Απόφαση 258586/17

Απόφαση 258586/4835/2017: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 στην περιοχή Εγλυκάδα, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πολύδωρου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 258586/4835/2017: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 στην περιοχή Εγλυκάδα, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πολύδωρου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2017), 17-11-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 99/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980, 55/1988 και 47/2004 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη σχετική με τις αρμοδιότητες φορέων μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

15. Το από [ΠΔ] 12-07-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 231/Δ/1975) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, με το οποίο τμήμα της αναφερόμενης ιδιοκτησίας δεσμεύτηκε για τη διάνοιξη της προβλεπόμενης οδού Αλέξανδρου Παπάγου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 4063/2003 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 322/Δ/2003) περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλεως Πατρών (νομού Αχαΐας).

 

17. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

18. Τη με αριθμό 1378/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τμήμα 1ο - Τριμελές), με την οποία αναγνωρίζεται ότι επήλθε αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή να προβεί σε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 68904/Π1849/13-52013 αίτηση του Ευάγγελου Πολύδωρου για έγκριση προτεινόμενης ρυμοτομικής τροποποίησης.

 

20. Τη με αριθμό 586/30-10-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στον προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 (περιοχή Εγλυκάδας), μετά τη δικαστική άρση απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πολύδωρου, με επανεπιβολή της αρθείσας ρυμοτομίας. Ειδικότερα, η αρχική ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Ευάγγελου Πολύδωρου, που εμπίπτει εντός του προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 με στοιχεία (Α-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α) εμβαδού Ε=251,34 m2 και για την οποία έχει αρθεί η ρυμοτομία, επαναχαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος (δρόμος) και χρήζει αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου, με την τιμή μονάδος αποζημίωσης αυτή του αντικειμενικού προσδιορισμού της περιοχής.

 

21. Την από 01-08-2014 βεβαίωση του Αναπληρωτή Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων ότι κατά της υπ' αριθμόν 586/30-10-2013 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

22. Τη με αριθμό 600/21-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 53.887,30€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2014 για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού ΕΡΥΜ=251,34 m2 επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου - δρόμου της οδού Αλέξανδρου Παπάγου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πολυδώρου στην περιοχή Εγλυκάδας.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 121561/Π5082/2014/01-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης με την πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως.

 

24. Τη με αριθμό 213640/5342/04-03-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Αχαΐας σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1378/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε προβλεπόμενο, από το Σχέδιο Πόλεως, κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πολύδωρου στην περιοχή Εγλυκάδα, που περιλαμβάνει για τη ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία επαναχαρακτηρισμό εδαφικού τμήματος ως κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), όπως απεικονίζεται με λεπτομέρειες στο από Ιουλίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα πρότασης τροποποίησης των μηχανικών Γεωργίου Παχή, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Γεωργίου Βελισσάρη, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, που θεωρήθηκε αρμοδίως τον Αύγουστο του 2014 από το Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 39/29371//ΤΤ/04-04-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα Πρακτικού της από 06-03-2017 Συνεδρίασής του (No 2), σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης σχεδίου πόλεως Πατρών, κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 στην περιοχή Εγλυκάδα, φερόμενης ιδιοκτησίας Πολυδώρου Ευάγγελου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 213640/5342/04-03-2015 εισήγηση της ΠΔΕ με την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί πίστωση τρέχοντος έτους ...

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 98279/Π8882/17/04-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 539/25-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 53.887,30€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2017 για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού ΕΡΥΜ = 251,34 m2 επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου- δρόμου της οδού Αλέξανδρου Παπάγου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933, στην περιοχή Εγλυκάδα.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 219037//ΤΤ/21-7-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 στην περιοχή Εγλυκάδα, όπως αποφασίστηκε στην 2η συνεδρίαση στις 6-3-2017, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1378/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1931 και 1933 στην περιοχή Εγλυκάδα, με επαναχαρακτηρισμό του εδαφικού τμήματος ως κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) για λόγους κυκλοφοριακούς, πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς, όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο από Ιουλίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα πρότασης τροποποίησης των μηχανικών Γεωργίου Παχή, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Γεωργίου Βελισσάρη, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, που θεωρήθηκε αρμοδίως από το Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων και από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 14-09-2017.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 227 1)α, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.258586.17

 

 

Η παρούσα απόφαση με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 30-10-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.