Απόφαση 34932/92

Απόφαση 34932/Π1120/1992: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34932/Π1120/1992: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1391/Δ/1992), 31-12-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70,

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων, πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Το από 14-04-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 91/Α/1952), το από 11-05-1960 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 72/Δ/1960), το από [ΒΔ] 21-11-1929 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 435/Α/1929), το από [ΒΔ] 05-07-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 142/Δ/1969) περί έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 130/1987, 98/1988, 25/1989, 28/1990 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς.

 

8. Το πρακτικό 13 της συνεδρίας 18 για το θέμα, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1975/1991 Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία, αναγνώριση αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α/1991).

 

10. Την 489/1991 απόφαση ΣτΕ και την 99/1991 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Την 21770/Π-497/1990 απόφαση που αφορά το ίδιο θέμα, αποφασίζουμε την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Δροσιάς Αττικής.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Κάλυψη δαπάνης

Άρθρο 9

 

Αγία Παρασκευή, 21-12-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.