Απόφαση 426/95

Απόφαση 426/1995: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πευκοδάσους Κοινότητας Πευκοδάσους νομού Κιλκίς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 426/1995: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πευκοδάσους Κοινότητας Πευκοδάσους νομού Κιλκίς, (ΦΕΚ 263/Δ/1995), 20-04-1995.

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια νομού Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων σχεδίων πόλεων και κωμών κ.λ.π., όπως συνεχίστηκε, διατηρήθηκε σε ισχύ, επεκτάθηκε, τροποποιήθηκε και προσέλαβε την τελική μορφή με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971, το άρθρο 13 του νόμου 1032/1980, το άρθρο 61 του νόμου 947/1979, το άρθρο 33 του νόμου 1337/1983, το άρθρο 8 παράγραφος 15 του νόμου 1512/1985, το άρθρο 34 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τα προεδρικά διατάγματα 183/1986 και από 02-04-1985 (ΦΕΚ 225/Α/1985) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

3. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

4. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίησή του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

5. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/94/1986 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς περί του ορίου του οικισμού ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ των όρων και περιορισμών δόμησης.

 

6. Την μελέτη του θέματος η οποία συντάχθηκε από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο.

 

7. Την υπ' αριθμόν 30/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πευκοδάσους.

 

8. Το υπ' αριθμόν 8736/1993 έγγραφο της ΙΣT Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 6563/1994 έγγραφο του Δασαρχείου Κιλκίς.

 

10. Το από 10-06-1994 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής επίβλεψης μελετών πολεοδόμησης - επέκτασης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, κατά την οποία συνεδρίαση η εν λόγω επιτροπή παρέλαβε την μελέτη του θέματος.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΧ/18/13-06-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Κιλκίς.

 

12. Την από 17-06-1994 συνεδρίαση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατά την οποία έγινε δεκτή η εισήγηση με την προϋπόθεση της επιβολής προκηπίων.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 300/94/26-01-1995 επαναπομπή του θέματος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Κιλκίς, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Συμβουλίου νέα δεδομένα και να αιτιολογηθεί πληρέστερα η προηγούμενη με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΧ/18/13-06-1994 εισήγηση.

 

14. Το γεγονός ότι το παραπάνω Συμβούλιο έκανε δεκτή ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση στην από 27-1-95 συνεδρίασή του.

 

15. Την υπ' αριθμόν 3401/1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 20/Γ/1995) και (ΦΕΚ 22/Γ/1995) με την οποία διορίστηκαν Περιφερειακοί Διευθυντές σε ορισμένους νομούς, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ, όπως στα συνημμένα διαγράμματα.

 

2. Εγκρίνουμε τον κανονισμό δόμησης ως έπεται:

 

Κανονισμοί δόμησης

 

Ι. Γενικοί Όροι Δόμησης

 

Για την σύνταξη των γενικών όρων δόμησης οι παρακάτω διατάξεις όπως ισχύουν:

 

από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).
από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).
Απόφαση Νομάρχη Κιλκίς.

 

Δημιουργούνται δύο τομείς δόμησης:

 

Ο τομέας Α περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής επέκτασης.

 

Ο τομέας Β περιλαμβάνει την περιοχή του εμπορικού κέντρου

 

1. Αρτιότητα

 

α) Μέσα στα όρια της επέκτασης (όρια ρυμοτομικού σχεδίου εκτός του υφιστάμενου οικισμού) το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας καθορίζεται σε 500 m2. Ελάχιστο πρόσωπο για τα γήπεδα της κατηγορίας αυτής ορίζονται τα 15 m.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που τους απομένει εμβαδόν 350 m2 μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη που αναλογεί στην έκταση που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ρυμοτομικού διατάγματος. Αν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης ρυμοτομείται τμήμα του οικοπέδου μεγαλύτερο από την αναλογούσα εισφοράς σε γη, το οικόπεδο εξακολουθεί να θεωρείται άρτιο αν του απομένει τμήμα εμβαδού τουλάχιστον 200 m2. Για τα γήπεδα της περίπτωσης αυτής το ελάχιστο πρόσωπο ορίζεται σε 8 m.

 

γ) Για την αρτιότητα των γηπέδων προσμετράται και η τυχόν έκταση που παραχωρείται από τον ιδιοκτήτη για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος.

 

δ) Κατά παρέκκλιση τα γήπεδα που ανήκουν στον τομέα Β (εμπορικό κέντρο) θεωρούνται άρτια όταν έχουν εμβαδόν, κατ' ελάχιστο 300 m2. Για τα γήπεδα της περίπτωσης αυτής το ελάχιστο πρόσωπο ορίζεται επίσης σε 10 m.

 

ε) Γήπεδα που ανήκουν στον τομέα Β (εμπορικό κέντρο) θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια αν μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη που αναλογεί στην έκταση που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ρυμοτομικού διατάγματος τους απομένει έκταση 150 m2. Το ελάχιστο πρόσωπο ορίζεται εδώ στα 8 m.

 

2. Ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης

 

α) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 60% της επιφάνειάς τους για όλα τα γήπεδα του τομέα Α (και τις παρεκκλίσεις που ισχύουν σ' αυτόν). Στην περίπτωση αυτή επίσης, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται = 0.6.

 

β) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων του τομέα Β (εμπορικό κέντρο) ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς του τόσο γι' αυτά που η αρτιότητά τους ορίζεται από τα 300 m όσο και γι' αυτά που κατά παρέκκλιση η αρτιότητά τους ορίζεται στα 150 m.

 

Η συνολική δομημένη επιφάνεια στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

Για κτίρια κοινωφελών χρήσεων ισχύουν οι παρεκκλίσεις που ορίζονται από το αντίστοιχο διάταγμα του 1985.

 

Επίσης προτείνεται σαν ειδικός όρος δόμησης η υποχρεωτική πρόβλεψη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στεγασμένου ή υπαίθριου για κτίσματα άνω των 100 m2 ανά ιδιοκτησία.

 

Ο χώρος στάθμευσης δεν συνυπολογίζεται στον συντελεστή δόμησης.

 

3. Σύστημα δόμησης Ισχύουν τα σχετικά που αναφέρονται στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

4. Μέγιστο ύψος κτιρίων

 

α) Το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m και μετράται σε κάθε όψη τους από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985.

 

β) Στα οικόπεδα που παρουσιάζουν κλίση επιτρέπεται για λόγους λειτουργικούς και αισθητικούς αύξηση του ύψους του κτιρίου μέχρι τα 8,50 μέτρα στο χαμηλότερο σημείο της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το ως άνω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ) Για την κατασκευή της στέγης με τους ειδικούς όρους δόμησης, επιτρέπεται η υπέρβαση του μεγίστου ύψους μέχρι 2 m.

 

δ) Πάνω από τη στέγη επιτρέπονται, με την προϋπόθεση να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. οι εξής κατασκευές, κατά το άρθρο 26 του νόμου 1577/1985:

 

Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες.
Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων ενσωματωμένες στα επίπεδα της στέγης.
Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων.

 

ε) Πάνω από δώμα ισογείου κτιρίου χωρίς υποχρεωτική στέγη σύμφωνα με τους ειδικούς όρους δόμησης επιτρέπονται, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, όλες οι παραπάνω κατασκευές και επιπλέον:

 

Πύργοι Ψύξεως και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας.
Στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας και μόνιμες γλάστρες φυτών.
Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες).

 

στ) Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2.4 m.

 

ζ) Στην περιοχή επέκτασης ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 2.

 

3. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος της παρούσας δεν βαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δημοσίου ούτε του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.426.95

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 27-03-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.