωτέρω 21ης ανακοίνωσης, σε δύο εφημερίδες, δύο συνεχόμενες μέρες.

 

24. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6182/2013 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 443/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, ότι δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια και δεν χάνουν τη αρτιότητα οικόπεδα άρτια.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6182/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης στην Υπηρεσία μας.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 12337/13/2014 έγγραφό μας, με το οποίο επιστράφηκε ο φάκελος στο Δήμο Καρδίτσας.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1687/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης, του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο υποβλήθηκε εκ νέου διορθωμένος ο παραπάνω φάκελος.

 

28. Το με αριθμό 8188/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 22-10-2014 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το απόσπασμα του πρακτικού της 9ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω 27ο σχετικό και το ανωτέρω 13ο σχετικό, ο χώρος Parking που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 15 και περικλείεται με πράσινη γραμμή, χωρίς η αναγραφόμενη ένδειξη Parking να είναι με κόκκινο χρώμα, αποτελεί Κοινόχρηστο Χώρο.

 

2. Με την ρύθμιση του θέματος, προτείνεται η μείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ, στο τμήμα της ανάμεσα στο οικοδομικό τετράγωνο 15 και το οικοδομικό τετράγωνο 16, από 12 m σε 10 m, ώστε να έχει ενιαίο πλάτος σε όλο το μήκος της. Επίσης στο παραπάνω τμήμα της οδού Αβέρωφ έχει κατασκευαστεί πεζόδρομος πλάτος 10 m.

 

3. Αυξάνεται η επιφάνεια του Κοινόχρηστου Χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 15 (χώρος Parking), συνεπώς με την προτεινόμενη ρύθμιση το σύνολο των Χώρων με Κοινόχρηστο χαρακτήρα δεν μειώνεται άλλα παραμένει σταθερό.

 

4. Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αναδιάταξη Κοινόχρηστων Χώρων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας και δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη λειτουργία της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

 

5. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

 

6. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988.

 

7. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην συνοικία Ευαγγελίστρια, στο οικοδομικό τετράγωνο 15, με μείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 από 12 m σε 10 m και μετατροπή της σε Κοινόχρηστο Χώρο με ένδειξη Parking, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.15803.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 12-01-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.