Απόφαση 90743/17

Απόφαση 90743/2612/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 222Α και καθορισμός χρήσεων γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 90743/2612/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 222Α και καθορισμός χρήσεων γης, (ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2017), 18-09-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από [ΒΔ] 06-10-1954 βασιλικό διάταγμα περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ιωαννίνων (ΦΕΚ 267/Α/1954).

 

8. Το από 11-03-1980 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων στα υπ' αριθμόν 222 και 222Α οικοδομικά τετράγωνα (ΦΕΚ 173/Δ/1980).

 

9. Την υπ' αριθμόν 43/1991 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 222Α (ΦΕΚ 88/Δ/1991).

 

10. Την υπ' αριθμόν 738/2002 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων στα οικοδομικά τετράγωνα 222Α και 222Β (ΦΕΚ 462/Δ/2002).

 

11. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν προκαλείται μείωση ή κατάργηση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

12. Επειδή δεν εμπίπτει, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

13. Η εν τω θέματι τροποποίηση δεν αντίκειται στις διατάξεις των εγκυκλίων 55/1988, παράγραφος 4 και 18/2003, παράγραφος VII, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αφού αποβλέπει σε θεραπεία πολεοδομικών αναγκών τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

14. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο-222Α με:

 

α) Τη διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 222Α σε 222Α, 222Γ και 222Δ,

β) τον καθορισμό νέων οικοδομικών γραμμών,

γ) Τη δημιουργία πεζοδρόμου, πλάτους 4 m, περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου 222Γ και

δ) τον καθορισμό χρήσης γης Εκπαίδευση στα οικοδομικά τετράγωνα 222Α και 222Γ και Περίθαλψη - Κοινωνική Πρόνοια στο οικοδομικό τετράγωνο 222Δ,

 

όπως φαίνονται αποτυπωμένα και χρωματισμένα στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

a.90743.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 01-09-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.