Απόφαση 96688/16

Απόφαση 96688/1697/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλιάρτου, στην οδό Νικολάου Αντωνίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 156 και 157


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 96688/1697/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλιάρτου, στην οδό Νικολάου Αντωνίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 156 και 157, (ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/2016), 22-07-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 73595/1304/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/2016), (ΑΔΑ: 62ΚΗ7ΛΗ-Ε53) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 61760/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988 και 18/2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

11. Την υπ' αριθμόν 32137/1972 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 66/Δ/1972) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αλιάρτου, νομού Βοιωτίας και την υπ' αριθμόν 2171/83/1984 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 142/Δ/1984) Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλιάρτου.

 

12. Την 115/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 2/27-95-2016 (θέμα 8ο, απόφαση 9/2016) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 115/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, αποφασίστηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλιάρτου, στην οδό Νικολάου Αντωνίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 156 και 157.

 

Σχετική ανακοίνωση για την υπ' αριθμόν 115/2015 απόφαση αναρτήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και σε δημόσια μέρη της πόλεως και κοινοποιήθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερόμενους.

 

Με σχετική βεβαίωση του Δημάρχου, βεβαιώνεται ότι κατά της 115/2015 απόφασης ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε, και ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση ουδεμία άρτια ιδιοκτησία καθίσταται μη άρτια.

 

Β. Με την προτεινόμενη τροποποίηση προσαρμόζεται η οδός Αντωνίου στην υφιστάμενη κατάσταση. Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την εφαρμογή των οικοδομικών τετραγώνων επί του εδάφους συντάχθηκε από το Δήμο μελέτη εφαρμογής, η οποία όμως είχε λάθη, εξ αιτίας των οποίων η οδός Αντωνίου χαράχθηκε βορειότερα απ' ότι όριζε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, και οι οικοδομές των ιδιοκτησιών 10, 12 και 13 που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, τοποθετήθηκαν λανθασμένα εντός του εύρους της οδού. Επί πλέον ο Δήμος έχει κατασκευάσει δίκτυα κοινής ωφελείας και έχει ασφαλτοστρώσει την οδό, ακολουθώντας την εσφαλμένη μελέτη εφαρμογής.

 

Γ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, οι καταργούμενοι κοινόχρηστοι χώροι έχουν εμβαδόν 268,41 m2 και οι νέοι κοινόχρηστοι χώροι έχουν εμβαδόν 303,25 m2, ήτοι υπάρχει αύξηση κοινοχρήστων χώρων κατά 34,84 m2

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθμόν 2/27-05-2016 (θέμα 8ο, απόφαση 9/16) πρακτικό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

Ε. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου φορέα.

 

Στ. Η υπ' όψιν τροποποίηση είναι σημειακή-εντοπισμένη και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 186.ΙΙ.ΣΤ.39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), συνεπώς είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

 

εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλιάρτου, στην οδό Νικ. Αντωνίου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 156 και 157, όπως η τροποποίηση αυτή φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.96688.16

 

Λαμία, 05-07-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.