Απόφαση 4379/16

Απόφαση 4379/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλιάρτου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109-110


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4379/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλιάρτου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109-110, (ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/2016), 12-02-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 98333/2817/2014 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/2014), (ΑΔΑ: ΩΞΙΛ7ΛΗ-40Λ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 60/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988 και 18/2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

11. Την υπ' αριθμόν 32137/1972 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 66/Δ/1972) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αλιάρτου, νομού Βοιωτίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2171/83/1984 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 142/Δ/1984) Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλιάρτου που εγκρίθηκε με την 32137/1972 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 66/Δ/1972) και των μεταγενέστερων εγκρίσεων αυτού.

 

13. Την υπ' αριθμόν 36/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου.

 

14. Το υπ' αριθμόν 11238/2014 έγγραφο του Δήμου Αλιάρτου με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος.

 

15. Τα υπ' αριθμούς 4134/2015 και 281/2015 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩΣ / ΠΣΤΕ.

 

16. Το υπ' αριθμόν 6/2015 (θέμα 8ο) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 36/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου, αποφασίστηκε κατ' αρχήν η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αλιάρτου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109 - 110, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος των Στάμου Ειρήνης και Κώνστα Δημητρίου και σύμφωνα με το από Ιανουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακα 1:500) του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Κουτρομάνου Κωνσταντίνου και την τεχνική έκθεση της πολιτικού μηχανικού Λογαρά Σοφίας. Η 36/2014 απόφαση ανακοινώθηκε με την 5854/2014 ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε και σε δύο συνεχόμενα φύλλα της εφημερίδας Βοιωτική ΩΡΑ.

 

Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 11239/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Αλιάρτου βεβαιώνεται η μη υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Αλιάρτου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109 -110.

 

Β. Με την προτεινόμενη τροποποίηση μετατοπίζεται η δημοτική οδός μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109 και 110, διατηρώντας το πλάτος αυτής όπως προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως, εξαιτίας της ρυμοτόμησης τμήματος διατηρητέου κτιρίου, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 110, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα κτίρια εντός του οικοδομικού τετραγώνου 110 έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με τις υπ' αριθμούς ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/90/1255/1991 και ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/89/1229/1991 αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 33/Β/1991) και η ρυμοτόμηση/κατεδάφιση αυτών δεν είναι δυνατή (άρθρο 6 του νόμου 4067/2012 Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 79/Α/2012)). Παράλληλα, καταργείται το προκήπιο μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109 και 110, καθώς η διατήρησή του θα σήμαινε τον κατακερματισμό των ιδιοκτησιών των αιτούντων.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το υπ' αριθμόν 6/20-10-2015 (θέμα 8ο) πρακτικό του, αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

Δ. Η υπ' όψιν τροποποίηση είναι σημειακή - εντοπισμένη και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 186 II.ΣΤ.39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), συνεπώς είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αλιάρτου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 109 και 110, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 36/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου και όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Ιανουάριο 2014 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακας 1:500) του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Κουτρομάνου Κωνσταντίνου.

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4379.16

 

Λαμία, 22-01-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.