Απόφαση 25072/15

Απόφαση 25072/632/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Κάτω Λαψίστας μεταξύ των 83 και 84 κληροτεμαχίων του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 25072/632/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Κάτω Λαψίστας μεταξύ των 83 και 84 κληροτεμαχίων του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2015), 24-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Την υπ' αριθμόν 6/2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 10/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων και ειδικότερα της παραγράφου 17 του άρθρου 8.

 

9. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

10. Την υπ' αριθμόν 27148/1316/2012 (ΦΕΚ 302/ΥΟΔΔ/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.

 

11. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

12. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/412/1986 (ΦΕΚ 812/Δ/1986) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων Κατηγοριοποίηση καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμός δόμησης οικισμού Κάτω Λαψίστα κ.λ.π. νομού Ιωαννίνων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 2651/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Ζίτσας με των φάκελο της υπόθεσης.

 

14. Το υπ' αριθμόν 6/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας.

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 17569/1365/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ιωαννίνων.

 

16. Το υπ' αριθμόν 41/ΠΕ/2015 έγγραφο Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων γνωμοδότησης για την τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Κάτω Λαψίστας (21η συνεδρίαση / 2014 / 4ο Θέμα).

 

17. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη 500 m από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Κάτω Λαψίστας με την δημιουργία δρόμου μεταξύ των 83 και 84 κληροτεμαχίων όπως φαίνεται στο συνημμένο με την παρούσα απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000.

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.25072.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 04-03-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.