Απόφαση 81152/18

Απόφαση 81152/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 από χώρο για ανέγερση βρεφικού και παιδικού σταθμού σε κοινόχρηστο χώρο - Κ.Χ. 167Α (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομο) και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο υπόλοιπο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 167


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 81152/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 από χώρο για ανέγερση βρεφικού και παιδικού σταθμού σε κοινόχρηστο χώρο - Κ.Χ. 167Α (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομο) και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο υπόλοιπο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 167, (ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/2018), 18-06-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτός τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την με αριθμό 37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/2018).

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/A/2011), άρθρα 30 και 31, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την 32129/1631/21-07-2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την 58421/3240/2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017) .

 

7. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 154 και 160.

 

9. Το από [ΒΔ] 28-11-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Α/1956) περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Φιλαδέλφειας εις τις περιοχές του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Παλαιών Πολεμιστών Άγιος Σπυρίδων και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, με το οποίο ο χώρος εντάχθηκε στο σχέδιο ως Χώρος προς Ανέγερση Σχολείου.

 

10. Την 15028/202/1984 απόφαση Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών (ΦΕΚ 464/Δ/1984) με την οποία τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 από χώρο για ανέγερση σχολικού κτιρίου σε χώρο για την ανέγερση βρεφικού και παιδικού σταθμού, χωρίς έγκριση περιγράμματος δόμησης ή οικοδομικών γραμμών και όρων δόμησης.

 

11. Την 22285/304/1986 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 890/Δ/1986) με την οποία τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με τον χαρακτηρισμό του τμήματος της οδού Γράμμου από τη διασταύρωση της με την οδό Ξενοπούλου μέχρι τη διασταύρωση της με την οδό Καμπούρογλου, ως πεζοδρόμου.

 

12. Την 52894/3374/1989 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (νομού Αττικής).

 

13. Τις 171/2016 και 72/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας (ΑΔΑ: 7ΥΛΙΩΗΓ-7Θ1 και ΑΔΑ: 6Ρ5Η46ΜΩ0Ι4Χ1 αντίστοιχα).

 

14. Την από 08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

15. Το από 05-02-2018 απόσπασμα πρακτικού (αριθμός 1, θέμα 2ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

16. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, και επειδή:

 

Σύμφωνα με την από 08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, πρέπει να γίνει δεκτή, σύμφωνα με τις διορθώσεις - συμπληρώσεις της Υπηρεσίας, η αιτούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 (χώρος για ανέγερση βρεφικού και παιδικού σταθμού) και τον χαρακτηρισμό αυτού σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομο) καθώς και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο υπόλοιπο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 167, γιατί ύστερα από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της εν λόγω πρότασης τροποποίησης (2ο θέμα, πρακτικό 1 της από 05-02-2018 Συνεδρίασης) - σύμφωνα με την από 08-11-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας (Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής).

 

2. Με την 72/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας αποφασίστηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, αποφασίζουμε:

 

Ι. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 (χώρος για ανέγερση βρεφικού και παιδικού σταθμού) και τον χαρακτηρισμό αυτού σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομο) καθώς και την έγκριση περιγράμματος δόμησης βρεφικού και παιδικού σταθμού, ως ακολούθως:

 

1. Καθορισμός τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 υπό στοιχεία (Τ1Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ1) εμβαδού 2.104,08 m2 σε χώρο ανέγερσης βρεφικού και παιδικού σταθμού και έγκριση περιγράμματος δόμησης παιδικού και βρεφικού σταθμού ως εξής:

 

Α. Με παράλληλη από την (Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5) σε απόσταση 4,00 m.

Β. Με παράλληλη από την (Τ5-Τ6) σε απόσταση 4,00 m και 19,00 m.

Γ. Με παράλληλη από την (Τ6-Τ7) σε απόσταση 4,00 m και 21,00 m.

Δ. Με παράλληλη από την (Τ1-Τ7) σε απόσταση 4,00 m.

 

2. Καθορισμός τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 σε Κ.Χ. 167Α υπό στοιχεία (Α-Β-Γ-Ε-Ζ-Η-Θ-Δ-Α) σε Κοινόχρηστο Χώρο ως εξής:

 

Α. Υπό στοιχεία (Δ-Γ-Ε-Ζ-Η-Θ-Δ) Χώρος Πλατείας.

Β. Υπό στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Α) Χώρος Παιδικής Χαράς.

 

3. Καθορισμός τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 167 σε Πεζόδρομο πλάτους 4,00 m για τον διαχωρισμό των Χώρων Κοινωφελούς Χρήσης από τους Κοινόχρηστους Χώρους, όπως αυτά εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα και έχει συνταχθεί επί υποβάθρου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας.

 

II. Όροι δόμησης

 

Ποσοστό κάλυψης 30%
Επιτρεπόμενο ύψος 11,50 m.
Όροφοι 2

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.81152.18

 

Αθήνα, 24-05-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.