Απόφαση 86876/15

Απόφαση 86876/2270/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αυλός νότια του οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 86876/2270/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αυλός νότια του οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 416/Δ/2015), 14-12-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και λοιπά έγγραφα:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010)

 

11. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15649/1522/2011 (ΦΕΚ 491/Β/2011) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

 

12. Την αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

13. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

14. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:250, καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αυλός νότια του οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2014 από την Εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 19-09-2014 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

15. Το με αριθμό 67839/25365/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την θεώρηση του φακέλου οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Αυλός νότια του οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 60603/1796/2015).

 

16. Το υπ' αριθμόν 60603/1796/2015 έγγραφο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, προς την Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, την Διεύθυνση Δασών Αργολίδος και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α2 του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014

 

17. Την υπ' αριθμόν Φ5/5/8831/2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδος (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 72649/2033/2015)

 

18. Την υπ' αριθμόν 67174/2713/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 72647/2032/2015)

 

19. Την υπ' αριθμόν 70820/5261/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 86876/2270/2015), αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αυλός νότια του οικισμού Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οριζομένων με τα σημεία 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, 01-5, 01-6 και 01-7 (Αριστερά) και 02-1, 02-2, 02-3, 02-4, 02-5, 02-6, 02-7, 02-8, 02-9, 02-10, 02-11, 02-12 και 02-13 (Δεξιά) εκατέρωθεν της ροής του υδατορέματος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:250 το οποίο συντάχθηκε από της εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 19-09-2014 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 04-11-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.