Απόφαση 2279/95

Απόφαση 2279/1995: Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης νομού Αρκαδίας στο τμήμα του ανατολικά των οδών Καλαμών, Ουάσιγκτων, Εθνικής Αντίστασης και Καλαβρύτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2279/1995: Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης νομού Αρκαδίας στο τμήμα του ανατολικά των οδών Καλαμών, Ουάσιγκτων, Εθνικής Αντίστασης και Καλαβρύτων, (ΦΕΚ 595/Δ/1995), 07-08-1995.

 

Ο Νομάρχης Αρκαδίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (Περί σχεδίων πόλεων) όπως ισχύει σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις Κεφαλαίου ΙΙ του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως διατηρήθηκαν με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985.

 

3. Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων 443/1983 και 183/1986.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985.

 

6. Τις διατάξεις των νόμων 2218/1994 και 2240/1994.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

8. Το από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικό διάταγμα περί καθορισμού δομήσεως των οικοπέδων στην Τρίπολη όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τρίπολης (ΦΕΚ 1092/Δ/1986).

 

10. Την από 03-10-1991 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

11. Την 223/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με την οποία τούτο αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης τροποποιήσεως (αναθεώρηση σχεδίου πόλης).

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9701/1991 ανακοίνωση του Δημάρχου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Καθημερινά Νέα την 25-10-1991 και 29-10-1991, Αρκαδικό Συναγερμό την 03-11-1991 και 17-11-1991, Αρκαδικό Κόσμο την 31-10-1991 και 15-11-1991 ως και τον Δημοτικό Σταθμό Τρίπολης - Ραδιοφωνικό Σταθμό Τρίπολης.

 

13. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων κατά της 223/1991 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

14. Την από 20-03-1992 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί των ενστάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

15. Την 94/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει ομόφωνα επί των ενστάσεων.

 

16. Την από 01-04-1992 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

17. Την 62/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριπόλεως με την οποία τούτο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης (αναθεώρησης σχεδίου πόλης).

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3474/1992 ανακοίνωση του Δημάρχου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Αρκαδικό Κόσμο την 04-05-1992 - 17-05-1992, τον Αρκαδικό Συναγερμό την 05-05-1992 και 18-05-1992, Καθημερινά Νέα την 11-05-1992 και 12-05-1992 ως και Κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό - Δημοτικό Σταθμό Τρίπολης.

 

19. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της 62/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

20. Την από 12-11-1992 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας επί των ενστάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

21. Την 212/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης που αποφασίζει κατά πλειοψηφία επί των ενστάσεων.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10497/1992 ανακοίνωση του Δημάρχου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Καθημερινά Νέα την 23-12-1992 και 28-12-1992, Αρκαδικό Συναγερμό την 28-12-1992 και 14-01-1993, Αρκαδική Φωνή την 04-01-1993 και 05-02-1993 ως και τον Κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό - Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό.

 

23. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 11/ΕΠΑ/1993 και 23/ΕΠΑ/1993 έγγραφά μας προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24/ΕΠΑ/1993 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8735/1993 έγγραφο του Δήμου Τρίπολης.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7635/1993 έγγραφο του Δήμου Τρίπολης που μας αποστέλλει συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλλου της αναθεώρησης και επιπλέον αναφέρει ότι επί της 212/1992 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει γίνει καμία ένσταση.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕ/9/89250/3340 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με το οποίο μας ενημερώνει για τα ανοικτά οικοδομικά τετράγωνα.

 

28. Τα 2/07-03-1994, 3/16-03-1994, 4/28-03-1994, 5/08-04-1994, 6/19-04-1994 και 7/24-05-1994 πρακτικά του Συμβουλίου Περιβάλλοντος - Χωροταξίας Νομού Αρκαδίας.

 

29. Το έγγραφο 2153/1994 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τρίπολης.

 

30. Την 17-08-1994 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης όσο αφορά τις τροποποιήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος - Χωροταξίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

 

31. Την 198/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης επί των τροποποιήσεων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος - Χωροταξίας.

 

32. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9927/1994 ανακοίνωση του Δημάρχου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Καθημερινά Νέα τεύχη 2022 και 2023 και Πρωινά Νέα τεύχη 277 και 278.

 

33. Τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά της 198/1994 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και των 2, 3, 4, 5, 6 και 7/1994 πρακτικών του Συμβουλίου Περιβάλλοντος - Χωροταξίας.

 

34. Την από 12-12-1994 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου επί των πιο πάνω ενστάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

35. Την 351/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης με την οποία αποφάσισε επί των πιο πάνω ενστάσεων.

 

36. Το έγγραφο 1248/1995 του Δήμου Τρίπολης.

 

37. Τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν απευθείας προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος - Χωροταξίας ή το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τριπόλεως.

 

38. Την από 17-03-1995 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τρίπολης προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος - Χωροταξίας σχετικά με το σύνολο των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των 198/1994 και 351/1994 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης και των 2, 3, 4, 5, 6 και 7/1994 Πρακτικών του Συμβουλίου Περιβάλλοντος - Χωροταξίας Αρκαδίας.

 

39. Το 8/04-04-1995 πρακτικό του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Αρκαδίας, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης στο τμήμα του ανατολικά των οδών Καλαμών, Ουάσιγκτων, Εθνικής Αντίστασης, Καλαβρύτων, όπως αναλυτικά φαίνεται στα 30 χρωματισμένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα. Δεν εγκρίνονται τα διαγραμμισμένα τμήματα με μπλε γραμμή στις πινακίδες 3664.1526/0.5, 3564.1520/0.5, 3556.1517/0.5, 3564.1529/0.5 καθώς και ο χαρακτηρισμός ως πεζοδρόμων των οδών Σιατίστεως, Σπηλιοπούλου και Β. Οικονομίδου.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης.

 

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μετά τη δημοσίευσή της.

 

Τρίπολη, 14-07-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.