Απόφαση 97669/16

Απόφαση 97669/2461/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Σάρωνα στην θέση νότια της ιδιοκτησίας του Μητράκου Νικολάου εντός του οικισμού Γαλατακίου της Τοπικής Κοινότητας Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 97669/2461/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Σάρωνα στην θέση νότια της ιδιοκτησίας του Μητράκου Νικολάου εντός του οικισμού Γαλατακίου της Τοπικής Κοινότητας Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, (ΦΕΚ 56/Δ/2016), 09-03-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010)

 

11. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15649/1522/2011 (ΦΕΚ 491/Β/2011) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

 

12. Την αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

13. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

14. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500, καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Σάρωνα στην θέση νότια της ιδιοκτησίας του Μητράκου Νικολάου εντός του οικισμού Γαλατακίου της τοπικής κοινότητας Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2014 από τον Πολιτικό Μηχανικό Κοντογιάννη Αργύρη και ελέγχθηκε στις 27-04-2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και θεωρήθηκε στις 30-06-2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

15. Το με αριθμό 68535/25646/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την θεώρηση του φακέλου οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Σάρωνα στην θέση νότια της ιδιοκτησίας του Μητράκου Νικολάου εντός του οικισμού Γαλατακίου της τοπικής κοινότητας Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 55197/1636/2015).

 

16. Το υπ' αριθμόν 55197/1636/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδος, τον Δήμο Κορινθίων, την Διεύθυνση Δασών Κορινθίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α2 του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014.

 

17. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ Κορινθίας/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/227106/277418/163659/10516/621/2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 97669/2461/2015).

 

18. Το υπ' αριθμόν 86279/2624/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 89989/2325/2015).

 

19. Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία των 45 εργάσιμων ημερών χωρίς να διαβιβασθεί η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος (παράγραφος 2.1 δ άρθρου 3 του νόμου 4258/2014).

 

20. Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία του 1 μηνός χωρίς να διαβιβασθεί η γνωμοδότηση του Δήμου Κορινθίων (παράγραφος 2.3 άρθρου 3 του νόμου 4258/2014), αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Σάρωνα στην θέση νότια της ιδιοκτησίας του Μητράκου Νικολάου εντός του οικισμού Γαλατακίου της τοπικής κοινότητας Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, οριζομένων με τα σημεία 1, 2, 3 (Αριστερά) και 4, 5, 6 (Δεξιά) εκατέρωθεν της ροής του υδατορέματος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500 το οποίο συντάχθηκε από τον Πολιτικό Κοντογιάννη Αργύρη σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε και ελέγχθηκε στις 27-04-2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και θεωρήθηκε στις 30-06-2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.97669.16

 

Τρίπολη, 10-12-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.