Απόφαση 197530/17

Απόφαση 197530/3664/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 1407, στην περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Πατρέων, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 197530/3664/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 1407, στην περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Πατρέων, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, (ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/2017), 07-08-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

15. Το από [ΠΔ] 15-04-1972 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 97/Δ/1972) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού του όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

16. Την με αριθμό Χ/4694/1989 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 315/Δ/1989) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) εγκεκριμένου σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης των περιοχών Αγυιάς Τερψιθέας (πολεοδομικές ενότητες 13 και 14) και Ανθούπολης (πολεοδομική ενότητα 11) Πάτρας του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας).

 

17. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

18. Την με αριθμό 1208/30-06-2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών περί άρσης της επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Πολύκαρπου και Γεωργίας Φούντα στο οικοδομικό τετράγωνο 1407 στην περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Πατρέων

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 61185/17-05-2012 αίτηση των Πολύκαρπου και Γεωργίας Φούντα.

 

20. Την με αριθμό 187/19-04-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) την έγκριση της τροποποίησης και συγκεκριμένα:

 

1. Εγκρίνει, κατ' αρχήν, την αιτούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως σε τμήμα του προβλεπόμενου κοινόχρηστου δρόμου στο βορειοανατολικό μέρος του οικοδομικού τετραγώνου 1407, μετά την άρση του βάσει της υπ' αριθμόν 1208/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, της συνιδιοκτησίας των Πολύκαρπου Φούντα και Γεωργίας Κόγκου που βρίσκεται εν μέρει εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1407 και το υπόλοιπο εντός προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου δρόμου-πεζόδρομου διά χαρακτηρισμού τμήματος της σε κοινόχρηστο χώρο δρόμου - πεζόδρομου και του εναπομένοντος τμήματος ως οικοδομήσιμου χωρίς την ύπαρξη πρασιάς, στην βόρεια και ανατολική πλευρά της και προσδιορίζει τις θέσεις των τμημάτων αυτών πάνω στο από Νοεμβρίου 2012 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίας Κιόση, που συμπληρώθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων τον Φεβρουάριο 2013.

 

2. Ψηφίζει την αναγκαία πίστωση για την αποζημίωση της επιπλέον της εισφοράς σε γη ρυμοτομούμενης έκτασης της ιδιοκτησίας, με την τιμή μονάδος του αντικειμενικού προσδιορισμού, που θα εκταμιευθεί από τον αριθμ. 40-711100013 κωδικό του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2013.

 

3. Εγκρίνει την τήρηση της περαιτέρω νομίμου διαδικασίας ανάρτησης, τυχόν υποβολής ενστάσεων κ.λ.π.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 63440/25-04-2013 εμπρόθεσμη ένσταση κατά της υπ' αριθμόν 187/19-04-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου των Πολύκαρπου Φούντα και της συζύγου του Γεωργίας Κόγκου με την οποία επισημαίνουν ότι το αποδιδόμενο σε αυτούς γεωτεμάχιο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1208/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής και αιτούνται την επανεξέταση του αιτήματός τους και την απόδοση γεωτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου.

 

22. Την με αριθμό 630/20-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα να:

 

1. Κάνει δεκτή την εμπρόθεσμη ένσταση των Πολύκαρπου Φούντα και Γεωργίας Κόγκου.

 

2. Εγκρίνει μικρή διόρθωση - προσαρμογή της κατ' αρχήν εγκριθείσας από το Δημοτικό Συμβούλιο, ρυμοτομικής πρότασης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 1407, στην περιοχή Ανθούπολης, μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν

 

1208/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, προκειμένου το αποδιδόμενο οικόπεδο να καταστεί οικοδομήσιμο, όπως αυτή απεικονίζεται στο από Νοεμβρίου 2012 διάγραμμα της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίας Κιόση, το οποίο συμπληρώθηκε - διορθώθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων τον Οκτώβριο 2013.

 

Συγκεκριμένα από την αρχική ιδιοκτησία εμβαδού Ε= 116,80 m2:

 

α) εδαφικό τμήμα εμβαδού ΕΡ= 8,06 m2 το οποίο είναι ίσο με την υποχρεωτική εισφορά σε γη να επαναχαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος δρόμου - πεζόδρομου,

 

β) εδαφικό τμήμα εμβαδού ΕΡΥΜ= 21,44 m2 να αποζημιωθεί λόγω ρυμοτομίας από τον Δήμο, με την τιμή μονάδος του αντικειμενικού προσδιορισμού που ισχύει σήμερα στην περιοχή και

 

γ) το εναπομένον εδαφικό τμήμα εμβαδού ΕΟΙΚ=87,30 m2 να χαρακτηρισθεί οικοδομήσιμος χώρος, όπως όλα τα ανωτέρω προσδιορίζονται - απεικονίζονται στο από Νοεμβρίου 2012 διάγραμμα της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίας Κιόση, το οποίο συμπληρώθηκε - διορθώθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων τον Οκτώβριο 2013.

 

3. Ακυρώνει το ποσό των 10.233,46 € που είχε εγκριθεί ως πίστωση στην παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 187/19-4-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνει την δέσμευση της δαπάνης για την επιπλέον της εισφοράς σε γη ρυμοτομούμενη έκταση της ιδιοκτησίας εμβαδού ΕΡΥΜ= 21,44 m2, η οποία με την τιμή μονάδος του αντικειμενικού προσδιορισμού που ισχύει σήμερα στην περιοχή ανέρχεται στο ποσό των 21,44 m2 x 375,54€/m2=8.051,58€, που θα εκταμιευθεί από τον αριθμ. 40-711100013 κωδικό του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2013.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11017/Π324/22-01-2014 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της πρότασης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου - δρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 1407 στην περιοχή Ανθούπολη, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

 

24. Την υπ' αριθμόν 599/21-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 8.051,58€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2014, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού ΕΡΥΜ= 21,44 m2 επί προβλεπόμενου από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστου χώρου - δρόμου, βορείως του οικοδομικού τετραγώνου 1407, ιδιοκτησίας των Πολύκαρπου Φούντα Γεωργίας Κόγκου στην περιοχή Ανθούπολη.

 

25. Την με αριθμό 183990/4666/2014/30-03-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Αχαΐας σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 1407, στην περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Πατρέων, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 126/39444/ΤΤ/070-4-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το Απόσπασμα Πρακτικού της από 14-03-2017 Συνεδρίασης (No 3) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά, υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 1407 ...σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 183990/4666/2014/30-03-2015 εισήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να εξασφαλιστεί πίστωση τρέχοντος έτους και την επιστροφή του φακέλου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις δικές της ενέργειες.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 100660/ΤΤ/09-05-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως, όπως αποφασίστηκε στη 3η συνεδρίασή του στις 14-03-2017.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 81538/Π7234/17/23-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 435/19-06-2017 (ΑΔΑ:7Μ76ΩΞΙ-ΜΔΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 8.051,58€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2017, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού ΕΡΥΜ=21,44 m2 επί προβλεπόμενου από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστου χώρου - δρόμου, βορείως του οικοδομικού τετραγώνου 1407, ιδιοκτησίας των Πολύκαρπου Φούντα και Γεωργίας Κόγκου στην περιοχή Ανθούπολη, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1208/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και του από 14-3-2017 πρακτικού συνεδρίασης (No 3) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 1407 στην περιοχή Ανθούπολη, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, όπως αυτή απεικονίζεται στο από Οκτωβρίου 2013 διάγραμμα της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίας Κιόση, το οποίο θεωρήθηκε αρμοδίως από την Διεύθυνση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 09-05-2017.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.197530.17

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 20-07-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.