Απόφαση 58172/18

Απόφαση 58172/933/2018: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών με εκ νέου επιβολή τμήματος προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου πλατείας και προβλεπόμενης ανωνύμου οδού, μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών, στο οικοδομικό τετράγωνο 1165 στην περιοχή Ζαρουχλέικα, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58172/933/2018: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών με εκ νέου επιβολή τμήματος προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου πλατείας και προβλεπόμενης ανωνύμου οδού, μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών, στο οικοδομικό τετράγωνο 1165 στην περιοχή Ζαρουχλέικα, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, (ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/2018), 25-04-2018.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

15. Το από [ΒΔ] 22-01-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 37/Δ/1971) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως αυτών, με το οποίο υπήχθη η ιδιοκτησία στο σχέδιο πόλης Πατρών και απαλλοτριώνονται τμήματα του ακινήτου.

 

16. Η με αριθμό Χ/7328/1988 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας περί αναθεώρησης του προηγούμενου βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 693/Δ/1988).

 

17. Η με αριθμό 395/1993 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας περί επανέγκρισης της προηγούμενης αναθεώρησης (ΦΕΚ 1484/Δ/2005).

 

18. Η με αριθμό 14343/2005 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας περί επανέγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) των γειτονιών υπ' αριθμόν 49 (Ζαρουχλέικα), 50 (Άι -Γιάννης Πράτσικας) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πατρών (ΦΕΚ 1484/Δ/2005).

 

19. Τη με αριθμό 13/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τμήμα 2ο - Τριμελές) με την οποία αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων, να άρει την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του Στεφανίδη Νικόλαου, η οποία βρίσκεται σε τμήμα προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου πλατείας και προβλεπομένης ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών στο οικοδομικό τετράγωνο 1165, στην περιοχή Ζαρουχλέικα Πατρών.

 

20. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 30384/22-02-2013 αίτηση του Νικόλαου Στεφανίδη για έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

21. Τη με αριθμό 33/29-01-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αφού λήφθηκαν υπόψη η 13/2013 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και η υπ' αριθμόν 286/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε ομόφωνα: (1) Η κατ' αρχήν έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών κατά την οποία επανακυρήσσεται το ρυμοτομικό Σχέδιο Πόλεως στην ιδιοκτησία του Νικολάου Στεφανίδη με επαναχαρακτηρισμό τμήματος προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου πλατείας και προβλεπομένης ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών στο οικοδομικό τετράγωνο 1165 ως δρόμου και κοινοχρήστου χώρου πλατείας όπως προβλεπόταν πριν την άρση της απαλλοτρίωσης με την υπ' αριθμόν 13/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και όπως με λεπτομέρειες απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο του 2015 Τοπογραφικό -Ρυμοτομικό Διάγραμμα πρότασης της τροποποίησης του Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Αργυρόπουλου το οποίο συμπληρώθηκε τον Μάιο του 2015 από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων. (2) Την έγκριση δέσμευσης της δαπάνης και (3) Την έγκριση της τήρησης της περαιτέρω νομίμου διαδικασίας ανάρτησης, τυχόν επιβολής ενστάσεων, κ.λ.π.

 

22. Την από 04-05-2015 βεβαίωση Διευθυντή Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων περί μη υποβολής ενστάσεων κατά της υπ' αριθμόν 33/29-01-2004 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5216/Π3239/05-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης με την πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως.

 

24. Τη με αριθμό 140718/2672/02-11-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας σχετική με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, με εκ νέου επιβολή τμήματος προβλεπομένου κοινόχρηστου χώρου πλατείας και προβλεπόμενης οδού, μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών, στο οικοδομικό τετράγωνο 1165 στην περιοχή Ζαρουχλέικα, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 154/147550/ΤΤ/2-11-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της από 12-5-2017 Συνεδρίασης του (No 5), σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης σχεδίου πόλεως Πατρών με εκ νέου επιβολή τμήματος προβλεπομένου κοινόχρηστου χώρου πλατείας και προβλεπόμενης οδού, μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών, στο οικοδομικό τετράγωνο 1165 στην περιοχή Ζαρουχλέικα, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών όπως απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο 2015 τοπογραφικό-ρυμοτομικό διάγραμμα του Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού Αργυρόπουλου Γεωργίου θεωρημένο και συμπληρωμένο το Μάιο του 2015 από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11040/Π1467/09-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 84/6-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 20.041,41 € σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2018 για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού ΕΡΥΜ= 94,47 m2 ιδιοκτησίας Στεφανίδη Νικόλαου, σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (πλατεία Ο.Τ./Κ.Χ. 1165 και δρόμου) της περιοχής Ζαρουχλέικων στο Σχέδιο Πόλεως Πατρών, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου του προαναφερόμενου ιδιοκτήτη, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν  13/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, με εκ νέου επιβολή τμήματος προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου πλατείας και προβλεπομένης ανωνύμου οδού, μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών, στο οικοδομικό τετράγωνο 1165 ιδιοκτησίας Στεφανίδη Νικολάου στα Ζαρουχλέικα του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τα (19) και (22) σχετικά και όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο από Φεβρουάριο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Τεχν. Τοπογράφου Μηχανικού Αργυρόπουλου Γεωργίου θεωρημένο στις 04-05-2015 από το Διευθυντή Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δόμησης του Δήμου Πατρέων και από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 12-05-2017.

 

Οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης των οικοδομήσιμων χώρων απεικονίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα κι έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.58172.18

 

Πάτρα, 02-04-2018

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.