Απόφαση 50562/18

Απόφαση 50562/2018: Καθορισμός όρων δόμησης σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης, που περικλείεται από τις οδούς Νικομηδείας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50562/2018: Καθορισμός όρων δόμησης σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης, που περικλείεται από τις οδούς Νικομηδείας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος, (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2018), 10-04-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, και ειδικότερα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρα 30 και 31, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την με αριθμό 32129/1631/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 58421/3240/2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017).

 

7. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

9. Το από [ΒΔ] 21-08-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 114/Δ/1965) ρυμοτομίας του Δήμου Νέας Σμύρνης

 

10. Την από 31-01-1985 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 214 Δ/1985) με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Νέας Σμύρνης

 

11. Την από 15-05-1987 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 520/Δ/1987) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Νέας Σμύρνης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 288/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης

 

13. Τη με αριθμό 112989/07-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας.

 

14. Τη με αριθμό 247782/22-12-2017 συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας.

 

15. Την από 06-09-2017 (Πρακτικό 7ο, θέμα 1ο), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας.

 

16. Την από 01-03-2018 (Πρακτικό 1ο, θέμα 7ο), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας.

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο.

 

Και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με τις με αριθμό 112989/07-07-2017 και 247782/22-12-2017 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Νοτίου Τομέα Αθήνας, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη τροποποίηση για καθορισμό ειδικών όρων δόμησης σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων που περικλείεται από τις οδούς Νικομήδειας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α) Με την 288/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης αποφασίστηκε ο καθορισμός ειδικών όρων δόμησης σε χώρο με χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ανέγερση του νέου κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (με το με το με αριθμό οίκοθεν ΤΥ-Δα/Φ010/5579 έγγραφό της).

 

β) Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμό όρων δόμησης.

 

2. Σύμφωνα με τα από 06-09-2017 και 01-03-2018 πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Νοτίου Τομέα Αθήνας, αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις ως άνω εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών, αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων που περικλείεται από τις οδούς Νικομηδείας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος, στο Δήμο Νέας Σμύρνης, βάσει των εγκεκριμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μελετών και συγκεκριμένα:

 

τον καθορισμό κόκκινων περιγραμμάτων νια τα υφιστάμενα κτίσματα κλειστού κολυμβητηρίου και καταστημάτων-κερκίδων, βάσει της με αριθμό οίκοθεν ΤΥ-Δ/Φ010/35918/05-08-2009 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, και
τον καθορισμό κόκκινου περιγράμματος νια το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Ν. Σμύρνης, βάσει της εγκεκριμένης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μελέτης με το με αριθμό οίκοθεν ΤΥ-Δα/Φ010/5579 έγγραφό της,
τον καθορισμό συντελεστή δόμησης 0,8 για το χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων και μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους σύμφωνα με τον ανωτέρω συντελεστή 14 m (κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό).
τον καθορισμό μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης 50% σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.50562.18

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19-03-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.