Απόφαση dpxs-2398/16

Απόφαση ΔΠΧΣ/2398/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης στο οικοδομικό τετράγωνο 23 προς άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Σπύρου σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/2398/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης στο οικοδομικό τετράγωνο 23 προς άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Σπύρου σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης), (ΦΕΚ 109/ΑΑΠ/2016), 17-06-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 237/Α/2010).

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (Εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων/ Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 1162/2016 κοινή απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροποποίηση της με αριθμό 5254/2014 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης (ΚΕΣΥΠΟΘΑΜΑΘ) (ΑΔΑ: Ω3ΨΝ465ΦΘΕ-2ΡΩ).

 

13. Τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1975 και 1976 για τον συνοικισμό Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης το σχέδιο της οποίας επέχει θέση ρυμοτομικού σχεδίου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 3177/1987 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 1191/Δ/1987) με θέμα Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Σταυρούπολη του νομού Ξάνθης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 2798/1990 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 604/Δ/1990) με θέμα Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σταυρούπολης νομού Ξάνθης.

 

16. Την από 24-07-2006 αίτηση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της Ελένης συζύγου Γεωργίου Σπύρου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής με την οποία ζήτησε την ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να άρει την ρυμοτομική απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας της και να προβεί στη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ούτως ώστε να καταστεί η απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία της οικοδομήσιμος χώρος.

 

17. Την υπ' αριθμόν 179/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης).

 

18. Το υπ' αριθμόν 1376/2009 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

19. Τα υπ' αριθμόν 21/2015 και 44/2015 πρακτικά του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1387/11-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης με συνημμένο φάκελο.

 

21. Το υπ' αριθμόν 1257/03-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης προς την Ελένη Σπύρου.

 

22. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΧΣ/2126/2015 διαβίβαση φακέλου προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης).

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2268/18-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο επιστράφηκε ο φάκελος και παρασχέθηκαν οδηγίες.

 

24. Το απόσπασμα χάρτη συνοικισμού Σταυρούπολης διανομής έτους 1975 και 1976 κλίμακας 1/1000.

 

25. Τα φύλλα 03.11 και 03.12 του κτηματολογικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 2798/1990 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 604/Δ/1990), επί των οποίων συντάχθηκε η πρόταση τροποποίησης από την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.

 

26. Την υπ' αριθμόν 232/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης με θετική γνωμοδότηση υπέρ της πρότασης τροποποίησης.

 

27. Τα αποδεικτικά των ατομικών κοινοποιήσεων της ανακοίνωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και της τοιχοκόλλησή της στο πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και στην πλατεία του οικισμού Σταυρούπολης.

 

28. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3684/11-11-2015 βεβαίωση Αντιδημάρχου Ξάνθης ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και ότι κανένα οικόπεδο δεν γίνεται μη άρτιο και δεν ρυμοτομείται κανένα κτίσμα που έχει ανεγερθεί νόμιμα.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3886/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης με συνημμένο φάκελο.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΧΣ/5425/2015 έγγραφο μας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για παροχή γνωμοδότησης.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4893/21-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με παροχή σύμφωνης γνώμης.

 

32. Την από 19-01-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης.

 

33. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/17-05-2016 (θέμα 2ο) του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης στο οικοδομικό τετράγωνο 23 στην ιδιοκτησία της Ελένης Σπύρου σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης).

 

34. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 

Την υπ' αριθμόν 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης), σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο ακυρώνει την σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει το επιβληθέν ρυμοτομικό βάρος σε βάρος της ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας, βεβαιώνει την άρση της απαλλοτρίωσης του ακινήτου της προσφεύγουσας με αριθμό ιδιοκτησίας 214 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 23 του οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης και συγκεκριμένα ενός οικοπέδου εμβαδού 292 m2 μετά της επ' αυτού διώροφης οικίας επιφανείας 150 m2 και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να άρει, με αντίστοιχη τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου, την επίδικη δέσμευση.
Το υπ' αριθμόν 1376/2009 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η Τριμελής επιτροπή της ΚΥ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε υπέρ της μη ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ' αριθμόν 179/2008 ανέκκλητης αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική έδρα Ξάνθης).
Το υπ' αριθμόν 21/2015 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής το οποίο διαπίστωσε αδικαιολόγητη παράλειψη της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς την 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης) και κάλεσε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.
Το υπ' αριθμόν 44/2015 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής το οποίο έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι οι οφειλόμενες προς συμμόρφωση ενέργειες δεν έχουν ολοκληρωθεί, η παράλειψη συμμόρφωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς την 179/2008 δικαστική απόφαση παρίσταται, εν προκειμένω, δικαιολογημένη, ενόψει και της διενέργειας πράξεων από αυτή που δεικνύουν, καταρχήν, τη σοβαρότητα της προθέσεως να συμμορφωθεί, εξακολουθεί δε να υφίσταται ακέραια η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση.
Το υπ' αριθμόν 1257/03-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης προς την Ελένη Σπύρου με το οποίο ζήτησε την προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος της ιδιοκτησίας της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και σε κατάλληλη κλίμακα χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών πλήρης ή μη πρόταση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, δεδομένου ότι ο μοναδικός που μπορεί να υποδείξει κατά την αποτύπωση τα όρια της ιδιοκτησίας του και να υπογράψει επί του τοπογραφικού διαγράμματος για την ορθή υλοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης.
Το από 19-06-2015 έγγραφο του Σπύρου Γεωργίου, ως πληρεξούσιου της Ελένης Σπύρου, προς το Δήμο Ξάνθης, με το οποίο απάντησε ότι τα μόνα που έχει υποχρέωση να προσκομίσει είναι φωτοαντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής και φωτογραφίες τα οποία έχει ήδη προσκομίσει στο Δήμο Ξάνθης με την υπ' αριθμόν 2651/25-10-2012 αίτησή του.
Το γεγονός ότι το κτίσμα που βρίσκεται εντός του οικοπέδου 214, ιδιοκτησίας Ελένης Σπύρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 23 του οικισμού Σταυρούπολης έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 7744/2008 απόφαση Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται στο Δήμο Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης, φερόμενου ως ιδιοκτησία της Ελένης Σπύρου (γένος Αθανασίου Κουρτερίδη) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής του (ΦΕΚ 401/ΑΑΠ/2008).
Τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία η κατάργηση του ρυμοτομικού σχεδίου είναι ανεκτή και προβλέπεται νομίμως - ακόμα και αν καταργούνται κοινόχρηστοι χώροι - στις περιπτώσεις όπου ρυμοτομούνται κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα και τούτο διότι η διάσωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αγαθού υπερισχύει της ρυμοτομικής ρύθμισης.
Τα υπ' αριθμούς 459/1994 και 374/1995 πρακτικά του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τα οποία τμήματα του ρυμοτομικού σχεδίου είναι νομίμως καταργημένα με την κήρυξη ως διατηρητέων κτιρίων τα οποία ρυμοτομούνταν από αυτό, η τροποποίηση μάλιστα του ρυμοτομικού σχεδίου στις περιπτώσεις αυτές είναι περιττή.
Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2268/18-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (στ' σχετικό) με το οποίο μας γνώρισε ότι σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 179/2008 απόφασης πρέπει να τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο και να αρθεί η ρυμοτομική δέσμευση του οικοπέδου επειδή επ' αυτού υφίσταται διατηρητέο κτίσμα και ο περιβάλλων χώρος του αποτελεί παρακολούθημα του εν λόγω κτίσματος.
Το απόσπασμα χάρτη συνοικισμού Σταυρούπολης διανομής έτους 1975 και 1976 κλίμακας 1/1000.
Τα φύλλα 03.11 και 03.12 του κτηματολογικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 2798/1990 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 604/Δ/1990), επί των οποίων συντάχθηκε η πρόταση τροποποίησης από την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.
Την υπ' αριθμόν 232/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης με θετική γνωμοδότηση υπέρ της πρότασης τροποποίησης.
Όσον αφορά την επιβολή εισφοράς σε γη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 και του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αυτή δεν επιβάλλεται καθόσον η αρχική ένταξη της ιδιοκτησίας σε σχέδιο έγινε με την διανομή του συνοικισμού Σταυρούπολης έτους 1975 και 1976, ενώ ο χαρακτηρισμός της ιδιοκτησίας ως κοινόχρηστου χώρου έγινε με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης με την υπ' αριθμόν 2798/2-9-1990 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 604/Δ/1990).
Η άρση αυτή καθίσταται αναγκαία καθώς επί του ανωτέρω ακινήτου υφίσταται διατηρητέο κτίσμα και ο περιβάλλων χώρος του αποτελεί παρακολούθημα του εν λόγω κτίσματος, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης στο οικοδομικό τετράγωνο 23 στην ιδιοκτησία της Ελένης Σπύρου σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης) για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε στην ιδιοκτησία της Ελένης Σπύρου με την υπ' αριθμόν 2798/1990 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 604/Δ/1990) Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης, με τον αποχαρακτηρισμό του ακινήτου με αριθμό ιδιοκτησίας 214 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 23 του οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης εμβαδού 292 m2 από Κοινόχρηστο Χώρο-Πλατεία σε οικοδομήσιμο, όπως φαίνεται στα φύλλα 03.11 και 03.12 του κτηματολογικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης επί των οποίων συντάχθηκε η πρόταση τροποποίησης από την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Ξάνθης που θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

2. Οι οικοδομικές - ρυμοτομικές γραμμές περιγράφονται ως εξής: Η οικοδομική γραμμή στην βόρεια πλευρά της ιδιοκτησίας ταυτίζεται με την υφιστάμενη ρυμοτομική γραμμή υπό στοιχεία (Η, Α). Στο σημείο Α, η οικοδομική γραμμή, κατευθύνεται προς νότο έως την τομή της με το ίχνος της διώροφης κατοικίας υπό στοιχεία (Α, Θ). Η οικοδομική γραμμή ακολουθεί δυτικά το ίχνος της διώροφης κατοικίας υπό στοιχεία (Θ, Ι) και συνεχίζει νότια επί του ίχνους της διώροφης κατοικίας υπό στοιχεία (Ι, Κ). Στη συνέχεια, η οικοδομική γραμμή, κατευθύνεται ανατολικά επί του ίχνους της διώροφης οικοδομής υπό στοιχεία (Κ, Λ) και κατευθυνόμενη προς νότο ακολουθεί την υφιστάμενη ρυμοτομική γραμμή υπό στοιχεία (Λ, Β). Στο σημείο Β, η οικοδομική γραμμή, κατευθύνεται ανατολικά έως το σημείο Μ (το οποίο σημείο είναι η τομή της προέκτασης του ίχνους του ανατολικού τοίχου του κτίσματος που υπάρχει εντός της ιδιοκτησίας με την υφιστάμενη ρυμοτομική γραμμή). Στην ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας η οικοδομική γραμμή από το σημείο Ε κατευθύνεται νοτιοανατολικά ακολουθώντας το ίχνος της περίφραξης έως το σημείο Ν το οποίο αποτελεί το όριο της ιδιοκτησίας με την όμορη της, υπό στοιχεία 215 της διανομής του συνοικισμού Σταυρούπολης. Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται στα φύλλα 03.11 και 03.12 του κτηματολογικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης επί των οποίων συντάχθηκε η πρόταση τροποποίησης από την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.

 

3. Καθορίζονται ως όροι δόμησης για την ιδιοκτησία της οποίας αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση οι ισχύοντες όροι δόμησης του τομέα Ι της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, μέσα στον οποίο τομέα εμπίπτει η ιδιοκτησία, και όπως αναλυτικά αναγράφονται στα φύλλα 03.11 και 03.12 του κτηματολογικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης επί των οποίων συντάχθηκε η πρόταση τροποποίησης από την Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2398.16

 

Κομοτηνή, 31-05-2016

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.