Απόφαση 4047/17

Απόφαση 4047/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα Μαλεβιζίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4047/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα Μαλεβιζίου, (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2017), 19-12-2017.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των νόμων:

 

α) νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις,

 

γ) νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), άρθρα 4 και 5, βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις,

 

δ) νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), άρθρο 280, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ε) νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), εκδημοκρατισμός της διοίκησης καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση - αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, και συγκεκριμένα το άρθρο 28 και 28Α, όπως ισχύουν,

 

στ) νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), άρθρο 7 παράγραφος 13, χωρικός σχεδιασμός - βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις,

 

ζ) νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων:

 

α) από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρο 39, Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας,

 

γ) προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010), Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

3. Τη με αριθμό 752/2010 (ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) (πρώην) Δήμου Κρουσώνα Ηρακλείου.

 

4. Τη με αριθμό 14026/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017), διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

5. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο (εγκύκλιος 29829/10/2012), αρμοδιότητα γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων/Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΥΠΟΘΑ, θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.ά.).

 

6. Τη με αριθμό 1/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του νόμου 4495/2017.

 

7. Τη με αριθμό 19/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου σχετικά με το θέμα.

 

8. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 3915/08-03-2017, 3884/09-03-2017, 3726/07-03-2017, 1335/20-02-2017 και 26333/07-10-2014 έγγραφα του Δήμου Μαλεβιζίου σχετικά με το θέμα.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1806/2014/27-12-2016 και 873/11-07-2017 έγγραφα σχετικά με το θέμα.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου ΠΕΧΩΣ 3031/15-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Υπηρεσία σχετικά με το θέμα.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1806/19-05-2014 αίτηση (με συνημμένη Τεχνική Έκθεση) του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ηρακλή Πυργιαννάκη προς τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ με θέμα Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα, Δήμου Μαλεβιζίου.

 

12. Τη με αριθμό 3884/09-03-2017 βεβαίωση του Δήμου Μαλεβιζίου για το ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις / αντιρρήσεις κατά της με αριθμό 19/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου σχετικά με το θέμα.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3031/28-09-2017 έγγραφο της υπηρεσίας, με τη συνημμένη εισήγηση, με το οποίο διαβιβάζεται η με ημερομηνία 28-09-2017 σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 105/15-11-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάζεται το πρακτικό της 7ης/2017 συνεδρίασης.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κρουσώνα, νυν Δημοτικού Διαμερίσματος Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αριθμός απόφασης 752/2010, όπως δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/2010)):

 

Α. με την προσθήκη της ακόλουθης δραστηριότητας στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής στις ζώνες ΠΕΠΔ 1 (Ζώνη Ανάπτυξης), ΠΕΠΔ 2 (Ζώνη Ημιορεινών Περιοχών), ΠΕΠΔ 3 (Ζώνη Προστασίας της Γεωργικής Γης):

 

{ανέγερση βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής όχλησης, που συνδέονται με τη μεταποίηση τοπικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο (ελαιουργεία, συσκευαστήρια ελαιολάδου, παραγωγή-τυποποίηση τσικουδιάς, οινοποιεία, ψυγεία - καταψύκτες οπωροκηπευτικών προϊόντων κ.λ.π.).}

 

Β. Να συμπληρωθεί το άρθρο 3, παράγραφος 5.3, εδάφιο 1, Μεταβατικές διατάξεις, ως ακολούθως:

 

{Νομίμως υφιστάμενες κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται οι χρήσεις αυτές από την παρούσα απόφαση, διατηρούνται ως χρήση και μπορούν να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται εφ' όσον υπάρχει υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης στην οικοπεδική έκταση για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια δόμησής τους.}

 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω σχετική (3) απόφαση.

 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 11-12-2017

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.