Απόφαση 319044/20

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/319044/5830/2020: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών περιοχής Επέκτασης Γούβας στο οικοδομικό τετράγωνο / κοινόχρηστο χώρο 2924


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/319044/5830/2020: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών περιοχής Επέκτασης Γούβας στο οικοδομικό τετράγωνο / κοινόχρηστο χώρο 2924, (ΦΕΚ 94/Δ/2020), 03-03-2020.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Την 258207/3469/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/2019): Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την 281668/3810/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/Β/2019): Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923): Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρου 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014): Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

15. Την 321/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Πάτρας (ΦΕΚ 245/Δ/1992).

 

16. Το με αριθμό Α3240/08-07-2015 έγγραφο του Τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων.

 

17. Το με αριθμό Π4953/15/15-07-2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

18. Το με αριθμό Α3405/31-07-2015 έγγραφο του Τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων.

 

19. Το με αριθμό Α4811/22-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων.

 

20. Το με αριθμό Π7221/02-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

21. Το με αριθμό Α5199/20-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων.

 

22. Την 717/13-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της πεζοδρόμησης: (α) της οδού Υμηττού μεταξύ των οδών Νόρμαν και Φιλελλήνων, (β) της οδού Πάρνηθας μεταξύ των οδών Νόρμαν και Φιλελλήνων, (γ) της ανωνύμου οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ2925 και Κ.Χ.Γ2924 από την οδό Φιλελλήνων μέχρι την οδό Άστιγγος, (δ) της ανωνύμου οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ2922 και Κ.Χ. 2924 και (ε) της ανωνύμου οδού μεταξύ των κοινόχρηστων χώρων 2924 και 2923. Η έγκριση λόγω της ανωτέρω πεζοδρόμησης της τοποθέτησης μεταλλικών βυθιζόμενων στύλων ή οποιονδήποτε άλλων κατάλληλων υλικών για την προστασία του πεζοδρομίου.

 

23. Το με αριθμό Π177/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού -Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων με το οποίο προτείνεται η Οίκοθεν σημειακή τροποποίηση του οικοδομικού τετραγώνου/Κ.Χ. 2924 του σχεδίου πόλεως Πατρών περιοχής επέκτασης Γούβας.

 

24. Την 99/17-02-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η κατ' αρχήν προτεινόμενη τροποποίηση.

 

25. Τις υπ' αριθμούς 34970/29-03-2019, 36300/31-03-2016 εμπρόθεσμες ενστάσεις 10 κατοίκων της περιοχής και την με αριθμό 55502/17-05-2016 εκπρόθεσμη συμπληρωματική ένσταση της Επιτροπής των μόνιμων και άμεσα ενδιαφερόμενων κατοίκων της περιοχής.

 

26. Τη με αριθμό 128/25-07-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

27. Την 638/31-08-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αφού λήφθηκε υπόψη η 128/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε ομόφωνα: (1) να γίνουν δεκτές οι ανωτέρω ενστάσεις και ως εκ τούτου να παραμείνει ο χαρακτηρισμός του οικοδομικού τετραγώνου/Κ.Χ.2924 του σχεδίου πόλης Πατρών, της περιοχής επέκτασης Γούβας ως κοινόχρηστος χώρος parking και (2) να χαρακτηρισθούν οι ανώνυμοι περιμετρικοί οδοί του οικοδομικού τετραγώνου/Κ.Χ. 2924 ως πεζόδρομοι με παράλληλη μετατόπιση της ΝΑ ρυμοτομικής γραμμής του, ζήτημα για το οποίο δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.

 

28. Το με αριθμό οίκοθεν 126266/Π9164/25-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης με την πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως.

 

29. Τη με αριθμό 286543/5940/01-11-2017 εισήγηση της υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας σχετική με την έγκριση εν μέρει της αιτούμενης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών και συγκεκριμένα κατά το σκέλος: της παράλληλης μετατόπισης (προς τα νοτιοανατολικά κατά 3 m) της νοτιοανατολικής ρυμοτομικής γραμμής του εν λόγω Ο. Τ./Κ.Χ., του χαρακτηρισμού των τριών ανωνύμων οδών περιμετρικά του Ο. Τ. /Κ.Χ. 2924 ως πεζοδρόμων και την αποδοχή των ενστάσεων των κατοίκων λόγω του ότι ο χώρος έχει χαρακτηρισθεί χώρος στάθμευσης στη μελέτη ανάπλασης.

 

30. Το με αριθμό 276277/17-10-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το οποίο διαβιβάστηκε το Απόσπασμα Πρακτικού της από 04-09-2019 Συνεδρίασής του (No 3), με το οποίο το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης εν μέρει την προτεινόμενης σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, περιοχής Γούβας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση εν μέρει την προτεινόμενης σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, περιοχής Γούβας, και συγκεκριμένα κατά το σκέλος:

 

της παράλληλης μετατόπισης (προς τα νοτιοανατολικά κατά 3 m) της νοτιοανατολικής ρυμοτομικής γραμμής του εν λόγω Ο.Τ./ κοινόχρηστου χώρου
του χαρακτηρισμού των τριών ανωνύμων οδών περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου / κοινόχρηστο χώρο 2924 ως πεζοδρόμων
την αποδοχή των ενστάσεων των κατοίκων λόγω του ότι ο χώρος έχει χαρακτηρισθεί χώρος στάθμευσης στη μελέτη ανάπλασης, όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο από Σεπτέμβριο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και Η/Μ του Δήμου Πατρέων διορθώνοντας τη χρήση γης στο οικοδομικό τετράγωνο Κ.Χ. 2924 σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης και θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 31-12-2019.
Οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης των οικοδομήσιμων χώρων απεικονίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1.Α, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.319044.20

 

Πάτρα, 27-01-2020

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.