Απόφαση dpxs-1297/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/1297/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 452 σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν Α246/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στην ιδιοκτησία των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/1297/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 452 σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν Α246/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στην ιδιοκτησία των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης, (ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/2017), 18-04-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας ΚΑΙ Θράκης Έχοντας υπόψη:

 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 732/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ: 6Ε4ΜΟΡ1Υ-ΚΒ8).

 

13. Την υπ' αριθμόν 25903/19-10-1999 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 844/Δ/1999) Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Αλεξανδρούπολης (νομού Έβρου).

 

14. Το από [ΠΔ] 03-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 546/Δ/1978) Περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρουπόλεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

15. Την υπ' αριθμόν Ι-4548/1989 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 674/Δ/1989) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Αλεξανδρούπολης.

 

16. Την υπ' αριθμόν Ι-1188/2009 (ΦΕΚ 531/ΑΑΠ/2009) απόφαση Νομάρχη Έβρου Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης.

 

17. Την αίτηση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που υπέβαλαν οι Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης με την οποία ζήτησαν την ακύρωση της άρνησης της Διοίκησης να άρει ρυμοτομική απαλλοτρίωση, με την οποία είχε δεσμευθεί ακίνητο τους ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο 452 ως Κοινόχρηστος Χώρος Πάρκο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

18. Την υπ' αριθμόν Α246/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Τμήμα Τριμελές).

 

19. Το υπ' αριθμόν ΚΥ6/04-01-2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

20. Το υπ' αριθμόν 5088/14/17-02-2015 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με τα υπ' αριθμόν 1461/20-05-2015 και 890/16-03-2016 έγγραφά του.

 

21. Την από 17-11-2014 αίτηση των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης προς την αρμόδια Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

22. Την υπ' αριθμόν 831/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

23. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

24. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 843/15-03-2016 βεβαίωση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης ότι κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της υπ' αριθμόν 831/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

25. Το τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης , σε κλίμακα 1:200, με ημερομηνία 11/2014 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 831/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

26. Την από 20-04-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ΠΕ Έβρου.

 

27. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/2017 (Πράξη 4η/17-02-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 452 στην ιδιοκτησία των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν Α/246/2012 απόφαση του Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

 

28. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 

Την υπ' αριθμόν Α246/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο ...Δέχεται την Προσφυγή, ακυρώνει τη σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που έχει επιβληθεί με το από [ΠΔ] 03-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 546/Δ/1978) στο ακίνητο των προσφευγόντων, το οποίο αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου των προσφευγόντων, τροποποιώντας αντίστοιχα, το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο....
Το υπ' αριθμόν ΚΥ6/04-01-2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Τριμελούς Επιτροπής του ΝΣΚ σύμφωνα με το οποίο η Τριμελής Επιτροπή της ΚΥ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε υπέρ της μη ασκήσεως εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου αιτήσεως περί αναιρέσεως της υπ' αριθμόν Α246/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Τμήμα Τριμελές).
Την υπ' αριθμόν 831/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης με θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 452Α επί της ιδιοκτησίας των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν Α/246/2012 απόφαση του Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΠΔ] 03-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 546/Δ/1978), όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν Ι 4548/1989 (ΦΕΚ 674/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Έβρου.
Τα υπ' αριθμόν 708/07-04-2015 και 2415/20-07-2015 έγγραφά μας, με τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία, διευκρινίσεις, διατυπώθηκαν απόψεις και έγιναν ενέργειες προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εξέταση της υπόψη άρσης απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των ενδιαφερόμενων.
Το υπ' αριθμόν 1461/29-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το οποίο ...Συνολικά και από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν υπάρχει σοβαρή πολεοδομική ανάγκη που να υπαγορεύει την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης. Επίσης υπάρχει σαφής αδυναμία και δεδηλωμένη απροθυμία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης να προβεί σε αποζημίωση του χώρου με ιδίους πόρους. Τέλος υπάρχει σαφής άρνηση από το Πράσινο Ταμείο να επωμιστεί το βάρος της αποζημίωσης, που θα προκύψει ύστερα από την κίνηση των κατά το νόμο τυπικών διαδικασιών (σύνταξη Πράξης αναλογισμού, δικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας κ.λ.π.).
Την παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις σύμφωνα με την οποία οι εκκρεμείς διαδικασίες τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων λόγω άρσης προς συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, για τις οποίες έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζουν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 .
Η άρση αυτή καθίσταται αναγκαία καθώς ο υπόψη χώρος δεν είναι πολεοδομικά απαραίτητος σύμφωνα με το πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής καθώς αφορά σε ένα μικρό τμήμα έκτασης 342,72 m2 από το σύνολο του ΚΧ, που είναι 3.170,40 m2 (περίπου το 11% του ΚΧ). Σημειώνεται ότι η εξασφαλισμένη δημοτική έκταση είναι 2.678,90 m2 (τεμάχιο 1455). Συνεπώς, δε μεταβάλλεται ο συνολικός χαρακτήρας του χώρου και δεν υπάρχει παραβίαση των δεσμεύσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 452 στην ιδιοκτησία των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν Α/246/2012 απόφαση του Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΠΔ] 03-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 546/Δ/1978), όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν Ι/4548/1989 (ΦΕΚ 674/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Έβρου με θέμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης Αλεξανδρούπολης, με τον αποχαρακτηρισμό του ακινήτου, επιφάνειας 380,80 m2, από Κοινόχρηστο Χώρο σε οικοδομήσιμο και την επιβολή εισφοράς σε γη, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997, επιφάνειας 38,08 m2 όπως φαίνεται με στοιχεία Τ5-Τ4-Δ-Ε στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Δημιουργείται νέο οικοδομικό τετράγωνο 452Α υπό στοιχεία Τ1(Α)Τ2(Β)-Τ3(Γ)-Τ4-Τ5-Τ6(Ζ) που διαχωρίζεται από το οικοδομικό τετράγωνο 452 με πεζόδρομο πλάτους 3.5 m όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

3. Καθορίζονται όροι δόμησης και χρήσεις γης στο νέο οικοδομικό τετράγωνο 452Α, ως εξής:

 

Χρήση γης: Αμιγής Κατοικίας
Όροι Δόμησης: ΣΔ:1 (τομέας V-όπως ισχύει στην περιοχή)
Μέγιστο ύψος 17,25 m
Πρόσωπο 13 m (8 m παρέκκλιση)
Εμβαδόν 300 m2 (150 m2 παρέκκλιση)
Κάλυψη 60% (νόμου 4067/2012)
Αποστάσεις (Κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό)

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1297.17

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 31-03-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.