Απόφαση 160404/17

Απόφαση 160404/2972/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο ΟΤ/ΚΧ 1531 και σε προβλεπόμενη οδό επί της λεωφόρου Μειλίχου στη περιοχή Έξω Αγυιά του Δήμου Πατρέων, κατόπιν βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 160404/2972/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο ΟΤ/ΚΧ 1531 και σε προβλεπόμενη οδό επί της λεωφόρου Μειλίχου στη περιοχή Έξω Αγυιά του Δήμου Πατρέων, κατόπιν βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/2017), 04-07-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

15. Το από [ΠΔ] 15-04-1972 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 97/Δ/1972) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού του όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

16. Την με αριθμό Χ/4694/1989 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 315/Δ/1989) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) εγκεκριμένου σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης των περιοχών Αγυιάς Τερψιθέας (πολεοδομικές ενότητες 13 και 14) και Ανθούπολης (πολεοδομική ενότητα 11) Πάτρας του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας).

 

17. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 17353/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας περί έκδοσης βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων... στο οικοδομικό τετράγωνο 1531 της περιοχής 1η Αρκτική φάση επέκτασης του σχεδίου πόλης Πατρών (ΦΕΚ 616/ΑΑΠ/2010).

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 136593/2247/25-08-2011 αίτηση των Αθανάσιου, Κωνσταντίνου, Δημήτριου Κωστόπουλου και Αικατερίνης Κωστοπούλου - Μακρή.

 

20. Την με αριθμό 592/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφασίστηκε:

 

Η κατ' αρχήν έγκριση, της προτεινόμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, στην περιοχή Έξω Αγυιάς, στον προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ/Κ.Χ 1531 και σε τμήμα προβλεπόμενης οδού επί της λεωφόρου Μειλίχου, μετά την άρση του βάσει της υπ' αριθμόν 17353/10-12-2010 βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης του Νομάρχη Αχαΐας, όπως συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αυτές απεικονίζονται στο από Σεπτεμβρίου 2013 συνοδευτικό διάγραμμα κλίμακας 1/200, που συντάχθηκε από τον Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό Γ. Αργυρόπουλο και θεωρήθηκε αρμοδίως από το Δήμο Πατρέων.
Να καθοριστούν προκήπια πλάτους 4 m σε όλες τις πλευρές του νεοδημιουργούμενου οικοδομικού τετραγώνου 1531Α πλην αυτής παρά την οδό Αισχύλου.
Να καθοριστεί πεζόδρομος πλάτους 5 m εντός του απομένοντος κοινόχρηστου χώρου πλατείας, που θα διαχωρίζει το νεοδημιουργούμενο οικοδομικό τετράγωνο 1531Α.
Να εγκρίνει τη δέσμευση της απαιτούμενης δαπάνης αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων εκτάσεων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 149.338,77€ που θα εκταμιευθεί από τον υπ' αριθμόν 40-7111.00013 κωδικό του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Πατρέων έτους 2013.
Την τήρηση της περαιτέρω νόμιμης διαδικασίας ανάρτησης, τυχόν υποβολής ενστάσεων κ.λ.π.

 

21. Τις 5 ενστάσεις κατά της υπ' αριθμόν 592/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη με αριθμό 105/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η απόρριψη των υποβληθεισών ενστάσεων.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 51900/Π2060/08-04-2014 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της πρότασης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ/Κ.Χ 1531 και σε τμήμα προβλεπόμενης οδού επί της λεωφόρου Μειλίχου στη περιοχή Έξω Αγυιάς κατόπιν έκδοσης της (β) σχετικής βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης.

 

23. Την υπ' αριθμόν 229/10-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149.338,77€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2014, για την αποζημίωση τμήματος προβλεπόμενου Κοινόχρηστου χώρου πλατείας στο οικοδομικό τετράγωνο/ Κ.Χ.1531 και τμήματος της προβλεπόμενης λεωφόρου Μειλίχου, ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, Δημητρίου Κωστόπουλου, Αθανασίου Κωστόπουλου και Αικατερίνης Μακρή.

 

24. Την με αριθμό 96498/2898/26-09-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Αχαΐας σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ/Κ.Χ 1531 και σε προβλεπόμενη οδό επί της λεωφόρου Μειλίχου στη περιοχή Έξω Αγυιά κατόπιν εκδόσεως βεβαιωτικής άρσης απαλλοτρίωσης.

 

25. Το πρακτικό της από 07-07-2016 Συνεδρίασης (No 2) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας όπου γνωμοδότησε με πλειοψηφία θετικά, για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως ...σύμφωνα με την εισήγηση της ΠΔΕ με τις παρακάτω παρατηρήσεις: να υποβληθεί τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διορθωμένο ως προς τα Κ.Χ. και Ο. T., το ΦΕΚ απαλλοτρίωσης και της οριοθέτησης του χειμάρρου, απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην οποία θα εμφανίζεται ο κωδικός προϋπολογισμού και το ποσό που δεσμεύεται εντός τρέχοντος έτους για την αποζημίωση, το πλάτος της οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου και του χειμάρρου, να διορθωθεί το οικοδομικό Τετράγωνο και να φαίνεται ο κοινόχρηστος χώρος.

 

Όσον αφορά την απαίτηση της μερικής απαλλοτρίωσης από τον Δήμο, το θέμα θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση.

 

26. Το πρακτικό της από 22-09-2016 Συνεδρίασης (No 3) με το οποίο ...αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν τίθεται θέμα εξέτασης από το συμβούλιο μερικής απαλλοτρίωσης και ισχύει η απόφαση του από την 2η συνεδρίαση στις 07-07-2016 (πρακτικό 2ο).

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 103292/ΤΤ/10-05-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως, όπως αποφασίστηκε στη 2η συνεδρίασή του στις 07-07-2016.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 57640/Π5346/17/12-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 376/30-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 149.338,77€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2017, για την αποζημίωση τμήματος προβλεπόμενου Κοινόχρηστου χώρου πλατείας στο οικοδομικό τετράγωνο / Κ.Χ.1531 και τμήματος της προβλεπόμενης λεωφόρου Μειλίχου, ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, Δημητρίου Κωστόπουλου, Αθανασίου Κωστόπουλου και Αικατερίνης Μακρή, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ/Κ.Χ 1531 και σε προβλεπόμενη οδό επί της λεωφόρου Μειλίχου στη περιοχή Έξω Αγυιά, όπως συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αυτές απεικονίζονται στο από Σεπτεμβρίου 2013 συνοδευτικό διάγραμμα κλίμακας 1/200, που συντάχθηκε από τον Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό Γ. Αργυρόπουλο, θεωρήθηκε αρμοδίως από τον Δήμο Πατρέων, συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 10-05-2017.

 

Η παρούσα απόφαση με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.160404.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 22-06-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.