Απόφαση 564302/16

Απόφαση 564302/11421/2016: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ16 για το χώρο Νηπιαγωγείου μεταξύ των οδών Δημάρχου Σταύρου Πάσχου - Δημάρχου Θανάση Γιαννούση - Παντελεήμονος Β' Μητροπολίτου - ανώνυμου πεζοδρόμου στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 564302/11421/2016: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ16 για το χώρο Νηπιαγωγείου μεταξύ των οδών Δημάρχου Σταύρου Πάσχου - Δημάρχου Θανάση Γιαννούση - Παντελεήμονος Β' Μητροπολίτου - ανώνυμου πεζοδρόμου στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 18/ΑΑΠ/2016), 12-02-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1064/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 54511(1166)/2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/2013) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 388/1998 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 81/Δ/1998) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 5.29 και 5.30, περιοχής Τροχιοδρομικών-Χαριλάου του Δήμου Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης).

 

15. Την 31-03-1993 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή Τροχιοδρομικών ανήκει στην Πολεοδομική Ενότητα 29 της 5ης Δημοτικής Κοινότητας (ΦΕΚ 420/Δ/1993). Με την παραπάνω απόφαση έγκρισης του πολεοδομικού σχεδίου χαρακτηρίστηκε το οικοδομικό τετράγωνο Γ16 ως χώρος Νηπιαγωγείου, χωρίς την επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 93/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης για το χώρο Νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 81/Δ/1998) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ16 μεταξύ των οδών Δημάρχου Σταύρου Πάσχου - Δημάρχου Θανάση Γιαννούση - Παντελεήμονος Β' Μητροπολίτου - ανώνυμου πεζοδρόμου στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος νηπιαγωγείου και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας δημοσιοποίησης.

 

17. Το υπ' αριθμόν 172305/Α2/2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής / Τμήμα Μελετών, με το οποίο εγκρίθηκαν τα κτιριολογικά προγράμματα των: α) 76ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (δυναμικότητας 75 νηπίων) και β) 99ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (δυναμικότητας 50 νηπίων).

 

18. Τα πρακτικά της 2ης/16-12-2015 συνεδρίασης (πράξη 1η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα, σύμφωνα με την από 1 Δεκεμβρίου 2015 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

19. Την εγκύκλιο 55/2000 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

20. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 καθώς και με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-01-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.