Απόφαση 1881/92

Απόφαση Χ/1881/1992: Έγκριση Μελέτης Πολεοδόμησης οικισμών Μίχα - Τσαπουρνιά των Κοινοτήτων Ν. Κομπηγαδίου και Λακκωμάτων αντίστοιχα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/1881/1992: Έγκριση Μελέτης Πολεοδόμησης οικισμών Μίχα - Τσαπουρνιά των Κοινοτήτων Ν. Κομπηγαδίου και Λακκωμάτων αντίστοιχα, (ΦΕΚ 329/Δ/1992), 07-04-1992.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 παράγραφος 2, 7, 8 και 9, όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Δ/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 1)α)4, όπως η τελευταία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας...

 

6. Τις διατάξεις των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985), από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικών διαταγμάτων των περί οριοθέτησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων...

 

7. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων...

 

8. Τις υπ' αριθμούς 10/9137/1989, 14/1986 αποφάσεις / γνωμοδοτήσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Κοινοτήτων Ν. Κομπηγαδίου και Λακκωμάτων και τα λοιπά στοιχεία της νόμιμης διαδικασίας.

 

9. Το πρακτικό υπ' αριθμόν Π4/2/14-02-1992 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, μετά την υπ' αριθμόν Χ/14045/1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

10. Την υπ' αριθμόν Χ/7074/86/1992 απόφαση περί κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης του οικισμού.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 3187/1989 και 1160/1991 έγγραφα του Δασαρχείου και της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, αποφασίζει:

 

1. Εγκρίνεται η Μελέτη Πολεοδόμησης (ΜΕΠ) των οικισμών Μίχα - Τσαπουρνιά των Κοινοτήτων Ν. Κομπηγαδίου και Λακκωμάτων (νομού Αχαΐας), όπως αυτός οριοθετήθηκε με την προηγούμενη υπ' αριθμόν Χ/7074/86/1992 απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του νόμου 5269/1931 και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων, με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων δρόμων, πεζοδρόμων και χώρων πρασίνου, όπως συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα συνημμένα 4 χρωματισμένα πρωτότυπα ρυμοτομικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας και συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

 

2. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

2.1. Κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα που έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2.2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις είχαν την 03-05-1985, ημέρα δημοσιεύσεως του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

2.3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 2.1 και 2.2 στα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται μετά την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 θα πρέπει να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

2.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

2.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στο υψηλότερο σημείο του φυσικού ή του διαμορφωμένου εδάφους του οικοπέδου ορίζεται σε 6.5 m, με προσαύξηση ύψους 1.5 m για κατασκευή στέγης, ενώ από το χαμηλότερο σημείο του εδάφους 7.5 m, με προσαύξηση επίσης 1.5 m για κατασκευή στέγης.

 

2.6. Ο συντελεστής δόμησης κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης σε 1.6.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης σε 0.8.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης σε 0.6.
Για πέραν των 300 m2 τμήμα επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.

 

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 400 m2.

 

2.7. Χρήση είναι η γενική κατοικία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εξαιρουμένων των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και των πρατηρίων βενζίνης.

 

2.8. Για περίπτωση περισσοτέρων του ενός κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο ή σε έκταση που προκύπτει μετά από συνένωση οικοπέδων, θα τηρούνται κατ' ελάχιστο οι αποστάσεις Δ από τα όρια καθώς και ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους Δ = 3 + 0.1 x Η (όπου Η το μέγιστο ύψος ή το πραγματοποιούμενο συμπεριλαμβανομένης και της στέγης εφόσον έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης) και εν πάση περιπτώσει, η διασπορά των κτισμάτων κατ' όγκο και έκταση και γενικότερα η μορφολογία θα υπόκειται στον έλεγχο και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2.9. Για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας υποχρεωτική είναι η έγκριση από Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2.10. Επιβάλλεται η πρόβλεψη εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης εντός του οικοπέδου. Ο αριθμός αυτών είναι ο μέγιστος που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 92/1982 (ΦΕΚ 12/Α/1982) για την κάθε χρήση.

 

Υποχρεωτική είναι μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του οικοπέδου και ανά αυτοτελή κατοικία άνω των 60 m2.

 

2.11. Επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης:

 

Στέγη τετράρριχτη με πλάκες πέτρινες ή κεραμίδια βυζαντινά, κατά προτίμηση χρώματος γκρίζου ή ώχρας.
Όλες οι όψεις του κτιρίου πέτρινες ή σοβάς - κονίαμα λευκό.
Ανοιχτοί εξώστες ακάλυπτοι ή καλυμμένοι ξύλινοι μήκους μέχρι 3 m και πλάτους μέχρι 1.3 m.
Στηθαία εξωστών ξύλινα.
Ποσοστό επιφανείας ανοιγμάτων σε αναλογία όψεως ισογείου μέχρι 20% και ορόφου μέχρι 25%.
Κουφώματα ξύλινα.

 

3. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης και ισχύουν οι άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευσή της, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, χωρίς να επιτρέπεται μεταγενέστερα προσθήκη βάσει των παλαιών όρων δόμησης αλλά μόνο βάσει των νέων.

 

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 17-03-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.