Απόφαση dpp-t-4279/96

Απόφαση ΔΠΠ/Τ/4279/1996: Καθορισμός ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Ιάσμου νομού Ροδόπης πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΠ/Τ/4279/1996: Καθορισμός ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Ιάσμου νομού Ροδόπης πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 417/Δ/1996), 25-04-1996.

 

Ο Νομάρχης Ροδόπης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής αποκέντρωσης όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 54 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων Πόλεων και Κωμών κ.λ.π., όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως συμπληρώθηκαν με τον νόμο 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

5. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 250/29-12-1995 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιάσμου περί καθορισμού των ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923, οικισμού Ιάσμου όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω απόφαση και περιγράφονται λεπτομερώς στο υπό κλίμακα 1:2500 τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο σημειώνονται τα όρια του υφισταμένου της 16-08-1923 οικισμού Ιάσμου και υπογράφεται από τον πρόεδρο της Κοινότητας ως συνοδευτικό της προαναφερόμενης απόφασης.

 

6. Το με αριθμό 2034/21-03-1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης με το συνημμένο αυτής υπ' αριθμόν 3/1996 από 19-03-1996 πρακτικό της επιτροπής (ΝΕΧΩΠ Ροδόπης) σύμφωνα με το οποίο τα προτεινόμενα από την Κοινότητα όρια του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Ιάσμου, με τις υφιστάμενες χρήσεις που έχουν δεν αποτελούν δάση καλλιεργούμενες εκτάσεις, αγρούς κ.λ.π. και από πλευράς τους συμφωνούν με τα όρια που πρότεινε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ιάσμου.

 

7. Την με αριθμό 03-01-1996 από 20-03-1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ροδόπης με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του καθορισμού των ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Ιάσμου όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς στην με αριθμό 250/1995 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιάσμου και σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:2500, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Καθορίζουμε τα όρια του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Ιάσμου όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην υπ' αριθμ. 250/95 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιάσμου και εμφανίζονται στο Τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:2500 που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιάσμου ως συνοδευτικό της προαναφερομένης απόφασης, καθώς και της παρούσης.

 

Από τις ρυθμίσεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της Κοινότητας Ιάσμου.

 

Η παρούσα απόφαση μαζί με θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2500 που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4279.96

 

Κομοτηνή, 08-04-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.