Απόφαση 635/17

Απόφαση 635/40687/2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε έκταση ιδιοκτησίας ΤΕΙ, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και τροποποίηση των Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμόν 1523/18666/2008 (ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/2008) και υπ' αριθμόν 1378/13880/2009 (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2009) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 635/40687/2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε έκταση ιδιοκτησίας ΤΕΙ, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και τροποποίηση των Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμόν 1523/18666/2008 (ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/2008) και υπ' αριθμόν 1378/13880/2009 (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2009) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2017), 30-06-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 26 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Την παράγραφο 2)δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως ισχύει σήμερα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 6/2006 (υπ' αριθμόν 18894/2006) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

11. Την υπ' αριθμόν 5625/59708/2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009), με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση και η επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 6594/09-11-2016 έγγραφο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λάρισας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1589/07-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 1397/13-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

15. Την από Νοέμβριο 2016 τεχνική έκθεση του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιωάννη Λυτροκάπη.

 

16. Ότι με την υπ' αριθμόν 36/2017 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων γνωμοδότησε ομόφωνα σχετικά με τα ακόλουθα:

 

{Την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε έκταση του Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, όπως αυτή ορίζεται από τα σημεία Α1, ..., Α6, Β1, Σ3, Σ2, Σ1, Χ6 και εμβαδού 171.996,00 m2 στα τοπογραφικά διαγράμματα, σε κλίμακα 1:2000 και 1:1000 και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 3/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.}

 

Η εν λόγω απόφαση, με την υπ' αριθμόν 769/7-2-2017 ανακοίνωση προς τον ημερήσιο τοπικό τύπο, δημοσιεύθηκε την 13-02-2017 και 14-02-2017 δύο συνεχόμενες φορές, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και 7 του άρθρου 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999). Εκ του υπ' αριθμόν 1589/07-03-2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων προκύπτει ότι κατά της πιο πάνω απόφασης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

17. Ότι η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το υπ' αριθμόν 39/2016 πρακτικό της, συμφωνεί με τη Σύνταξη του Τοπικού Ρυμοτομικού σε έκταση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλίας.

 

18. Ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων με το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ/ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/371375/221703/4124/681 έγγραφο, γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση με τη σύνταξη του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου του θέματος.

 

19. Ότι η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας με το υπ' αριθμόν 3028/23-11-2016 έγγραφο, γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση με τη σύνταξη του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου του θέματος.

 

20. Ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας με το υπ' αριθμόν 7050/18-11-2016 έγγραφο βεβαιώνει ότι από την έκταση για την οποία συντάσσεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο δεν διέρχεται ρέμα και ότι η εν λόγω έκταση δεν συνορεύει με ρέμα.

 

21. Ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων με τα υπ' αριθμόν 8091/14-11-2016 έγγραφο, γνωρίζει ότι: Το ακίνητο με στοιχεία (Σ1-Χ6-Α1-Α2-...-Α6-Β1-Β2Β3-Β4-Σ2-Σ1) βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η χρήση που προβλέπεται είναι Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Α1).

 

22. Ότι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με το υπ' αριθμόν ΠΤΚΕ/Φ.280.1/399/02-12-2016 έγγραφο, γνωστοποιεί ότι η προς ρυμοτόμηση έκταση δεν επηρεάζεται από υφιστάμενες εναέριες Γραμμές Μεταφοράς του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

23. Ότι το Δασαρχείο Λάρισας με το 8171/05-11-2002 έγγραφο βεβαιώνει ότι η έκταση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλίας εμβαδού 1184000 m2 χαρακτηρίζεται ως μη δασική.

 

24. Ότι το σχέδιο του Τοπικού Ρυμοτομικού έχει υποβληθεί σε διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και σχετικά έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 6568/21-12-2007 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση.

 

25. Ότι έχει συνταχθεί Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία με το από 17-03-2008 φύλλο ελέγχου ενημερώνει ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, και θα εγκριθεί μαζί με την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

26. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Λάρισας (πρακτικό συνεδρίασης 26/4/10-04-2017).

 

27. Από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Δήμου.

 

Επειδή

 

1. Ζητείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σε τμήμα ιδιοκτησίας του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλίας, στην εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή του Δήμου Λάρισας, με σκοπό τον καθορισμό όρων δόμησης πέραν των μέχρι σήμερα ισχυόντων, ώστε να ρυθμιστούν οι αναγκαίοι συντελεστές δόμησης, χρήσεις γης και κυκλοφοριακές συνδέσεις για την κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων τμημάτων και εγκαταστάσεων του ιδρύματος στο τμήμα αυτό, όσο και των προβλεπόμενων νέων κτιρίων. Η συγκεκριμένη έκταση έχει εμβαδόν 171.996,00 m2, βρίσκεται στη βόρεια περιοχή του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλίας, στα δυτικά της πόλης της Λάρισας, και γειτνιάζει με γήπεδο στο οποίο έχει ήδη εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με τις υπ' αριθμόν 1378/13880/2009 (ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/2009), 322/2003 (ΦΕΚ 251/Δ/2003) και 1523/18666/2008 (ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/2008) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η παραπάνω έκταση αποτελεί τμήμα ευρύτερης περιοχής, η οποία παραχωρήθηκε εκ του κτήματος της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης προς χρήση του Υπουργείου Παιδείας, δυνάμει της υπ' αριθμόν Δ13/30/14-01-1970 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Η προτεινόμενη προς χωροθέτηση χρήση είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009), στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για την περιοχή όπου εμπίπτει η έκταση του αιτήματος προτείνεται η χρήση εκπαίδευση και οι λοιπές απαραίτητες βοηθητικές χρήσεις για την ορθή λειτουργία αυτής.

 

3. Έχει τηρηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι δεν έχουν αντίρρηση για την έγκριση της μελέτης.

 

4. Έχει συνταχθεί φάκελος περιβαλλοντικού προελέγχου και έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία σχετική απόφαση απαλλαγής από την τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (υπ' αριθμόν 6568/21-12-2007 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας).

 

5. Έχει συνταχθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία η οποία με σχετικό έγγραφο ενημερώνει ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, και θα εγκριθεί μαζί με την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (το από 17-08-2008 Φύλλο Ελέγχου του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).

 

6. Για την εναρμόνιση των όρων δόμησης σε όλη την έκταση του Ιδρύματος, προτείνονται οι ίδιοι όροι δόμησης που εγκρίθηκαν με προηγούμενα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια στις ως άνω περιγραφόμενες Ζώνες Α, Β και Γ.

 

7. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης απορρέουν από την από Νοέμβριο 2016 έκθεση του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Λυτροκάπη.

 

8. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Λυτροκάπη η έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου κρίνεται απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η οποιαδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης, οποιαδήποτε επέμβαση στα υφιστάμενα κτίρια, αλλά και η κατασκευή νέων κτιρίων στις αδόμητες εκτάσεις, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα της Ζώνης Δ, όπως αυτό φαίνεται στα συνημμένα Ρυμοτομικά Διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 και 1:2000 του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Λυτροκάπη περικλεισμένο από τα σημεία Α1, ... , Α6, Β1, ..., Β4, Σ3, Σ2, Σ1, Χ6 και εμβαδού 171.996,00 m2, σε έκταση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλίας, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού.

 

2. Τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης του παραπάνω καθοριζόμενου χώρου ως εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,6.
Ποσοστό κάλυψης: 20%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 15 m.
Μέγιστο ύψος στέγης: 2,75 m.
Λοιποί όροι δόμησης κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
Τα κτίρια θα ανεγερθούν σε απόσταση 10 m τουλάχιστον από τα όρια του χώρου (κατά παρέκκλιση παραμένουν τα υφιστάμενα).
Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (πρώην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου).
Στα Οικοδομικά Τετράγωνα στα οποία υφίστανται κτίσματα, δύνανται να κατασκευάζονται και νέα τηρώντας τους ανωτέρω όρους δόμησης.

 

3. Την τροποποίηση των τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμόν 1523/18666/2008 (ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/2008) και υπ' αριθμόν 1378/13880/2009 (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2009) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς τα σημεία σύνδεσης με τη νέα ρυμοτομούμενη έκταση.

 

a.635.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 16-06-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.