Απόφαση 4015/15

Απόφαση 4015/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας της Παπαγεωργίου Παναγιώτας στον κοινόχρηστο χώρο 140Ζ και μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α (τμήμα πεζοδρόμου) μετά από άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την 113/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4015/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας της Παπαγεωργίου Παναγιώτας στον κοινόχρηστο χώρο 140Ζ και μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α (τμήμα πεζοδρόμου) μετά από άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την 113/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, (ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/2015), 18-05-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το από [ΒΔ] 24-09-1921 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 185/Α/1921) περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας της πόλεως Τυρνάβου.

 

14. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, με την με αριθμό 4390/1990 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 337/Δ/1990) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου σύμφωνα με το οποίο ρυμοτομείται τμήμα της ιδιοκτησίας της Παπαγεωργίου Παναγιώτας, εμβαδού 177,34 m2 (τμήμα του οποίου χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος ΚΧ 140Ζ και το υπόλοιπο ως τμήμα πεζοδρόμου).

 

15. Την με αριθμό 113/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (Γ Τριμελές Τμήμα), σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό αίτημα για άρση της επιβληθείσας ρυμοτομικής δέσμευσης στην ιδιοκτησία της Παπαγεωργίου Παναγιώτας, της οποίας είχε καθοριστεί τμήμα της ως Κοινόχρηστος Χώρος ΚΧ 140Ζ και το υπόλοιπο ως τμήμα πεζοδρόμου.

 

16. Την με αριθμό 241/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

 

17. Την με αριθμό 167/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης 15.858,45 € για το οικονομικό έτος 2012.

 

18. Την με αριθμό 82/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η ένσταση της ιδιοκτήτριας με την οποία ζητούσε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και την κατάργηση του Κοινόχρηστου Χώρου 140Ζ.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6798/2013 βεβαίωση του Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με την οποία δεν ρυμοτομείται, εξ ολοκλήρου ή τόσο ώστε να καθίσταται μη άρτιο, κανένα οικόπεδο, μετά την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας της Παναγιώτας Παπαγεωργίου.

 

20. Τα θεωρημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα που συνοδεύουν την με αριθμό 241/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6801/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Τυρνάβου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4371/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν από το Δήμο Τυρνάβου συμπληρωματικά στοιχεία.

 

23. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5189/2014 βεβαίωση του Δήμου Τυρνάβου για τη δαπάνη ύψους 15.858,45€ στον προϋπολογισμό του έτους 2014.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5367/2014 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με το οποίο η περιοχή δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο άρθρο 29 (παράγραφος 3)β) του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) περιοχές ούτε και σε αυτές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή βάσει διεθνών συνθηκών.

 

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1523/2015 βεβαίωση του Δήμου Τυρνάβου για τη δαπάνη ύψους 15.858,45€ στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

 

26. Την από 10-02-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

27. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 3ης/26-03-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το με αριθμό πρωτοκόλλου 25/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (αριθμός εισερχόμενου 4015/2015).

 

28. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

1. Με την απόφαση που αναφέρεται στο 15ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης ρυμοτομικού βάρους.

 

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 11ο σχετικό), τροποποιήσεις σχεδίου πόλης σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικό.

 

3. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και ο νόμος 4067/2012 για την επανεπιβολή του ρυμοτομικού βάρους σε τμήμα της ιδιοκτησίας της κυρίας Παπαγεωργίου Παναγιώτας στο κοινόχρηστο χώρο 140Ζ και μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α (τμήμα πεζοδρόμου).

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επιτρέπεται η εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι και β) πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης.

 

5. Με την ανωτέρω 18η σχετική 140/2012 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τυρνάβου αποφάσισε ομόφωνα:

 

την έγκριση της επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας της Παπαγεωργίου Παναγιώτας στο κοινόχρηστο χώρο 140Ζ και μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α (τμήμα πεζοδρόμου), έπειτα από άρση απαλλοτρίωσης (αριθμός απόφασης 113/2012 Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας) σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:200/1:1000, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στην Παπαγεωργίου Παναγιώτα συνολικού ποσού 15.858,45€.

 

5Α. Στην παραπάνω απόφαση αναφέρονται οι σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι, ήτοι: ο εν λόγω κοινόχρηστος χώρος είναι μικρής έκτασης αλλά εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του δικτύου κοινόχρηστων χώρων της περιοχής. Σίγουρα η υλοποίηση του εν λόγω κοινοχρήστου χώρου δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσης προτεραιότητας, όμως η κατάργηση του συντελεί στην πολεοδομική υποβάθμιση της περιοχής.

 

5Β. Η ύπαρξη πρόθεσης και δυνατότητας για την άμεση κατά το νόμο συντέλεση της νέας απαλλοτρίωσης, προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, από το γεγονός ότι η Δημοτική αρχή προτίθεται να καταβάλει την προσήκουσα αποζημίωση στην Παπαγεωργίου Παναγιώτα συνολικού ποσού 15.585,45€.

 

6. Κατά της 241/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου υποβλήθηκε η από 18-01-2013 ένσταση η οποία απορρίφθηκε με την 82/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

 

7. Με την από 10-02-2015 εισήγηση της (27ο σχετικό), προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας εισηγήθηκε θετικά στην έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τυρνάβου και την επανεπιβολή της με το χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας, επιφάνειας 177,34 m2 ως κοινόχρηστο χώρο 140Ζ και τμήμα πεζοδρόμου μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α, κατ' αποδοχή της υπ' αριθμόν 241/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου και της υπ' αριθμόν 167/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200/1:100 που συνοδεύει την παραπάνω εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τυρνάβου, σε τμήμα της ιδιοκτησίας στον κοινόχρηστο χώρο 140Ζ και μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α (τμήμα πεζοδρόμου), σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 113/2012 απόφαση του Γ Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΒΔ] 24-09-1921 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 185/Α/1921) περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας της πόλεως Τυρνάβου και την με αριθμό 4390/1990 απόφαση του νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 337/Δ/1990) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου και την επανεπιβολή της, με το χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας, επιφάνειας 177,34 m2 ως Κοινόχρηστος Χώρος 140Ζ και τμήμα πεζοδρόμου μεταξύ των ΚΧ 140Ζ και οικοδομικού τετραγώνου 140Α, κατ' αποδοχή της υπ' αριθμόν 241/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου και της υπ' αριθμόν 167/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200/1:1000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.4015.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 21-04-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.