Απόφαση 862/89

Απόφαση Π/862/1989: Αναθεώρηση τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων νόμου Λακωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π/862/1989: Αναθεώρηση τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων νόμου Λακωνίας, (ΦΕΚ 171/Δ/1989), 22-03-1989.

 

Ο Νομάρχης Λακωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β. Του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως, όπως συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956.

 

γ. Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 712/1970 (εκτελεστικό του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως κ.λ.π.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

δ. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3 και 70.

 

2. Την Λ9/1-8/3/1971 κοινή εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν από το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Το από [ΠΔ] 17-08-1955 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Δ/1955) με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο των Μολάων που αναθεωρήθηκε με την Π/3125/1987 (ΦΕΚ 903/Δ/1987) απόφαση Νομάρχη Λακωνίας Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Σχεδίου πόλεως του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας.

 

7. Το από 18-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 324/Δ/1988) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων της Πολεοδομικής Ενότητας Μολάοι - Πάκια του Δήμου Μολάων.

 

8. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν Π/3325/1988 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Νομού Λακωνίας προς τον Δήμο Μολάων σχετικό με τις τμηματικές αναθεωρήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 86/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μολάων (Πρακτικό 10/1988 θέμα 11ο) με την οποία ενέκρινε την Αναθεώρηση τμηματικά του ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Πολεοδομίας και την δημιουργία δρόμου στην οικοπεδική έκταση του Χρήστου Καρυτσιώτη.

 

10. Το υπ' αριθμόν 21 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Λακωνίας της 24-11-1988 που στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωμοδότησε να εγκριθεί η αναθεώρηση του σχεδίου των Μολάων σε 4 περιοχές όπως φαίνονται στις 2 με κλίμακα 1:1000 Πινακίδες του ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων, σύμφωνα με την Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας Νομού Λακωνίας, αποφασίζουμε:

 

1. Αναθεωρούμε με το ρυμοτομικό σχέδιο των Μολάων τμηματικά σε τέσσερις περιοχές που συμβολίζονται με τα στοιχεία (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (ΙV), όπως φαίνονται με την ερυθρά μελάνη στα συνοδεύοντα την Απόφασή μας με κλίμακα 1:1000 και κωδικούς 08-19 και 08-17 ρυμοτομικά διαγράμματα.

 

2. Καθορίζουμε όρους δόμησης των περιοχών (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (ΙV) που αναθεωρούμε, τους όρους δόμησης των άρθρων 1 και 2 του Πολεοδομικού κανονισμού της υπ' αριθμόν οίκοθεν Π/3125/1987 (ΦΕΚ 903/Δ/1987) απόφασης Νομάρχη Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως του Δήμου Μολάων νομού Λακωνίας.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αμέσως μετά την δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ακριβή αντίγραφα των με κλίμακα 1:1000 2 ρυμοτομικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν την παρούσα να αναρτηθεί για 15 ημέρες στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Λακωνίας, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Σπάρτη, 06-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.