Απόφαση 1759-57/20

Απόφαση 1759/57/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Άρτας στο οικοδομικό τετράγωνο 200A τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1759/57/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Άρτας στο οικοδομικό τετράγωνο 200A τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα, (ΦΕΚ 35/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αριθμούς 202855/2016 (ΦΕΚ 4400/Β/2016) και 163473/2017 (ΦΕΚ 3878/Β/2017) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

7. Του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.

 

8. Του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

9. Την από 03-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρταίων.

 

10. Το Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης/23-12-2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρταίων (θέμα 1ο Ημερησίας Διάταξης) όπου γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης, αποφασίζουμε:

 

Την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρταίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 200Α περιοχή Στρατοπέδου Παπακώστα με:

 

1. Τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων με στοιχεία 1-2-3-Α9-4-5-6-7-89-1 και τον χαρακτηρισμό του ως Χώρος Διοικητικών Κτιρίων .

 

2. Τον καθορισμό όρων δόμησης του Τομέα Ζ της περιοχής του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αρταίων για το τμήμα με στοιχεία 1-2-3-Α9-4-5-6-7-8-9-1.

 

3. Την δημιουργία οδού πλάτους 8,0 μ. σε γειτνίαση με το υπάρχον Κλειστό Δημοτικό Γυμναστηρίου και Κολυμβητηρίου του Δ. Αρταίων, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1: 500.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1759-57.20

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 10-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.