Απόφαση 521333/16

Απόφαση 521333/10537/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 1173 και 1172 μεταξύ των οδών Φρίξου, Ισμήνης και Ολυμπιονίκη Καρυπίδη, της περιοχής Άνωθεν Ασύλου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 521333/10537/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 1173 και 1172 μεταξύ των οδών Φρίξου, Ισμήνης και Ολυμπιονίκη Καρυπίδη, της περιοχής Άνωθεν Ασύλου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/2016), 29-02-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1064/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 54511(1166)/2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/2013) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Το από 31-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 555/Δ/1986), με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής Άνωθεν Ασύλου και Ομόνοιας του πρώην Δήμου Πολίχνης καθώς τις υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 (ΦΕΚ 260/Δ/1989) και 29/35898/ΠΣΚ/952/2002 (ΦΕΚ 1127/Δ/2002) αποφάσεις Νομάρχη Θεσσαλονίκης με τις οποίες τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.

 

15. Την υπ' αριθμόν 29/18323/ΠΕ/1267/1998 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 7 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Άνωθεν Ασύλου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 49788/2420/1987 (ΦΕΚ 1018/Δ/1987) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 420/Δ/1993) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πολίχνης καθώς και τη με αριθμό 35082/7318/1999 (ΦΕΚ 58/Δ/2000) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία τροποποιήθηκε το παραπάνω.

 

17. Τις υπ' αριθμόν 165/2007 και 620/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πολίχνης και Δήμου Παύλου Μελά αντίστοιχα, με τις οποίες αφενός, με την πρώτη εξ αυτών, εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 1173 και 1172 του Δήμου Πολίχνης και αφετέρου, με την δεύτερη, επικαιροποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά η με αριθμό 165/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πολίχνης.

 

18. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παύλου Μελά τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

19. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24507/27-08-2007 σχετική βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Πολίχνης.

 

20. Την υπ' αριθμόν 1η/Συνεδρία 4η/26-11-2015 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη από 18-11-2015 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

21. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χωρών, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χωρών σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α'), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-01-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.