Απόφαση 812/15

Απόφαση ΔΠ/ΧΣ/812/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας στο οικοδομικό τετράγωνο 1013 προς άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 262/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και διόρθωση σφάλματος που διαπιστώθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠΠ32/38/1998 απόφαση Νομάρχη Δράμας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΧΣ/812/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας στο οικοδομικό τετράγωνο 1013 προς άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 262/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και διόρθωση σφάλματος που διαπιστώθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠΠ32/38/1998 απόφαση Νομάρχη Δράμας, (ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/2015), 27-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Την με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/5319/2014 (ΦΕΚ 2596/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την 55/1988 εγκύκλιο Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την 18894/6/2006 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (Εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2067/2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 έως και 33 του νόμου 4030/2011 σε συνδυασμό με το νόμο 4042/2012 και ειδικότερα τα άρθρα 49 και 62 αυτού, όπως ισχύει μετά τις υπ' αριθμούς 3857/2012, 279/2013, 463/2014 και 4520/2014 αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

 

13. Το από 17-12-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1389/Δ/1994) Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της πολεοδομικής μελέτης Σ4.3 του Δήμου Δράμας (νομού Δράμας).

 

14. Την 12/15-09-2000 πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης του τμήματος ανατολικά της περιοχής βορειοδυτικά του Εθνικού Σταδίου Δράμας η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΤΠΠ/3621/2000 απόφαση του Νομάρχη Δράμας και δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 677/Δ/2000).

 

15. Την από 25-07-2005 προσφυγή των Δέσποινας Τσιώμου και Περικλή Μπαϊραμίδη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας με την οποία ζήτησαν την ακύρωση της άρνησης της Διοίκησης να άρει την ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε στα ακίνητά τους με την 12/15-09-2000 Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης του τμήματος ανατολικά της περιοχής βορειοδυτικά του Εθνικού Σταδίου Δράμας η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΤΠΠ/3621/2000 απόφαση του Νομάρχη Δράμα και δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 677/Δ/2000).

 

16. Την υπ' αριθμόν 262/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να άρει την ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε βάρος των ιδιοκτησιών των προσφευγόντων, βεβαιώνει την αυτοδίκαιη άρση αυτής και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή να άρει με την τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε βάρος των ιδιοκτησιών των προσφευγόντων σύμφωνα με το σκεπτικό.

 

17. Το υπ' αριθμόν 4047/2008 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η Τριμελής επιτροπή της ΚΥ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε υπέρ της μη ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ' αριθμόν 262/2007 ανέκκλητης αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠΠ/3238/1998 απόφαση Νομάρχη Δράμας Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην περιοχή δυτικά και βορειοδυτικά του Εθνικού σταδίου Δράμας (ΦΕΚ 15/Δ/1999).

 

19. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 196/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Δράμας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 2631/2014 έγγραφό της.

 

20. Την από 13-10-2009 αίτηση των Δέσποινας Τσιώμου και Περικλή Μπαϊραμίδη (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Δράμας 48501/2009) με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή πρόταση για τροποποίηση του σχεδίου της πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1013, προκειμένου να αρθεί το βάρος που επεβλήθη στις ιδιοκτησίες τους, σύμφωνα με το σκεπτικό τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

 

21. Την υπ' αριθμόν 612/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας με θετική γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης όπως όμως προτείνεται και περιγράφεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας, προκειμένου να εφαρμοστεί από τη Διοίκηση η τελεσίδικη δικαστική απόφαση του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 262/2007 και αφορά στην άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους.

 

22. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5433/29-01-2014 έγγραφο του Δημάρχου Δράμας με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της υπ' αριθμόν 612/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

24. Το υπ' αριθμόν 50115/16-09-2014 έγγραφο του Δημάρχου Δράμας με το οποίο βεβαιώνεται ότι ... δεν υπάρχει πρόθεση και οικονομική δυνατότητα για άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

 

25. Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας, σε κλίμακα 1:200, με ημερομηνία 11/2014.

 

26. Την από 15-12-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

27. Την με αριθμό 1/05-02-2015 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την τροποποίηση σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1013 (περιοχή Ανατολικά του ΒΔ Εθνικού Σταδίου του Δήμου Δράμας) προς άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους και τη διόρθωση σφάλματος.

 

28. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 καθώς και

 

Η υπ' αριθμόν 262/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
Το υπ' αριθμόν 4047/2008 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η Τριμελής επιτροπή της ΚΥ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε υπέρ της μη ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ' αριθμόν 262/2007 ανέκκλητης αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
Η υπ' αριθμόν 612/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας.
Το υπ' αριθμόν 855/2014 έγγραφό μας, με το οποία ζητήθηκαν στοιχεία, διευκρινήσεις, διατυπώθηκαν απόψεις και έγιναν ενέργειες προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εξέταση της υπόψη άρσης απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των ενδιαφερόμενων.
Το υπ' αριθμόν 50115/2014 έγγραφο του Δημάρχου Δράμας με το οποίο βεβαιώνεται ότι ... δεν υπάρχει πρόθεση και οικονομική δυνατότητα για άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Δράμας στο οικοδομικό τετράγωνο 1013 στις ιδιοκτησίες των Μπαϊραμίδη Περικλή και Τσιώμου Δέσποινας σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 262/2007 απόφαση του Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την άρση του ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε στις ιδιοκτησίες των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το από 17-12-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1389/Δ/1994) Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της πολεοδομικής μελέτης Σ4.3 του Δήμου Δράμας (νομού Δράμας) και τον αποχαρακτηρισμό των ακινήτων με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 010562 και 010561, επιφάνειας 1360,93 m2 και 1585,17 m2, από Χώρο Άθλησης-Χώρο Στάθμευσης σε οικοδομήσιμο και την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με την κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής, επιφάνειας 369,37 m2 και 459,07 m2 όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Καθορίζονται προκήπια στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1013Β πλάτους 5 m και 3 m, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, καθώς και όροι δόμησης και χρήσεις γης ως εξής:

 

ΟΤ1013Α: χρήση Αθλητισμός
ΟΤ1013Β: στο οικοδομήσιμο τμήμα του χρήση αμιγής κατοικία, στο υπόλοιπο τμήμα παραμένει η χρήση Χώρος στάθμευσης-Π1
Αρτιότητα: 14/350 (άρθρο 5, παράγραφος 1 του από 17-12-1994 προεδρικού διατάγματος Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της πολεοδομικής μελέτης Σ4.3 του Δήμου Δράμας (νομού Δράμας))
Ποσοστό Κάλυψης: 60% (κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό)
Συντελεστής Δόμησης: 0,70 (άρθρο 5, παράγραφος 4 του από 17-12-1994 προεδρικού διατάγματος Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της πολεοδομικής μελέτης Σ4.3 του Δήμου Δράμας (νομού Δράμας))
Αποστάσεις: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Μέγιστο Ύψος Κτιρίων: 7,50 m και 2 m για την στέγη (προαιρετική)

 

3. Διορθώνεται το αριθμητικό σφάλμα (μήκος του ΟΤ1013) που διαπιστώθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠΠ/3238/1998 Απόφαση Νομάρχη Δράμας με την ορθή εξαρτημένη αποτύπωση του βορείου οικοδομικού τετραγώνου των εργατικών κατοικιών Γυμνασίου Αρρένων.

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.812.15

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 11-03-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.