Απόφαση 41187/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και ρύθμιση οικιστικών υποδοχέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η Γενική Πολεοδομική οργάνωση των οικισμών με τις εξής ρυθμίσεις:

 

6.1. Τον καθορισμό, χρήσεων γενικής κατοικίας που σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 ορίζεται Οικισμών (ΟΙ), πολεοδομικών κέντρων (ΠΚ), χονδρεμπορίου που σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 ορίζεται Χονδρικού Εμπορίου (Χ.Ε.) και ζωνών τουρισμού και αναψυχής, όπως φαίνονται στον χάρτη Π.3.1 α.α. σχεδίου 2 (2.1 και 2.2), και με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον πίνακα Π2 (Ι) με τους περιορισμούς χρήσεων που αναφέρονται και τις επιτρεπόμενες χρήσεις ως ορίζονται στον Πίνακα Π2 (ΙΙ)

 

6.2. Τις γενικές πολεοδομικές παρεμβάσεις ανά οικισμό, ως εξής:

 

6.2.1. Οικισμός Σταυρός

 

Αναβάθμιση και ενίσχυση του οικισμού ώστε να διασφαλίζεται επαρκής εξυπηρέτηση του προορισμού του ως κέντρου και πύλης εισόδου του νησιού.
Εκσυγχρονισμός και επέκταση της λιμενικής υποδομής
Ένταξη σε σχέδιο πόλης νέων εκτάσεων και μέσω αυτής εξασφάλιση πολεοδομημένης οικοδομήσιμης γης
Χωροθέτηση ζώνης κεντρικών λειτουργιών επιπέδου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή του σημερινού κέντρου.
Καθορισμός χρήσης γενική κατοικία ήτοι κατά το νόμο 4269/2014 Οικισμοί στο σύνολο του οικισμού
Χωροθέτηση ζώνης ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου στην παραλία
Υπαγωγή του οικισμού στις διατάξεις για εισφορές σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) ως ισχύει.
Κίνηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την επιλογή κατάλληλου χώρου κοιμητηρίου και διακοπή της λειτουργίας του υπάρχοντος μέσα στον οικισμό.
Δημιουργία πράσινου στη θέση που βρίσκεται το κοιμητήριο, μετά την απομάκρυνση του.

 

6.2.2. Λοιποί οικισμοί

 

Καθορισμός χρήσης γενική κατοικία ήτοι κατά το νόμο 4269/2014 Οικισμοί στο σύνολο των οικισμών
Τμηματικές πολεοδομήσεις (άρθρο 19 παράγραφος 3 του νόμου 2508/1997 ως ισχύει) και συμπλήρωση μέσω αυτών του κοινωνικού εξοπλισμού τους
Οριοθέτηση του οικισμού Μεσσαριά κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ως ισχύει.
Υπαγωγή των οικισμών στις διατάξεις για εισφορές σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) ως ισχύει.

 

6.2.3. Νέα προς πολεοδόμηση περιοχή

 

Καθορισμός χρήσης γενική κατοικία ήτοι κατά το νόμο 4269/2014 Οικισμοί
Καθορισμός μικρής ζώνης χονδρεμπορίου κατά νόμο 4269/2014 Χονδρικό Εμπόριο που θα περιλαμβάνει τις υφιστάμενες αποθήκες υλικών και θα μπορεί να συγκεντρώνει στο μέλλον όλες τις ειδικές χρήσεις που προβλέπονταν από το άρθρο 7 του (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ως ισχύει εκτός από τις εμπορικές εκθέσεις του άρθρου 22 (Χ.Ε.) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)
Καθορισμός πυρήνα κοινωνικών εξυπηρετήσεων επιπέδου γειτονιάς, με προβλεπόμενες χρήσεις: πρόνοια, αθλητισμό και αναψυχή.
Καθορισμός ζώνης ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου στο παραλιακό μέτωπο και εκατέρωθεν του ρέματος.

 

6.3. Τον καθορισμό του περιεχομένου των επιτρεπόμενων χρήσεων γης: πολεοδομικό κέντρο, γενική κατοικία χονδρεμπόριο και ελεύθεροι χώροι -αστικό πράσινο, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα Π2 ((Ι) και (II)) σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 σε αντιστοίχηση των παραπάνω ως Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ), Οικισμοί (ΟΙ), Χονδρικό Εμπόριο ΧΕ, Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι - αστικό πράσινο, ως ο καθορισμός αυτός επιβάλλεται από τους τιθέμενους περιορισμούς και τις επιτρεπόμενες χρήσεις που ακολουθούν τον Πίνακα Π2(Π).

 

6.4. α Τον καθορισμό μέσου συντελεστή δόμησης (ο οποίος προτείνεται ως κατεύθυνση).

 

Στα εντός των εγκεκριμένων ορίων τμήματα των οικισμών, διατηρείται ο ισχύον κλιμακωτός συντελεστής, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 04-11-2011 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2011) και ως ισχύει.

 

Στην περιοχή επέκτασης του οικισμού καθορίζεται ΜΣΔ=0,5.

 

Στον οικισμό Μεσσαριά, που προτείνεται να οριοθετηθεί σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), καθορίζεται η εφαρμογή του ισχύοντος κλιμακωτού συντελεστή, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 04-11-2011 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2011), ως ισχύει.

 

Επίσης, σε όλους τους οικιστικούς υποδοχείς, υπάρχοντες και προτεινόμενους, προτείνεται η εφαρμογή, κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, των διατάξεων που περιγράφονται στο άρθρο 2Β με στοιχεία 1 μέχρι 19, του από 10-05-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 402/Δ/2002) που αφορούν μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων και ήδη εφαρμόζονται στα κτίρια που ανεγείρονται εκτός σχεδίου.

 

β. Τον καθορισμό ζωνών ανάπλασης και κινήτρων ανάπτυξης στις ακόλουθες περιοχές:

 

6.4)β)1 Χαρακτηρίζεται ζώνη μορφολογικής ανασυγκρότησης και αισθητικής αναβάθμισης εντός των κέντρων των οικισμών Σταυρός, Μυρσίνη και Καλοταρίτισσα της Δονούσας στις οποίες θα εκπονηθούν μελέτες ανάπλασης κτιριακών όγκων και όψεων και καθορισμού μορφολογικών δεσμεύσεων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η περίπτωση της νότιας πλευράς του οικισμού Καλοταρίτισσας, όπου, τηρουμένων των αναλογιών της κλίμακας, η δόμηση των κατοικιών εμφανίζει φρουριακή μορφή.

 

6.4)β)2 Χαρακτηρίζονται ως περιοχές κινήτρων για την ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών, αγροτουριστικών εγκαταστάσεων και μικρών μονάδων επεξεργασίας και συσκευασίας εγχώριων αγροτικών προϊόντων σε εν ενεργεία εκμεταλλεύσεις, με προϋπόθεση τη μη κατάτμηση της γης και με ελάχιστη απαιτούμενη έκταση 4000 m2 οι προστατευόμενες περιοχές ΓΓ1 και ΓΓ2

 

6.4)β)3. Ολόκληρο το νησί χαρακτηρίζεται ως περιοχή κινήτρων για κατασκευές φιλικές προς το περιβάλλον.

 

Συγκεκριμένα, για κατασκευές που σχεδιάζονται σύμφωνα με τις αρχές τις βιοκλιματικής οικοδόμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας, και που χρησιμοποιούν συστήματα παραγωγής ενέργειας εναλλακτικών μορφών, είναι δυνατόν, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (περιφερειακού επιπέδου), να προταθούν και να ορισθούν κίνητρα που θα αφορούν τυχόν αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και ενδεχομένως μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, που θα οριστούν με προεδρικά διατάγματα κατά το άρθρο 22, παράγραφος 3 του νόμου 2508/1997.

 

6.5. Τις ρυθμίσεις για τις λοιπές υποδομές και δίκτυα, ως εξής:

 

6.5.1 Οδικό δίκτυο

 

Εκτέλεση έργων βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, του οδοστρώματος και της σήμανσης στο τμήμα του οδικού δικτύου προς τους τρεις οικισμούς, και συμπλήρωση του έργου αξιοποίησης των μονοπατιών.
Λειτουργία Δημοτικής Κοινοτικής Συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού.

 

6.5.2 Θαλάσσιο δίκτυο

 

Εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού του λιμένα, που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας του όλο το χρόνο, ακόμη και με δυσμενή καιρικά φαινόμενα.
Βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών και η διευκόλυνση των μετακινήσεων από το λιμάνι προς τους άλλους οικισμούς και εγκαταστάσεις παραθερισμού (θέση στάσης Δημοτικής Κοινοτικής Συγκοινωνίας), τουλάχιστον τους θερινούς μήνες
Δημιουργία πλωτής προβλήτας για την εξυπηρέτηση μικρών τουριστικών σκαφών στην Καλοταρίτισσα.

 

6.5.3. Ηλεκτρική ενέργεια

 

Υπογείωση των καλωδίων κατά προτεραιότητα μέσα στα όρια των οικισμών.
Ανάπτυξη ήπιων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας)
Παροχή κινήτρων για την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και για τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και εκμεταλλεύσεις.
Η κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, πρέπει να υποδεικνύονται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη Δονούσα με τις δεσμεύσεις των ισχυουσών διατάξεων περί σεβασμού αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων.

 

6.5.4. Ύδρευση

 

Εκσυγχρονισμός του δικτύου (αγωγοί, δεξαμενές), και επέκταση του στις νέες περιοχές οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Εκτέλεση του έργου κατασκευής της εγκατάστασης αφαλάτωσης

 

6.5.5 Αποχέτευση

 

Άμεση ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης και λειτουργία ΒΙΟΚΑ. (σχεδιασμός για όλο το νησί)
Δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα για τη διαχείριση των λυμάτων στους διάσπαρτους μικρούς οικισμούς, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το Περιφερειακό εγκεκριμένο Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτός αν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδεικνύουν την αναγκαιότητα χωροθέτησης τους και εφόσον δεν εξυπηρετούνται από το συνολικό σχεδιασμό
Συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες κάθε οικισμού

 

6.5.6. Απορρίμματα

 

Άμεση επιλογή συστήματος διάθεσης των απορριμμάτων κατά τις διατάξεις κείμενης οικείας περί διαχείρισης του νομοθεσίας και θέσεων για τη δημιουργία σχετικών εγκαταστάσεων (στο χάρτη Π1-Π2 υποδεικνύονται δύο περιοχές κατάλληλες από γεωλογική άποψη) σε εναρμόνιση με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως ισχύει και όπως τυχόν τροποποιηθεί επιτρέπεται λειτουργία μόνο νόμιμων εγκαταστάσεων διάθεσης και διαχείρισης απορριμμάτων στο χάρτη Π1-Π2 στα στοιχεία περιβάλλοντος της ένδειξης Χωματερή αφορά σε προηγούμενο λειτουργούντα Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση Λαγκάδι η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία παύση λειτουργίας του επιβάλλει και την άμεση αποκατάσταση του κατά τη κείμενη νομοθεσία.
Χρησιμοποίηση μηχανισμών που συμβάλλουν στη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων, ενεργοποίηση σύγχρονων και πρωτοποριακών μεθόδων αποκομιδής και διάθεσης τους (Διαχωρισμός τους σε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, οικιακά απορρίμματα, με ανάλογη οργάνωση του συστήματος συγκέντρωσης-αποκομιδής)-επιβολή συστήματος ανακύκλωσης ρευμάτων στερεών αποβλήτων.
Εκτέλεση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.

 

6.5.7 Ασφάλεια, Προστασία οικισμών

 

6.5.7.1. Πυρασφάλεια

 

Συμπλήρωση της υπάρχουσας υποδομής, και επέκταση του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών σε όλους τους οικισμούς, με δυνατότητα κάλυψης και των αναγκών δασικής πυρόσβεσης.

 

6.5.7.2. Προστασία των οικισμών από πλημμύρες:

 

Διευθέτηση του ρέματος στο Σταυρό
Οριοθέτηση υπαρχόντων ρεμάτων και επιβολή περιορισμών δόμησης, στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών κατά τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 ως ισχύει.

 

Ακολουθεί ο Πίνακας Π2 της παραγράφου 6.1. παρόντος άρθρου, ως αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, με τις προταθείσες από τη μελέτη (Β2 στάδιο) Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας κατηγορίες χρήσεων γης και το περιεχόμενο τους σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα, που εγκρίνονται, και το προβλεπόμενο από τον νόμο 4269/2014 γενικό περιεχόμενο των αντίστοιχων κατηγοριών (Πίνακας Π2(Ι)) που επιπλέον των αναφερόμενων στην πρώτη στήλη εγκρίνεται περίθαλψη και ελικοδρόμιο. Ακολουθούν οι τιθέμενοι περιορισμοί χρήσεων (επόμενη παράγραφος

 

6.6. παρόντος άρθρου) και οι επιτρεπόμενες χρήσεις (Πίνακας Π2(ΙΙ)) που εγκρίνονται σε σχέση με το γενικό περιεχόμενο των αντίστοιχων κατηγοριών του νόμου 4269/2014.

 

Σχετικά με τις χρήσεις, απαγορεύονται ή επιτρέπονται με όρους και προϋποθέσεις ορισμένες από τις χρήσεις των κατηγοριών, όπως προβλέπονταν από το άρθρο 11 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ/1987). Οι ίδιοι περιορισμοί και απαγορεύσεις ισχύουν και στη διατύπωση των χρήσεων γης σύμφωνα με τον νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 33 του νόμου.

 

Οι κατηγορίες χρήσεων που προτάθηκαν σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα στο Β2' Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας και εγκρίνονται, αντιστοιχίζονται με τις κατηγορίες χρήσεων, όπως περιλαμβάνονται στο νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), ως εξής:

 

Η Γενική Κατοικία (άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ/1987)) αντιστοιχεί με την νέα κατηγορία Οικισμοί (ΟΙ) (άρθρο 30 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014))
Το Πολεοδομικό Κέντρο (άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ/1987)) αντιστοιχεί με το Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ) (άρθρο 18 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014))
Το Χονδρεμπόριο (άρθρο 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ/1987)) αντιστοιχεί με την κατηγορία Χονδρικού Εμπορίου (ΧΕ) (άρθρο 22 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014))
Οι Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι - Αστικό πράσινο (άρθρο 9 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ/1987)) αντιστοιχούν με την κατηγορία Ελεύθεροι χώροι - Αστικό πράσινο (ΠΡ) (άρθρο 21 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014))

 

Πίνακας Π2: Δημοτική Κοινότητα Δονούσας περιεχόμενο των επιτρεπόμενων κατηγοριών χρήσεων στους οικιστικούς υποδοχείς

Οι αναφορές στη 2η στήλη με τίτλο γενική αναφορά χρήσεων είναι γενικές ισχυόντων των περιορισμών και των επιτρεπόμενων χρήσεων που ακολουθούν στον Πίνακα Π2(Ι).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 (I)

Πρόταση Μελέτης εγκρινόμενη από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) άρθρο 3

Γενική Αναφορά Χρήσεων

νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)

Περιοχή Γενικής Κατοικίας

άρθρο 30: Οικισμοί

1. Κατοικία.

1.1. Κατοικία

2. Ξενοδοχεία μέχρι 50 κλινών και ξενώνες.

1.12. Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων - Camping)

3. Εμπορικά καταστήματα μέχρι 100 m2.

1.7. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 1.000 m2 ανά γήπεδο

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 m2 ανά γήπεδο

5. Κτίρια εκπαίδευσης.

1.3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

6. Εστιατόρια.

1.10. Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

7. Αναψυκτήρια.

1.11. Αναψυκτήρια, καφενεία συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 200 m2 ανά γήπεδο

8. Θρησκευτικοί χώροι.

1.5. Θρησκευτικοί χώροι

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

1.2. Κοινωνική πρόνοια

10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

1.15. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 m2 ανά γήπεδο


1.17. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας)

11. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

1.4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (της κατηγορίας Α - Δ 285)

12. Γήπεδα στάθμευσης.

1.13. Στάθμευση (αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους)

13. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 m2 ανά γήπεδο


1.9. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 40 κλίνες ή συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 m2 ανά γήπεδο


1.14. Συνεργεία συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων)


1.15)α. Δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες της περιοχής, καθώς και εγκαταστάσεις μεταποίησης προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ)


1.16. Διοίκηση

Περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου

άρθρο 18: Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ)

1. Κατοικία.

1.1. Κατοικία

2. Ξενοδοχεία μέχρι 50 κλινών και ξενώνες.

1.14. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

3. Εμπορικά καταστήματα μέχρι 100 m2.

1.8. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών,

υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις

4. Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

1.9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί

5. Διοίκηση

1.10. Διοίκηση

6. Εστιατόρια.

1.12. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης- αναψυχής

7. Αναψυκτήρια.

8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.

1.13. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης

9. Χώροι συνάθροισης κοινού.

1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα

10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

11. Κτίρια εκπαίδευσης.

1.3. Εκπαίδευση

12. Θρησκευτικοί χώροι.

1.5. Θρησκευτικοί χώροι

13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

1.2. Κοινωνική Πρόνοια


1.19. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης

14. Γήπεδα στάθμευσης.

1.15. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα)


1.16. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας)

15. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

1.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων16. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

1.20. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

1.21. Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών)

1.22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων


1.11. Περίθαλψη


1.17. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων)


1.18. Πλυντήρια- λιπαντήρια αυτοκινήτων

Περιοχή Χονδρεμπορίου

άρθρο 22 - Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ)

1. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.

1.16. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις, καταστήματα

χονδρικού εμπορίου

2. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.

1.1. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα)

3. Γήπεδα στάθμευσης.

1.3. Στάθμευση οχημάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους

4. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.

1.4. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου

5. Γραφεία.

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

6. Εστιατόρια.

1.17. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής

7. Αναψυκτήρια.

Οι πιο πάνω υπ' αριθμούς 6 και 7 χρήσεις, μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων ή

εξυπηρετούν αυτές.

1.2. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης


1.5. Πλυντήρια, λιπαντήρα αυτοκινήτων


1.6. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς


1.7. Ελικοδρόμιο


1.9. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ -ΚΤΕΟ)


1.10. Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων


1.11. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων


1.12. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)


1.13. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων


1.14. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων


1.15. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής

Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο

άρθρο 21: Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ)

1. Αναψυκτήρια.

α. Κοινόχρηστοι Χώροι του εγκεκριμένου σχεδίου

2. Αθλητικές εγκαταστάσεις.β. Ελεύθεροι Χώροι Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου εκτός ρυμοτομικών σχεδίων

 

6.6. Περιορισμοί χρήσεων (σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα 2η στήλη)

 

Τίθενται οι απαγορεύσεις και περιορισμοί ορισμένων χρήσεων που έχουν στόχο τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των οικισμών και του ήρεμου περιβάλλοντος και την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των υπαρχουσών και των αναμενόμενων - επιδιωκόμενων ήπιων λειτουργιών του νησιού.

 

Συγκεκριμένα:

 

Α. Στις περιοχές του άρθρου 30 (του νόμου 4269/2014 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4315/2014): Οικισμοί, επιβάλλονται οι εξής περιορισμοί:

 

1. Οι χρήσεις της παραγράφου 1.7 (άρθρου 30 του νόμου 4269/2014) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο

 

2. Οι χρήσεις της παραγράφου 1.8 Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

 

3. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1.9 χρήση Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 40 κλίνες επιτρέπεται για τη Δονούσα και χωροθετείται σε κατάλληλη θέση πλησίον του κεντρικού οικισμού της Δονούσας εφόσον απαιτηθεί.

 

4. Οι χρήσεις της παραγράφου 1.10 Εστιατόρια επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

 

5. Οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.12 Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων Camping) επιτρέπεται να έχουν δυναμικότητα μέχρι 50 κλίνες.

 

6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση συνεργείων οχημάτων - αυτοκινήτων της παραγράφου 1.14

 

7. Οι χρήσεις της παραγράφου 1.15 Επαγγελματικά Εργαστήρια χαμηλής όχλησης επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

 

8. Από τη χρήση 1.15 απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης

 

9. Στη χρήση 1.16 Διοίκηση επιτρέπονται αποκλειστικά λειτουργίες εξυπηρέτησης του Δήμου

 

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) της παραγράφου 1.17

 

11. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των χρήσεων της παραγράφου 1.15)α μέσα στους οικισμούς της Δονούσας. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1.15)α, εάν είναι χαμηλής έντασης, περιλαμβάνονται στη χρήση Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. (Οι δραστηριότητες μέσης όχλησης με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες της περιοχής, καθώς και εγκαταστάσεις μεταποίησης προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή/ και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), που προϋποθέτουν μεταφορά αγροτικών προϊόντων, δεν υποστηρίζονται από την υπάρχουσα παραγωγή).

 

Β. Στις περιοχές του άρθρου 18 (του νόμου 4269/2014): Πολεοδομικό Κέντρο, ΠΚ, επιβάλλονται οι εξής περιορισμοί:

 

1. Η χρήση της παραγράφου 1.4 Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων εξειδικεύεται ως αθλοπαιδιές

 

2. Από τη χρήση 1.7 Χώροι συνάθροισης κοινού - Εκθεσιακά Κέντρα απαγορεύονται τα Εκθεσιακά Κέντρα

 

3. Οι χρήσεις της παραγράφου 1.8 Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο

 

4. Οι χρήσεις της παραγράφου 1.9 Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

 

5. Στη χρήση 1.10 Διοίκηση επιτρέπονται αποκλειστικά λειτουργίες εξυπηρέτησης του Δήμου

 

6. Για την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1.11 χρήση Περίθαλψη ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Α.3 παραπάνω.

 

7. Από τις χρήσεις της παραγράφου 1.12 Εστιατόρια επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο, ενώ τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 1.13 μέχρι 100 m2

 

8. Οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.14 Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται να έχουν δυναμικότητα μέχρι 50 κλίνες.

 

9. Από τις χρήσεις της παραγράφου 1.15 Στάθμευση επιτρέπεται μόνο η υπαίθρια στάθμευση

 

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) της παραγράφου 1.16

 

11. Απαγορεύεται η εγκατάσταση Συνεργείων αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων της παραγράφου 1.17 και Πλυντηρίων - Λιπαντηρίων αυτοκινήτων της παραγράφου 1.18

 

12. Απαγορεύονται τα Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης της παραγράφου 1.19, λόγω του μικρού μεγέθους και της φυσιογνωμίας του Κέντρου της Δονούσας.

 

13. Οι χρήσεις των παραγράφων 1.20, 1.21 και 1.22 είναι χωρίς αντικείμενο.

 

Γ. Στις περιοχές του άρθρου 22 (του νόμου 4269/2014) - Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ), επιβάλλονται οι εξής περιορισμοί:

 

1. Οι χρήσεις των παραγράφων 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 και 1.14 είναι χωρίς αντικείμενο, λόγω του μεγέθους του οικισμού και των υπαρχουσών και αναμενόμενων δραστηριοτήτων. Η χρήση της παραγράφου 1.7 του άρθρου 22 του νόμου 4269/2014 (που αφορά ελικοδρόμια) επιτρέπεται στη Δονούσα για την κατασκευή και λειτουργία ενός ελικοδρομίου εξυπηρετώντας τις ανάγκες συνόλου κατοίκων και επισκεπτών.

 

2. Από τις χρήσεις της παραγράφου 1.16 απαγορεύονται οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις και εκθεσιακά κέντρα, ενώ τα Εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο.

 

3. Από τις χρήσεις της παραγράφου 1.17 τα Εστιατόρια επιτρέπεται να έχουν συνολική επιφάνεια μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο, ενώ τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 1.13 μέχρι 100 m2.

 

Δ. Στις περιοχές του άρθρου 21 (του νόμου 4269/2014): Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ), επιβάλλονται οι εξής περιορισμοί:

 

Επιτρέπονται όλες οι χρήσεις της παραγράφου α. (του άρθρου 21) Κοινόχρηστοι Χώροι του εγκεκριμένου σχεδίου, εκτός από την περιορισμένης έκτασης χρήση εστίασης και την κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Πίνακας Π2(ΙΙ): Επιτρεπόμενες χρήσεις

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά νόμο 4269/2014, καθορίζονται τα εξής:

Α. Στις περιοχές της κατηγορίας Οικισμοί (ΟΙ) (άρθρο 30 του νόμου 4269/2014, (ΦΕΚ 142/Α/2014) ως ισχύει με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ269/Α/2014) επιτρέπονται:

 

1.1. Κατοικία

1.2. Κοινωνική πρόνοια

1.3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

1.4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (της κατηγορίας Α - Δ')

1.5. Θρησκευτικοί χώροι

1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

1.7. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

1.9 Περίθαλψη (κτίριο) (πλην νοσοκομείων) μέχρι 40 κλίνες σε κατάλληλη θέση πλησίον κεντρικού οικισμού Δονούσας εφόσον απαιτηθεί

1.10. Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

1.11. Αναψυκτήρια, καφενεία συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο (κατά νόμο 4315/2014)

1.12. Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων - Camping) με δυναμικότητα μέχρι 50 κλίνες

1.13. Γήπεδα Στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους

1.15. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

1.16. Διοίκηση αποκλειστικά και μόνο για λειτουργίες εξυπηρέτησης του Δήμου ή του οικισμού.

 

Δεν επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιφάνειας δόμησης.

 

Η παραπάνω αρίθμηση 1.1 κ.λ.π. έως ... 1.16 αντιστοιχεί ακριβώς στην αρίθμηση των αντίστοιχων περιπτώσεων ως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του νόμου 4269/2014 (άρθρο 30).

Β. Στις περιοχές Πολεοδομικού κέντρου (ΠΚ) (άρθρου 18 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) επιτρέπονται:

 

1.1 Κατοικία

1.2 Κοινωνική Πρόνοια

1.3 Εκπαίδευση

1.4 Αθλοπαιδιές

1.5 Θρησκευτικοί χώροι

1.6 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

1.7 Χώροι συνάθροισης κοινού

1.8 Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο

1.9 Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο

1.10 Διοίκηση αποκλειστικά για λειτουργίες εξυπηρέτησης του Δήμου

1.11 Περίθαλψη

1.12 Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 m2 ανά γήπεδο - Αναψυκτήρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο

1.13 Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο

1.14 Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων - Camping) με δυναμικότητα μέχρι 50 κλίνες

1.15 Γήπεδα Στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους

 

Δεν επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιφάνειας δόμησης.

 

Η αρίθμηση 1.1 έως ... 1.15 ως παραπάνω αντιστοιχεί στην αρίθμηση των αντίστοιχων περιπτώσεων στο

αντίστοιχο άρθρο του νόμου 4269/2014 (άρθρο 18)

Γ. Στις περιοχές Χονδρικού Εμπορίου (ΧΕ) (άρθρο 22 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)) επιτρέπονται:

 

1.1. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα)

1.2. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης

1.3. Στάθμευση οχημάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους

1.4. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου

1.5. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων

1.7. Ελικοδρόμιο

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

1.15. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής

1.16 Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 m2 ανά γήπεδο, και καταστήματα χονδρικού εμπορίου.

1.17. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

στο χώρο της εστίασης - αναψυχής

 

2. Η χρήση με το στοιχείο 1.17 του άρθρου 22 του νόμου 4269/2014 επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτές.

 

Η παραπάνω αρίθμηση 1.1 κ.λ.π. έως ... 2 αντιστοιχεί ακριβώς στην αρίθμηση των αντίστοιχων περιπτώσεων ως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του νόμου 4269/2014 (άρθρο 22 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)) (άρθρο 22)

Δ. Οι περιοχές της κατηγορίας «Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο (ΠΡ)» (άρθρο 21 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α/2014)) αφορούν:

 

α) Κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές.

 

β. Επιτρέπονται όλες οι χρήσεις με τις προϋποθέσεις της παραγράφου α του άρθρου 21 του νόμου 4269/2014 Κοινόχρηστοι Χώροι του εγκεκριμένου σχεδίου, εκτός από την περιορισμένης έκτασης χρήση εστίασης και την κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.