Απόφαση 15893/86

Απόφαση ΙΙ/5Η/Φ9.0/15893/1986: Διατήρηση ή μη των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικών και δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ/5Η/Φ9.0/15893/1986: Διατήρηση ή μη των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικών και δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, (ΦΕΚ 863/Β/1986), 10-12-1986.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητος και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε:

 

Διατηρούνται σε ισχύ τα δικαιολογητικά, οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες που καθορίζονται από τις κατωτέρω διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940) περί αιγιαλού και παραλίας για τη χορήγηση αδειών χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις.

 

β) Των άρθρων 158 και 159 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) περί Μεταλλευτικού Κώδικα για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων και αδειών κατασκευής και λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών εξυπηρετούντων τις ανάγκες εκμετάλλευσης των μεταλλείων.

 

γ) Των άρθρων 3, 4, 5, 24 και 25 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977) περί εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων.

 

δ) Την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 2 του νόμου 1428/1984 για την άσκηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών.

 

ε) Της υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ.6.1/9464/1984 (ΦΕΚ 469/Β/1984) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984, για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων σε λατομεία αδρανών υλικών.

 

στ) Της υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ/6.1/9465/1984 (ΦΕΚ 469/Β/1984) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984, για τη χορήγηση αδειών κατασκευής και λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών.

 

ζ) Της υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ/6.1./9469/1984 (ΦΕΚ 454/Β/1984) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984, για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών.

 

η) Της υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ.6/9468/1984 (ΦΕΚ 466/Β/1984) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984 για τη σύνταξη τεχνικών μελετών της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984 και την έγκρισή τους.

 

θ) Της υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β/1984) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 26 του νόμου 1428/1984, που τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ/17/2141/1986 υπουργική απόφαση.

 

Πιο συγκεκριμένα τις διατάξεις:

 

1) Της παραγράφου 4 του άρθρου 14 για την έγκριση οργανογραμμάτων μεταλλευτικών ή λατομικών έργων.

 

2) Της παραγράφου 8 εδάφιο β του άρθρου 15 για την στελέχωση ιεραρχικών βαθμίδων εγκεκριμένων οργανογραμμάτων έργων.

 

3) Της παραγράφου 8 του άρθρου 105 για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εξειδικευμένων μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών.

 

4) Της παραγράφου 1)β του άρθρου 4 για την υποβολή τεχνικής μελέτης πριν από την έναρξη μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών.

 

5) Του άρθρου 109 περιπτώσεις α και β για την υποβολή οργανογραμμάτων και στελέχωση των ιεραρχικών βαθμίδων μεταλλευτικών ή λατομικών έργων, που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ της παραπάνω Υπουργικής απόφασης.

 

6) Των άρθρων 97 και 98 για το περιεχόμενο και την διαδικασία έγκρισης της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 της παραπάνω απόφασης.

 

7) Των άρθρων 99 και 100 για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών και μηχανικών εγκαταστάσεων σε εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων.

 

9) Του άρθρου 103 για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης σε εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων.

 

10) Του άρθρου 108 για την υποβολή τεχνικής μελέτης, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικών Κανονισμών ασφαλείας μεταλλευτικών ή λατομικών έργων που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ της παραπάνω Υπουργικής απόφασης.

 

ι) Την υπ' αριθμόν ΙΙ/5Η/Φ/6.0/6961/1985 (ΦΕΚ 387/Β/1985) υπουργική απόφαση, που εξεδόθη, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984 για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των μελετητών που συνέταξαν τις Τεχνικές Μελέτες που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις.

 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που διατηρούνται δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 10-12-1986

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.