Απόφαση 8734/18

Απόφαση 8734/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 11, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με χαρακτηρισμό χώρου πολιτιστικών χρήσεων - αναψυκτηρίου και χώρου αστικού πρασίνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8734/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 11, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με χαρακτηρισμό χώρου πολιτιστικών χρήσεων - αναψυκτηρίου και χώρου αστικού πρασίνου, (ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/2018), 01-06-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, και ειδικότερα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρα 30 και 31, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την με αριθμό 32129/1631/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 58421/3240/2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017).

 

7. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

9. Το από [ΒΔ] 25-05-1935 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 222/Α/1935) περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας του Συνοικισμού Χαλκηδόνος (Αττικής), με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Νέας Χαλκηδόνας.

 

10. Τα από [ΒΔ] 14-07-1936 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 294/Α/1936) και [ΒΔ] 31-05-1938 (ΦΕΚ 221/Α/1938) με τα οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της Νέας Χαλκηδόνας, στο οικοδομικό τετράγωνο 11.

 

11. Την με αριθμό 56115/2994/1988 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας (ΦΕΚ 657/Δ/1988), το οποίο αναδημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμόν 251/15/1996 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1056/Δ/1996).

 

12. Την υπ' αριθμόν 300/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

 

13. Τη με αριθμό 265541/2017/13-03-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Υπηρεσίας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

14. Την από 16-04-2018 (πρακτικό 5ο, θέμα 8ο), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

15. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο.

 

Και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με τη με αριθμό 265541/2017/13-03-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 11, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με χαρακτηρισμό χώρου πολιτιστικών χρήσεων - αναψυκτηρίου και χώρου αστικού πρασίνου, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι:

 

α) Με την 300/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας αποφασίστηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με χαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 11 από οικοδομήσιμο χώρο σε χώρο Αστικού Πρασίνου, με κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης εγκεκριμένης οδού Παπαναστασίου και χαρακτηρισμό της ως χώρου Αστικού Πρασίνου και χαρακτηρισμό του υφισταμένου προ του έτους 1955 κτιρίου σε κτίριο Πολιτιστικών Χρήσεων - Αναψυκτήριο, βάσει της με αριθμό 69/2017 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

β) Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.

 

2. Σύμφωνα με το από 16-04-2018 πρακτικό συνεδρίασης (θέμα 8°) το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 11, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, με:

 

α. Την κατάργηση των οικοδομικών γραμμών του οικοδομικού τετραγώνου 11 (ΦΕΚ 221/Α/1938).

 

β. Την κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης εγκεκριμένης οδού Παπαναστασίου, εμβαδού 694,00 m2, με ταυτόχρονο χαρακτηρισμό του χώρου ως Αστικό Πράσινο.

 

γ. Τη θεσμοθέτηση κόκκινου περιγράμματος υπό στοιχεία (α-β-γ-δ-ε-α) και με εμβαδόν 926,12 m2, πέριξ του υπάρχοντος κτιρίου και μέχρι 2.5 m από τη νότια όψη.

 

δ. Το χαρακτηρισμό του χώρου εντός του κόκκινου περιγράμματος ως χώρο πολιτιστικών χρήσεων - αναψυκτήριο με τη χρήση του αναψυκτηρίου να μην ξεπερνά το 10% της επιφάνειας του χαρακτηρισμένου χώρου ως εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.8734.18

 

Αθήνα, 15-05-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.