Απόφαση ggdp-0016711/17

Απόφαση ΓΓΔΠ/0016711/ΕΞ2017/2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΓΓΔΠ/0016711/ΕΞ2017/2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας, (ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 7 και 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012), το άρθρο 39 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013) και το άρθρο 28 παράγραφος 25 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ... νέα εταιρική μορφή ... σήματα ..., μεσίτες ακινήτων ... ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφοι 3, 4 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1989), όπως ισχύει.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/2011), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 παράγραφος 24 του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 11 και 19 αυτού (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

9. Την υπ' αριθμόν Δ6Α/110450/ΕΞ2011/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ 1670/Β/2011).

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 21/Β/2012).

 

12. Την υπ' αριθμόν 15277/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 1077/Β/2012).

 

13. Την υπ' αριθμόν 48963/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Προδιαγραφές περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 2703/Β/2012).

 

14. Την υπ' αριθμόν 167563/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 964/Β/2013).

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφαση Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 45/Β/2014).

 

16. Τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

17. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

18. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

19. Τις διατάξεις του από 19-01-2015 προεδρικού διατάγματος Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Νικητής του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής (ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/2015).

 

20. Την Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 204/Β/2015).

 

21. Την Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και δύο θέσεις υφυπουργών (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

22. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

23. Την υπ' αριθμόν Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο (ΦΕΚ 3722/Β/2016).

 

24. Την υπ' αριθμόν ΥΠΟΙΚ/0010218/ΕΞ2016/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου (ΦΕΚ 3696/Β/2016).

 

25. Τις από 14-04-2016 (ΓΓΔΠ/0006332ΕΙ/2016/14-04-2016) και 05-07-2016 (ΓΓΔΠ/0011164ΕΙ/2016/05-07-2016) αιτήσεις της εταιρείας με την επωνυμία Ακτή Αγίου Ιωάννη Αναπτυξιακή και Τουριστική προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας με τις οποίες υποβλήθηκε η πολεοδομική μελέτη στο πλαίσιο του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

 

26. Την από 09-05-2016 αίτηση της εταιρείας Ακτή Αγίου Ιωάννη Αναπτυξιακή και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ακινήτου του Αγίου Ιωάννη Σιθωνίας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΑ 23253/09-05-2016).

 

27. Το υπ' αριθμόν ΓΓΔΠ/0010354ΕΞ/2016/21-06-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιούσιας του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και χωρικής οργάνωσης για το ακίνητο Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας Χαλκιδικής.

 

28. Το υπ' αριθμόν 14485/26-07-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

 

29. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/22451/13291/1447/542/30-01-2014 έγγραφο της ΓΔΑΠΚ με το οποίο εγκρίθηκε υπό όρους το ΕΣΧΑΔΑ με την ονομασία Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας.

 

30. Η υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/55841/34250/3457/1395/2014 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η κήρυξη - οριοθέτηση του ενιαίου χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στη θέση Καστρί Δημοτικής Κοινότητας Νικητής, Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/2014).

 

31. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΙΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ34/394605/235644/15116/4623/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΕ1653Π4-ΠΘΘ) έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου τουριστικής αξιοποίησης ακινήτου Άγιος Ιωάννης Νικήτης Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με φορέα υλοποίησης την Ακτή Αγίου Ιωάννη - Τουριστική και Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία.

 

32. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ34/234004/151620/6414/2296/30-06-2017 (ΥΠΕΝ 10634/03-07-2017) έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

33. Την υπ' αριθμόν 5087/25-05-2017 έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση του Αγίου Ιωάννη Σιθωνίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

34. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 31270/07-07-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σε ορθή επανάληψη ως προς της παραγράφου 1.1.4 και 5.4.10) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη πολεοδόμηση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημόσιου ακινήτου Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας στην Χαλκιδική.

 

35. Την υπ' αριθμόν 31702/11-07-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Μελέτης Πολεοδόμησης τουριστικού χωριού και σχεδίου γενικής διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής ξενοδοχειακού συγκροτήματος για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Νικητής του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

 

36. Τη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 7 και 16 παράγραφοι 2Β και 13 του νόμου 3986/2011 εισήγηση - γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στα από 31-05-2016, 07-06-2016, 20-07-2016 και 26-07-2017 πρακτικά αυτού.

 

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Περιβαλλοντικοί όροι

Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-10-2017

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.