Απόφαση 209091/17

Απόφαση 209091/737/2017: Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στο οικοδομικό τετράγωνο (Στάβλοι Παπάφη) που περικλείεται από τις οδούς Αλόννησου, Μυκόνου, Άνδρου και Σιδηροκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 209091/737/2017: Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στο οικοδομικό τετράγωνο (Στάβλοι Παπάφη) που περικλείεται από τις οδούς Αλόννησου, Μυκόνου, Άνδρου και Σιδηροκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 164/ΑΑΠ/2017), 20-07-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

16. Το από [ΠΔ] 27-01-1925 προεδρικό διάταγμα Περί εγκρίσεως του σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 24/Α/1925), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από [ΠΔ] 12-11-1925 προεδρικό διάταγμα Περί καθορισμού εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης χώρου προς ανέγερση Δημοτικών Στάβλων (ΦΕΚ 362/Α/1925), το από [ΠΔ] 28-12-1927 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεων σχεδίου εξοχών Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 8/Α/1928), το από [ΠΔ] 15-03-1929 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 108/Α/1929), το από [ΠΔ] 04-08-1931 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 264/Α/1931), το από [ΠΔ] 19-06-1933 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 163/Α/1933) και το από [ΠΔ] 16-04-1935 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 179/Α/1935).

 

17. Το από 18-08-1979 προεδρικό διάταγμα Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεων και όρων δομήσεως εις τα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Σταυρουπόλεως, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Συκεών, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων και των Κοινοτήτων Τριανδρίας, Πυλαίας Αγίου Παύλου, Νέας Μενεμένης, Νέας Μαγνησίας, Καλοχωρίου, Ωραιοκάστρου, Ευκαρπίας, Θέρμης, Νέου Ρυσίου, Περαίας, Νέων Επιβατών, Εμβόλου, Αγγελοχωρίου, Αγίας Τριάδος, Ελευθερίου, Διαβατών, Νέας Μηχανιώνας και Πανοράματος (ΦΕΚ 440/Δ/1979), με το οποίο καθορίστηκε ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή.

 

18. Την υπ' αριθμόν Γ/57650/1993 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 420/Δ/1993) σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ως χρήση γης η αμιγής κατοικία με περιεχόμενο που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος ΙΒ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

19. Τις με αριθμό 918/29-06-2015 και 1131/29-08-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις οποίες εγκρίνεται η τροποποίηση της ισχύουσας ρυμοτομίας στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αλόννησου - Μυκόνου - Άνδρου - Σιδηροκάστρου (Στάβλοι Παπάφη) του Δήμου Θεσσαλονίκη.

 

20. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

21. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4268/22-11-2016 σχετική βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

22. Τη υπ' αριθμόν 8η/Συνεδρία 22η/17-05-2017 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 05-05-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 23-06-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.