Απόφαση 64951/15

Απόφαση 64951/2015: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 64951/2015: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου, (ΦΕΚ 2127/Β/2015), 02-10-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α)των άρθρων 1, 94, 95, 97 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

β) του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

γ)του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

ε) του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

στ) του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

ζ) του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

2. Τις υπ' αριθμόν 15806/2011, 15807/2011 και 15808/2011 (ΦΕΚ 1373/Β/2012) αποφάσεις του Δημάρχου Άνδρου περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Άνδρου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4014/2011.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 18956/2013 (ΦΕΚ 1236/Β/2013) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Άνδρου Νομού Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, όπως ισχύει.

 

4. Το υπ' αριθμόν ΔΟΑ/Φ.14/82/18342/2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί δυνατότητας πρόβλεψης νέων οργανικών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 1/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 35/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου περί σύνταξης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου.

 

7. Το υπ' αριθμόν 2/30-07-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών νομού Κυκλάδων, στο οποίο περιλαμβάνεται η υπ' αριθμόν 63/2015 θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου, όπως διαλαμβάνεται στην 35/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1302/19-02-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 35/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, με την οποία καταρτίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου - Ειδικών Συνεργατών

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας (δικηγόρος με έμμισθη εντολή)

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες υποστήριξης, τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας

 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες υποστήριξης, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα:

 

Άρθρο 9: Δημοτική Ενότητα Υδρούσας

Άρθρο 10: Δημοτική Ενότητα Κορθίου

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 11: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 13: Κανονισμοί λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 14: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 18: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: κάλυψη δαπάνης

 

Πειραιάς, 25-09-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.